• 2002-ronde 1

  Plassende oerbacterie 
  Dr. S.V. (Sonja) Albers (v), RUG - Moleculaire Microbiologie 
  Alle levende cellen moeten wel eens eiwitten transporteren. Hoe dat precies gaat, is grotendeels onbekend. Het onderzoek bekijkt de zuur- en hitteresistente oerbacterie Sulfolobus solfataricus.

  Biologische klok 
  Dr. R.A. (Roelof) Hut (m), RUG - Gedragsbiologie 
  We weten welke genen onze biologische klok op tijd laten lopen. Maar hoe deze genen precies werken, is bron van discussie. Dit onderzoek hoopt daar met behulp van vernuftig gemanipuleerde muizen beter zicht op te krijgen.

    Rekenen aan een HIV-vaccin 
  Dr. H. (Hester) Korthals Altes (v), UvA - Populatiebiologie 
  De roep om een HIV-vaccin wordt steeds groter. Zo'n vaccin kan echter leiden tot resistente HIV-stammen. Dit onderzoek gaat vaccinatiestrategieën doorrekenen op de verspreidingsrisico's van resistente HIV-stammen.

    Onrust onder micro-organismen 
  Dr. A.M. (Anniet) Laverman (v), UU - Geochemie 
  Micro-organismen spelen een hoofdrol in de verschillende biochemische kringlopen op aarde. De onderzoeker gaat op zoek naar harde getallen over de precieze invloed van micro-organismen. Centraal staat hun reactie op verstoringen van de omgeving.

    De zebravis als gifverklikker 
  Dr. ir. J.L. (Juliette) Legler (v), VU - Instituut voor Milieuvraagstukken 
  In de zoektocht naar hulpmiddelen die snel en goed uitwijzen of een stof giftig is of niet, werpt deze toxicologe zich op de zebravis. Dit onderzoek moet de lichaamscellen van zebravissen klaarstomen als ideale verklikkers in gifstudies.

    Stress en de wormenvulva 
  Dr. ir. E.A.A. (Ellen) Nollen (v), NIOB-KNAW (Utrecht) - Ontwikkelingsbiologie 
  Dit onderzoek bestudeert de moleculaire mechanismen die zorgen dat stress de groei en ontwikkeling beïnvloedt. Het onderzoek start met wat bekend is van de mechanismen achter de vertraagde groei van de vulva van het wormpje C. elegans.

    Het multi-biologische regenwoud 
  Dr. ir. L. (Lourens) Poorter (m), WU - Bosbouw 
  Hoe komt het dat zoveel verschillende soorten bomen kunnen samenleven op hetzelfde stukje regenwoud? Onderzoekers gaan de onderlinge relaties van honderden boomsoorten in kaart brengen. Dan kunnen ze toekomstscenario's voor bosbeer doorrekenen.

    Spoeltjes in de celdeling 
  Dr. ir. J.W. (Jan) Vos (m), WU - Plantencelbiologie 
  De meest opvallende component van de celdeling bij meercelligen is het spoelfiguur. Maar hoe maakt de cel dit intrigerende elementje? De onderzoeker hoopt dit te ontdekken met hulp van kunstmatige chromosomen, fluorescerende eiwitten en geïsoleerde moleculaire motortjes.

    Aardverschuiving in 3-D 
  Dr. J.W. (Jolante) van Wijk (v), VU - Tektoniek 
  Eindelijk zijn computers krachtig genoeg om de vervorming van de aardkost in drie dimensies te simuleren. De onderzoekster gaat de invloed van breuken bekijken op de opening tussen de zuidkant en de noordkant van een breuk in de Atlantische Oceaan.

    Geladen plas in de nieren 
  Dr. ir. P.M. (Maarten) Biesheuvel (m), WU - Fysische en Kolloïdchemie 
  Elk vakgebied beschrijft op haar eigen manier de interacties tussen water, ionen en oppervlakken. De onderzoeker gaat een interdisciplinair model opstellen. Het model kan helpen bij bijvoorbeeld berekeningen aan membranen voor nierdialyse.

    Matrijspolymeren 
  Dr. J.L.M. (Jeroen) Cornelissen (m), KUN - Organische Chemie 
  De onderzoeker presenteert een nieuwe benadering voor de gecontroleerde groei van polymeren vanaf een matrijsoppervlak dat tot in detail bekend is. De zo nieuw gevormde macromoleculen zijn moeilijk via andere synthesewegen te verkrijgen.

