TTW_banner website.jpg

Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW)

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) zet zich in voor het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij. Voor de periode 2019-2022 focust TTW zich op de volgende drie punten: een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament, efficiënte innovatieketens en zichtbare maatschappelijke impact.

Het NWO-domein TTW brengt technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek samen. Door via NWO-domein TTW deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovatie. Bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen onderzoekswensen.

 • Strategie

  Naast financiering van onderzoek wil NWO de wetenschap nauwer met de samenleving verbinden. Om de NWO-doelen te bereiken zijn vijf ambities gedefinieerd, die ook leidend zijn voor de visie en doelen van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) in de periode 2019-2022. Bekijk de beknopte weergave van het visiedocument 'Technologie voor mens en maatschappij'.

  Maatschappelijke problemen oplossen

  Het NWO-domein TTW voert zijn werkzaamheden uit in een steeds dynamischer en complexer wordend speelveld. De politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij vragen de wetenschap te helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan zijn hierbij cruciaal. Tegelijkertijd staat echter de vitaliteit van het technische wetenschapsveld onder druk.

  Missie en doelen TTW

  De missie van het NWO-domein TTW speelt in op deze context: het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij.

  Om deze missie vorm te geven richt TTW zich voor de periode 2019-2022 op de volgende drie doelen:

  1. een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament
  2. efficiënte innovatieketens
  3. zichtbare maatschappelijke impact.

  Hoe de doelen te bereiken?

  De stappen die het NWO-domein TTW zal zetten om de gestelde doelen te bereiken, zijn onder te brengen in de vijf NWO-ambities.

  • NWO-ambitie Nexus - verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving
  • NWO-ambitie Mensen - perspectief voor onderzoekers
  • NWO-ambitie Onderzoek - samenwerking voor excellentie en vernieuwing
  • NWO-ambitie Infrastructuur - toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur
  • NWO-ambitie Kennisbenutting - effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie
  Samenvatting Visie TTW Nexus.png
  Nexus - verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving

  Nexus

  Acties NWO-domein TTW
  • organisatie van het technisch wetenschapsveld stimuleren en ondersteunen.
  • keuzes maken voor maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën, waarbij agendavorming en programmatische afstemming wordt gefaciliteerd in samenspraak met partners in de innovatieketens.
  • verzamelen en toegankelijk maken van beleidsmatige informatie uit projecten van het NWO-domein TTW om trends in technologie- en de wetenschapsgebieden te signaleren en te gebruiken voor de ontwikkelingen in de topsectoren en maatschappelijke uitdagingen.
  • organiseren van het NWO Innovation Festival TEKNOWLOGY, met een overzicht van technologische innovaties uit alle NWO-programma’s.

  NWO-ambitie: Nexus 

  Samenvatting Visie TTW Mensen.png
  Mensen - perspectief voor onderzoekers

  Mensen

  Acties NWO-domein TTW
  • onderzoekers de kans geven een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen via het NWO-talentprogramma.
  • de diversiteit van de onderzoekers vergroten door de inzet van additionele financiële middelen in het Talentprogramma voor participatie van vrouwen en onderzoekers met een migratieachtergrond.
  • prijzen toekennen aan onderzoekers en onderzoekteams in verschillende fasen van hun carrière.
  • onderzoekers ondersteunen in hun ontwikkeling bij het tot toepassing brengen van wetenschappelijke kennis.

  NWO-ambitie: Mensen

  Samenvatting visie TTW ambitie Onderzoek
  Onderzoek – samenwerking voor excellentie en vernieuwing

  Onderzoek

  Acties NWO-domein TTW
  • het budget voor het Open Technologieprogramma structureel verhogen met 20 procent tot 26 miljoen euro per jaar.
  • de tweede geldstroommiddelen vanuit het Sectorplan Techniek inzetten voor  explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • bijdragen aan de inrichting van thematische calls in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het missie- en sleuteltechnologiegedreven innovatiebeleid in de nieuwe topsectorenaanpak.
  • de aanvraagdruk in de TTW-financieringsinstrumenten omlaag brengen.
  • betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in onderzoeksprogramma’s en -projecten bevorderen.

