Wetenschappelijke integriteit

NWO hecht grote waarde aan de wetenschappelijke integriteit van door haar gefinancierd onderzoek en spant zich in om integriteitsschendingen te voorkomen en te signaleren. Niet-integer onderzoek kan immers leiden tot directe schade (bijvoorbeeld aan de omgeving of patiënten), en kan het publieke vertrouwen in de wetenschap en het vertrouwen tussen wetenschappers onderling aantasten. Het is van essentieel belang dat wetenschappelijk onderzoek volgens de leidende principes van wetenschappelijke integriteit – eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid – wordt uitgevoerd. 

Daarom is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit leidend voor het integriteitsbeleid van NWO. Iedereen die bij NWO een aanvraag indient moet verklaren bekend te zijn met deze code en daaraan te voldoen. En ook na een subsidieverlening dient het onderzoek conform de Gedragscode te worden uitgevoerd.

Lees meer over de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Meldpunt wetenschappelijke integriteit

Indien er een vermoeden bestaat dat de Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit wordt geschonden door onderzoekers die NWO-financiering hebben aangevraagd of ontvangen, dan is het mogelijk hiervoor een klacht in te dienen bij het NWO Meldpunt wetenschappelijke integriteit. Een dergelijke klacht wordt behandeld conform de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO, die aansluit op de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018.

Conform deze klachtenregeling heeft het NWO Meldpunt nadrukkelijk een vangnetfunctie. In beginsel dienen klachten te worden ingediend bij en behandeld door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de kennisinstelling waar de persoon waartegen de klacht zich richt werkzaam is. NWO neemt wetenschappelijke integriteitsklachten in behandeling als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. er een financieringsrelatie met NWO bestaat én
  2. de instelling waar de beklaagde werkzaam is beschikt niet over een Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Indien u een klacht wilt indienen bij het NWO Meldpunt wetenschappelijke integriteit, of indien u vragen heeft over het bovenstaande, dan kunt u mailen naar meldpuntintegriteit@nwo.nl