    Combi in wormpje 
  Dr. R.F. (René) Ketting (m), NIOB-KNAW (Utrecht) - Ontwikkelingsbiologie 
  In het fruitvliegje is het proces dat in de cel ongewenste stukjes genoom onschadelijk maakt, RNA interference (RNAi) biochemisch goed onderzocht. Genetisch is het wormpje C. elegans het best onderzocht. De onderzoeker brengt de biochemie en genetica van RNAi in C. elegans samen.

    Schakelbare enzymen 
  Dr. J.G. (Gerard) Roelfes (m), RUG - Biomoleculaire Wetenschappen 
  De onderzoeker gaat kunstmatige partjes in enzymen inbouwen die met behulp van kleine hulpmoleculen (effectors) in de stand 'actief' of 'passief' kunnen worden gezet. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het moment aansturen waarop medicijnen actief worden.

    Plantenstress 
  Dr. C. (Christa) Testerink (v), UvA - Schwammerdam Instituut, Plantenfysiologie 
  Fosfatidylzuur is een recent geïdentificeerd signaalmolecuul in planten. Het speelt waarschijnlijk een rol bij stress door droogte, verwonding of besmetting. De werking is volstrekt onbekend. Nagegaan wordt op welke eiwitten het zuur aangrijpt en welke genen de stof beïnvloedt.

    Licht en metaal 
  Dr. M.H.V. (Martijn) Werts (m), UU - Fysisch-Organische Chemie 
  Nanogrote metaaldeeltjes gaan interacties aan met licht waardoor het elektromagnetisch veld nabij zulke structuren veel sterker wordt. De onderzoeker gaat via dit effect organische moleculen beïnvloeden door deze aan metaaldeeltjes te hechten en te proberen die op een chip over te brengen.

    Exotische singulariteiten 
  Dr. J.F. (Javier) de Bobadilla de Olazábal (m), UU - Wiskunde 
  Het onderzoek richt zich op analytische en topologische eigenschappen van niet-geïsoleerde singulariteiten. Niet geïsoleerde singulariteiten zijn veel lastiger dan gewone singulariteiten. Inzicht in de eigenschappen van deze exoten zal ook kennis opleveren voor andere wiskundegebieden.

    Wiskunde voor continuümmechanica 
  Dr. ir. J.E. (Jason) Frank (m), CWI (Amsterdam) - Wiskunde 
  De dynamica van vloeistoffen, elastische stoffen of elektromagnetische velden, is lastig numeriek door te rekenen. Het onderzoek gebruikt geometrische integratie, specifiek geschikt voor de typische structuur van bewegingsvergelijkingen.

    Computerdiagnose longkanker 
  Dr. B. (Bram) van Ginneken (m), UMC Utrecht - Radiologie 
  Longkanker is zichtbaar op röntgenfoto's of in een eerder stadium op driedimensionale CT-scans. Het onderzoek gaat een computerprogramma ontwikkelen dat voor beide technieken met een hoge betrouwbaarheid de aanwezigheid van longkanker kan vaststellen.

    Samensmeltende melkwegstelsels 
  Dr. N.M. (Neil) Nagar (m), RUG - Astrofysica 
  De afgelopen jaren is ontdekt dat melkwegstelsels regelmatig samenvloeien. Bovendien blijken de meeste stelsels een zwart gat in het centrum te hebben. Dit onderzoek gaat de activiteit van zwarte gaten in de samenvloeiende stelsels onderzoeken met radioastronomie.

    Computerinterpretatie gezichtsuitdrukkingen 
  Dr. ir. M. (Maja) Pantic (v), TUD - Informatie Technologie en Systemen 
  De interactie tussen mensen en computers zou wellicht beter verlopen als computers ook non-verbale taal begrijpen. Dit onderzoek gaat computers leren om diverse gezichtsuitdrukkingen te interpreteren, zoals glimlachen of wenkbrauwen fronsen.

    De atmosfeer van exoplaneten 
  Dr. D.M. (Daphne) Stam (v), UvA - Astrofysica 
  Welke atmosfeer hebben planeten buiten ons eigen zonnestelsel? Metingen van sterrenlicht dat de atmosfeer van de exoplaneet reflecteert, geven daarbij de beste informatie. Dit onderzoek gaat helpen bij het ontwikkelen van apparatuur om dit zwakke licht te meten.