  NWO-ambitie: Onderzoek 

  Samenvatting Visie TTW Infrastructuur.png
  Infrastructuur - toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur

  Infrastructuur

  Acties NWO-domein TTW 
  • de toegankelijkheid en kansen voor de technische wetenschappen bevorderen in het (inter)nationale instrumentarium voor grote wetenschappelijke infrastructuur.
  • het budget voor infrastructuur opnemen in alle financieringsinstrumenten.

  NWO-ambitie: Infrastructuur 

  Samenvatting Visie TTW Kennisbenutting.png
  Kennisbenutting - effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

  Kennisbenutting

  Acties NWO-domein TTW
  • bevorderen van maatschappelijke impact door versterking van de rol van gebruikerscommissies bij onderzoeksprojecten.
  • het concept van gebruikerscommissies opnemen in de thematische programma’s van de Nationale Wetenschapsagenda en de topsectoren.
  • samenwerken met partners (waaronder 4TU, TO2, ministeries) bij het verder  ontwikkelen van het start-up ecosysteem in Nederland.
  • modules aanbieden in bestaande en nieuwe financieringsinstrumenten voor de uitvoering van de programma’s Industrial Doctorates en Societal Doctorates.
  • de module proof of concept-subsidie in financieringsinstrumenten opnemen om onderzoekers de maatschappelijke potentie van onderzoek te laten verkennen.
  • maatschappelijke impact van onderzoek monitoren en resultaten zichtbaar maken.

  NWO-ambitie: Kennisbenutting

 • Bestuur / organisatie

  Het bestuur van NWO-domein TTW is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid van het domein. Het domeinbestuur besluit over de toewijzing van financiële middelen.

  De leden van het bestuur van NWO-domein TTW zijn:

  • prof. dr. ir. M.P.C. (Margot) Weijnen (Technische Universiteit Delft), voorzitter, ook lid raad van bestuur
  • ir. C.M. (Karin) Sluis (Witteveen+Bos), vicevoorzitter
  • prof. dr. W.J. (Wiro) Niessen (Erasmus MC, Technische Universiteit Delft)
  • prof. dr. T.T.M. (Thom) Palstra (Universiteit Twente)
  • prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden, TU Eindhoven / EIRES
  • dr.ir. B. (Bert) Kip (Brightlands Chemelot Campus)
  • dhr. L. (Lukas) Roffel (Thales Nederland)
  • dr. K. (Katrien) Van Laere (Danone)

  Het bureau van het TTW-domein voert het vastgestelde beleid uit en bereidt nieuw beleid voor ter ondersteuning van het bestuur. Het bureau is het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers en verbindt het veld met NWO. De medewerkers behandelen aanvragen voor financiering, beheren programma’s, stimuleren valorisatie op project- en programmaniveau en verzorgen de bureauvoering voor publiek-private innovatieprogramma’s. Directeur van het bureau van het domein is Luuk Klomp.

  NWO-domein TTW ontvangt voor het uitvoeren van haar missie financiering van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het bedrijfsleven en diverse andere organisaties.

  NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen bestaat sinds 1 januari 2017 en is ontstaan uit de Technologiestichting STW.

 • TTW-beoordelingcommissie of jury

  Lid worden van een TTW-beoordelingcommissie of jury?

  NWO is doorlopend op zoek naar enthousiaste medior en senior onderzoekers die willen toetreden tot beoordelingscommissies en –jury’s. Deze commissies en jury’s zijn essentieel voor een goede en zorgvuldige beoordeling van de aanvragen. Onderaan deze pagina kunt u aangeven dat u beschikbaar bent voor commissiewerk voor het NWO-domein Toegepaste & Technische Wetenschappen (TTW).

  Wat zijn de voordelen?
  • Inzicht in de werkwijze en procedures van NWO;
  • Kennis opdoen over het schrijven van een goede aanvraag;
  • Goed zicht op de nieuwste ontwikkelingen binnen de toegepaste en technische wetenschappen;
  • Een bijdrage kunnen leveren aan selectie van voorstellen;
  • Mogelijkheid om het eigen netwerk uit te breiden. 
  Wat doet een commissie?

  Een commissie beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen, met behulp van externe adviezen van deskundigen en eventueel een gesprek met de aanvrager. Daarna stelt de commissie een prioritering van de aanvragen vast. Op basis van deze prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

  Wat doet een jury?

