Wiskunde

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de wiskunde.

De wiskunde is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Wiskunde Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur.

Wiskunde is een onmisbare wetenschap om inzicht te kunnen verwerven in de aard, de oorsprong en de toekomst van de mens, de wereld en het universum. Gezien de brede wetenschappelijke, economische en maatschappelijke belangen is het belangrijk dat Nederland haar toppositie in de wiskunde behoudt.

Een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde (2015) biedt een geïntegreerde aanpak voor onderzoek, onderwijs, lerarenopleidingen en innovatie rond wiskunde. NWO heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het plan, onder meer voor de consolidering van de vier wiskundeclusters. Deze clusters zijn opgericht in 2005 om de wiskunde meer focus en massa te geven. Nu vormen zij de fundamenten van de Nederlandse wiskunde.

NWO onderhoudt een stevige binding met haar achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door ondersteuning van het jaarlijkse Nederlands Mathematisch Congres  en de Studiegroep Wiskunde met de industrie. Ook is een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO, ZonMw en kennisinstellingen cruciaal.NWO ondersteunt daarnaast de volgende organisatorische onderdelen binnen de wiskunde: de Commissie Onderzoek van het Platform Wiskunde Nederland  en de Wiskunderaad.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de wiskunde binnen de topsectoren en die raken aan de NWA. NWO is daarnaast betrokken bij nationale en internationale ontwikkelingen binnen de wiskunde.

Hoofd van het Team Wiskunde & Informatica is Christiane Klöditz.