    Wachttijdtheorie 
  Dr. A.P. (Bert) Zwart (m), TUE - Wiskunde en Computerwetenschappen 
  In communicatienetwerken zoals internet kunnen opstoppingen optreden. In het ergste geval kan daarbij informatie verloren gaan. Dit onderzoek ontwikkelt een wiskunde die realistische benaderingen maakt van congestie in grote complexe netwerken.

    De Afrikaan in reisjournalen 
  Dr. E.P.J.M. (Erlend) de Groot (m), KUN - Kunstgeschiedenis 
  Plaatjes van exotische mensen waren populair in 17e-eeuws Nederland. Ze maakten deel uit van de brede interesse in de 'ander'. Dit onderzoek duikt in teksten en illustraties en analyseert de verbanden tussen de verschillende media.

    Handschrift in het internettijdperk 
  Dr. S.A.J. (Sonja) Neef, UvA - Film en Televisiewetenschap 
  Een handgeschreven brief is iets persoonlijks, iets authentieks. Dit onderzoek stelt onder andere de vraag hoe de nieuwe media het handschrift beïnvloeden. Ook de ideeën over de handschriften van Hitler en Anne Frank zullen bestudeerd worden.

    Tussen Galileo en Newton 
  Dr. C.R. (Carla) Palmerino (v), KUN - Geschiedenis van de Antieke en middeleeuwse Wijsbegeerte 
  In 1638 publiceerde Galileo het boek met theorieën over vrije val en beweging. In 1687 publiceerde Newton het boek met de beroemde wetten over hetzelfde onderwerp. Over de kennisuitwisseling en de debatten in de vijftig jaar tussen de twee boeken weten we heel weinig.

    Literaire prijzen voor niet-westen 
  Dr. S. (Sandra) Ponzanesi (v), UU - Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur 
  De laatste twee decennia ontvangen veel niet-westerse schrijvers prestigieuze literaire prijzen. Denk aan Rushdie, Naipaul, Roy en Walcott. Hoe is deze opkomst van niet-westerse schrijvers en postkoloniale auteurs te verklaren?

    Perzische raadselrijmpjes 
  Dr. A. A. (Asghar) Seyed-Gohrab (m), UL - Talen en Culturen van het islamitische Midden-Oosten 
  Dit project onderzoekt de opkomst van raadsels in de Perzische poëzie gedurende de tiende tot de vijftiende eeuw. Ook de nog nooit onderzochte mogelijke relatie tussen raadsels en metaforen wordt bestudeerd.

    Werkwoordconstructies 
  Dr. M. (Miriam) van Staden (v), UvA - Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik
   
  Deze wetenschapper duikt in de moeilijk in regels te vatten grammatica van werkwoordconstructies. De onderzoekers gebruiken hun eerder opgezette database met gegevens over talen uit Australië en Papoea-Nieuw-Guinea.

    Regionale identiteit 
  Dr. H.J. (Eric) Storm (m), UvA - Geschiedenis en Regiostudies 
  Vanaf 1890 was in Europa het regionalisme in opkomst. De gedachte hierachter: regio's en provincies hebben hun eigen 'ziel' en 'geest', ze zijn belangrijk voor het voortbestaan van het land. Hoe kwam dit verder tot uiting in de cultuur?

    Nederland handelsland 
  Dr. D.M.B. (Dorothée) Sturkenboom (v), VU - Geschiedenis 
  In de loop van de geschiedenis ontstond bij de buitenwereld het imago van de Nederlander als handelaar. Hoe is dat zo gekomen? En welke rol speelt beeldvorming nu Europa en de wereld langzaam één worden?

    1500 jaar oude encyclopedie 
  Dr. M.J. (Mariken) Teeuwen (v), CHI-KNAW (Den Haag) - Intellectuele Geschiedenis 
  Rond de negende eeuw vindt in het Karolingische Europa een culturele opleving plaats. De geleerden hadden veel aandacht voor een encyclopedie van vier eeuwen daarvoor. Dit onderzoek hoopt te beantwoorden waarom en gaat de commentaren samenbrengen.