  Een jury beoordeelt de kwaliteit van onderzoeksaanvragen met behulp van externe adviezen van deskundigen. De prioritering ontstaat door de gemiddelde beoordeling van alle juryleden. De juryleden vergaderen of overleggen niet. Op basis van de prioritering besluit het bevoegde orgaan welke aanvragers financiering ontvangen.

  Wie komt in aanmerking?

  Voor commissies en jury’s komen medior en senior onderzoekers in aanmerking; dat zijn gepromoveerde onderzoekers met tenminste enkele jaren aanvullende ervaring (hoogleraar, uhd, ud). Ook mensen met een vergelijkbaar profiel die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of bij onderzoeksinstituten zijn welkom bij TTW. Een brede blik op toegepast en/of technisch wetenschappelijk onderzoek is gewenst. Bij de samenstelling van beoordelingscommissies wordt erop gelet dat de leden samen een goede spreiding over o.a. disciplines, diversiteit, universiteiten en mate van senioriteit laten zien. Het is geen vereiste om de Nederlandse taal te spreken.

  Is er een vergoeding voor commissiewerk?

  NWO vergoedt altijd reis- en (eventueel) verblijfskosten van commissieleden. In sommige gevallen biedt NWO ook een vergoeding als compensatie voor de tijd die commissieleden besteden aan de beoordelingsvergadering, het zogeheten ‘vacatiegeld’. Omdat juryleden niet vergaderen is er voor jurywerkzaamheden geen vergoeding beschikbaar.

  Meer informatie

  Als u geïnteresseerd en gemotiveerd bent om voor een TTW-financieringsinstrument deel te nemen aan een beoordelingscommissie of jury, dan kunt u zich via het formulier aanmelden. De ontvangen aanmeldingen nemen wij in overweging bij het samenstellen van commissies en jury’s. Indien u voorgesteld wordt voor een commissie/jury, nemen wij contact met u op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Warmolts via s.warmolts@nwo.nl of 030 6001 363.

 • Bedrijven en partners

  Bedrijven en andere organisaties krijgen bij NWO de mogelijkheid om te investeren in onderzoek dat aansluit bij hun eigen onderzoekswensen. Door via NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) deel te nemen aan toepassingsgerichte projecten kunnen investeerders een sleutelrol spelen bij het ontstaan van waardevolle technische innovatie.

  SHUTTERSTOCK-NWOTTW-Valorisatie-Intro-Bedrijf-2.jpg

  Voordelen van samenwerken met NWO

  • Wij vertalen uw onderzoeksbehoefte naar een scherpe onderzoeksvraag
  • Wij leveren maatwerk bij samenwerkingen tussen bedrijven en wetenschappers
  • Wij organiseren de selectie van de beste onderzoeksvoorstellen
  • Wij geven toegang tot sterke netwerken van wetenschappers en investeerders
  • Wij stimuleren ondernemerschap die ontstaat vanuit kennisinstellingen
  • Wij faciliteren kennisbenutting vanuit de wetenschap

  Ervaring en maatwerk

  Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) heeft ruim 35 jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van samenwerkingen tussen bedrijven en wetenschappers. Op basis van die ervaring bieden we veel mogelijkheden voor samenwerking. Daarnaast bieden we maatwerk bij het opzetten van grootschalige toepassingsgerichte onderzoeksprogramma's van wetenschappers en industriële partners. 

  Lees meer over wat TTW bedrijven en partners kan bieden

  SHUTTERSTOCK-NWOTTW-Valorisatie-3.jpg

  Innovatieve starters

  NWO ondersteunt ook bedrijvigheid en ondernemerschap die ontstaat vanuit universiteiten, hbo's en andere kennisinstellingen. Onderzoekers die een onderneming willen opzetten rondom kennis uit wetenschappelijk onderzoek, kunnen diverse vormen van financiering aanvragen. NWO-domein TTW biedt voor deze groep onderzoekers de financieringsprogramma's Take-off en Demonstrator aan.

  Lees meer over wat TTW innovatieve starters kan bieden

Directie

portretfoto Luuk Klomp, directeur TTW

Luuk Klomp
Directeur

+31703440740

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

Portret van Barbara van de Plassche

Barbara van de Plassche
Directiesecretaresse/bureaumanager

030-6001 203

Stuur e-mail

NWO-onderdeel
NWO-domein Technische en Technologische Wetenschappen (TTW)