    3D-gramatica 
  Dr. M. (Mark) de Vries, RUG - Algemene Taalwetenschap 
  In de zin "Ik zag man en vrouw" zijn 'man' en 'vrouw' nevengeschikt. De huidige tweedimensionale grammaticamodellen kunnen niet goed overweg met ingewikkelder nevenschikkingen. Een model met drie dimensies moet dit probleem oplossen.

    Ruis in beweging 
  Dr. R.J. (Robert) van Beers (m), EUR - Neurowetenschappen 
  Het plannen en uitvoeren van een gecoördineerde beweging met de ogen of armen is technisch weliswaar gemakkelijk uitvoerbaar maar tegelijk een neurologisch moeilijke taak. Experimenten moeten uitwijzen of het zenuwstelsel ruis onderdrukt in het signaal dat het commando voor beweging aanstuurt.

    Het modelleren van interactie-effecten 
  Dr. E.M.L. (Elise) Dusseldorp (v), UL - Pedagogische Wetenschappen 
  Gedragswetenschappers gaan er vaak vanuit dat het gedrag wordt bepaald door het te verwachten effect. Maar wat als je niet weet welk effect je te wachten staat? Dit onderzoek ontwikkelt een theorie die met het onverwachte rekening probeert te houden.

    Investeren in onzekerheid 
  Dr. P.A. (Paul) de Hek (m), EUR - Algemene Economie 
  Economische groei is afhankelijk van investeringen. Maar hoe investeer je als de situatie onzeker is? Het onderzoek hoopt inzicht te verwerven zodat bijvoorbeeld beleidsmakers onzekerheid kunnen verminderen.

    Stressklachten meten 
  Dr. ing. J.H. (Jan) Houtveen (m), UU - Stressfysiologie 
  Lichamelijke klachten door stress verminderen de prestatie en gezondheid van werknemers. Er is echter weinig verband tussen de klachten van patiënten en fysiologische metingen. De onderzoeker gaat deze contradictie aanpakken door de data aan een nauwkeurige analyse te onderwerpen.

    Gevangen identiteit 
  Dr. B. (Bettina) van Hoven (v), RUG - Planologie 
  Gebouwen en management van ziekenhuizen, scholen of de gevangenis kennen strikte regels en hiërarchieën. De onderzoeker bestudeert onder meer de exacte en symbolische betekenis van de gevangenis als ruimte, voor de vorming van de identiteit van zowel gevangene als staf.

    Ritme in de hersenen 
  Dr. M.L.A. (Marijtje) Jongsma (v), KUN - Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie 
  Bijna elk geluid dat tot ons komt, bevat ritme. Denk aan muziek, maar ook aan spraak. Hoe gaan onze hersenen met zulke ritmes om? Voorspellen de hersenen bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren en stellen ze zich daar op in?

    Context als geheugenhulp 
  Dr. R.P.C. (Roy) Kessels (m), UU - Psychonomie 
  Onderzoekers hebben het sterke vermoeden dat ons geheugen context en feiten met elkaar verbindt en als een geheel opslaat. Hoe dat precies gaat, is onderwerp van dit onderzoek.

    Succesvol samenwerken 
  Dr. E.A.C. (Esther) van Leeuwen (v), VU - Sociale Psychologie 
  In het dagelijks leven moeten we veel samenwerken. Vooral de samenwerking tussen groepen verloopt niet altijd soepel. Dit onderzoek bestudeert de factoren die wél goed gaan en of kijkt of we deze kunnen stimuleren.

    Vraagtekens bij Europese aanbesteding 
  Dr. mr. E.R. (Elisabetta) Manunza (v), KUB - Europees en Internationaal Recht 
  Het succes van Europees aanbesteden blijkt beperkt. Dit onderzoek zet vraagtekens bij de economische en wettelijke hypothesen waarop het voorschrift van Europese aanbestedingen is gebaseerd.

    Homunculus 
  Dr. S.T. (Sander) Nieuwenhuis (m), VU - Cognitieve Psychologie 
  Een klein menselijk wezentje in de hersenen, homunculus, overziet al onze denkprocessen. Tenminste, als hij zou bestaan. Hoe proefpersonen beslissingen nemen, wordt onder meer ontrafeld aan de hand van afbeeldingstechnieken van de hersenen (EEG, fMRI).

    Aandelenmarkt als voorspeller 
  Dr. M. (Martin) Strobel (m), UM - Economie 
  De politieke aandelenmarkt rond de verkiezingen laat mooi zien hoe we voorspellingen kunnen doen met de informatie die deelnemers inbrengen. Het onderzoek gaat regels opstellen waarmee organisatoren de voorspellende waarde van dit soort markten kunnen verbeteren.

    Onbewust leren 
  Dr. I. (Ingmar) Visser (m), UvA - Ontwikkelingspsychologie 
  De psychologie discussieert of impliciet leren tot expliciete kennis kan leiden. Dit onderzoek hoopt onder andere met experimenten een einde te maken aan het langslepende debat tussen vertegenwoordigers van de twee stromingen.

    Regio als bronbeschermer 
  Dr. J. (Jana) Vyrastekova (v), KUB - CentER, Economisch Onderzoek 
  De overheid wil natuurlijke bronnen, zoals visgronden en bossen, zo goed mogelijk beschermen. Centraal gezag blijkt echter niet goed te werken. Hoe kunnen we met een gerust hart de bescherming aan de regio overlaten?

    Ingewikkeld afweersysteem 
  Dr. J. (Jeroen) van Bergen (m), LUMC - Immunohematologie 
  Ons afweersysteem bestaat uit een ingewikkeld samenspel van factoren. Een belangrijke rol spelen receptoren op T-cellen. De onderzoekers bestuderen de stimulerende en remmende eigenschappen van de Killer Immunoglobuline Receptor op T-cellen van het type CD4+.

    Mysterieuze HIV-infectie 
  Dr. J.A.M. (José) Borghans (v), UvA - Laboratorium voor Experimentele en Klinische Immunologie 
  Het is nog onduidelijk waarom HIV-infectie leidt tot het verlies van afweercellen van het type CD4. De onderzoekers willen aantonen dat sommige CD4-cellen eerder sterven dan andere. Dat zou perspectieven opleveren in de str ijd tegen aids.

    Zorgende afweercel 
  Dr. A.J. (Anneke) Engering (v), VUmc - Celbiologie en Immunologie 
  Dendritische cellen, vormen de basis van ons immuunsysteem. Dendrieten herkennen indringers en activeren de afweer. De onderzoekers hopen hun opgedane kennis uiteindelijk te gebruiken in vaccins en bij ontstekingen.

    Klittende kankerremmer 
  Dr. K. (Kees) Fluiter (m), AMC - Laboratorium Neurozintuigen 
  Doel is het ontwikkelen van kankerremmers met zogenaamd antisense-DNA. Dat zijn stukjes DNA die als klittenband aan een ander stuk DNA kleven en de overschrijving daarvan verhinderen. In dit geval moet het antisense-DNA op een stukje kanker-DNA klitten.

    Hartziek door aminozuur? 
  Dr. M. (Martin) den Heijer (m), UMC Nijmegen - Inwendige Ziekten
  Bepaalde vormen van trombose en ook sommige zwangerschapsziekten lijken te ontstaan dankzij een tekort aan het aminozuur homocysteïne. Dit onderzoek zoekt bewijzen en hoopt te ontdekken of erfelijkheid echt zo'n grote rol speelt als gedacht.

    De genen achter aderverkalking 
  Dr. R. (Robert) Kleemann (m), TNO-PG (Leiden) - Preventie en Gezondheid 
  Voortdurende ontstekingen zijn de drijvende kracht achter aderverkalking. Dit onderzoek speurt naar de genen die verantwoordelijk zijn voor deze ontstekingen. De studie kan leiden tot nieuwe middelen ter voorkoming of genezing van vaatziekten.

    Gentherapie voor hemofilie 
  Dr. N.A. (Neeltje) Kootstra (v), AMC & Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst 
  Een gebrekkig gen voor stollingsfactor acht veroorzaakt de bloedziekte hemofilie A. Probleem bij een veelbelovende gentherapie is dat een in te brengen nieuw stukje gen niet goed de cel in wil. De wetenschappers onderzoeken hoe een eiwitje kan helpen.

    Nieuwe ontstekingsremmers 
  Dr. L.H. (Laurien) Ulfman (v), UMC Utrecht - Longziekten
   
  Het immuunsysteem is afhankelijk van de beweegbaarheid van witte bloedcellen. Timing is essentieel. Als we weten hoe het lichaam die regelt, kunnen we misschien een handje helpen tijdens grote ontstekingen.

    Stamcel helpt na hartinfarct 
  Dr. A.A.B. (Toon) van Veen (m), UMC Utrecht - Fysiologisch Laboratorium 
  Bij een hartinfarct gaan belangrijke hartspiercellen verloren. Wetenschappers maken inmiddels van stamcellen losse spiercellen. Een van de problemen is nog hoe we deze nieuwe spiercellen netjes tussen de overlevende spiercellen hun werk kunnen laten doen.

    Knutselen aan de hartpomp 
  Dr. J. (Jolanda) van der Velden (v), VUmc - Fysiologie 
  Het hart pompt dankzij een vernuftig raderwerk van eiwitten. De onderzoekers gaan dat raderwerk systematisch analyseren. Een voor een veranderen de onderzoekers de eiwitten van het raderwerk. Ook de eiwitten van patiënten met hartfalen worden bestudeerd.

    Nieuwe bloedvaten diabetici 
  Dr. M.C. (Marianne) Verhaar (v), UMC Utrecht - Nefrologie en Vasculaire Geneeskunde 
  Bloed bevat cellen uit het beenmerg die helpen bij de aanmaak van bloedvaten. Die eigenschap kan leiden tot een therapie om bloedvaten te herstellen. Vooral diabetici zouden daar baat van hebben. Echter juist bij hen werken de desbetreffende cellen slecht.

    Aanlegplaats voor celblaasjes 
  Dr. H. (Heidi) de Wit (v), VU - Neurogenomics 
  Lichaamscellen transporteren via blaasjes allerlei bouw- en afvalstoffen. Voordat de blaasjes een nieuwe cel binnengaan, meren ze aan bij een aanlegplaats. Soms gaat dat mis, waarschijnlijk door een fout in het Munc-gen.

    Veelbelovend magnesiumboride 
  Dr. ir. G. (Gertjan) Koster (m), UT - Lage Temperaturen 
  De onderzoekers zijn er in geslaagd om van het supergeleidende magnesiumboride een heel dun laagje te maken. Voordat het veelbelovende materiaal kan worden gebruikt in bijvoorbeeld chips is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig.

    Echo helpt chirurg 
  Dr. W.J. (Wiro) Niessen (m), UMC Utrecht - Instituut voor Beeldwetenschappen 
  Zachte weefsels zoals de hersenen en de lever bevinden zich soms op een iets andere plaats tijdens de operatie dan voor de operatie. Het onderzoek moet leiden tot een techniek op basis van 3D-echografie die de chirurg tijdens de operatie ondersteunt.

    Grillig strandzand 
  Dr. ir. A.H.J.M. (Ad) Reniers (m ), TUD - Geowetenschappen 
  Strandzand verandert voortdurend van vorm. Bij rustig weer ontstaan als vanzelf allerlei patronen die bij stormt weer verdwijnen. Meer kennis over de grilligheden van stranden is belangrijk voor bijvoorbeeld het ontwerpen van havens.

    Vaste fase veranderingen voorspellen 
  Dr. ir. M.G.A. (Martin) Tijssens (m), TUD - Technische Mechanica 
  Hoe komt het precies dat een geheugenmetaal zoals nikkel-titanium van vorm kan veranderen? Tandartsen maken er bruggen van, maar wetenschappers weten eigenlijk weinig van de onderliggende principes. Tijd voor voorspellingen op basis van atoomberekeningen.

 • 2002-ronde 2

  Mamma's gemurmel maakt hersenen 
  Dr. H.J.A. (Hedwig) van Bakel (v) 17-10-1971 (Weert), KUN - Ontwikkelingspsychologie 
  Het contact van baby's met hun ouders draagt bij aan de ontwikkeling van de prefrontale cortex. De onderzoekers onderwerpen een groep kinderen op verschillende leeftijden aan tests en stellen met EEGs de activiteit van het hersengebied vast.

    Samengestelde talenknobbel 
  Dr. M.C.M. (Marcel) Bastiaansen (m) 26-08-1970 (Breda), KUN - Cognitieve Neuroimaging 
  Terwijl je deze tekst leest, zijn een aantal verschillende gebieden in je hersenen hard aan het werk. De onderzoekers bestuderen aan de hand van EEGs hoe samenwerking tussen de verschillende hersengebieden leidt tot taalbegrip.

    Razendsnel vingerafdruk herkennen 
  Dr. ir. A.M. (Asker) Bazen (m) 07-12-1973 (Scherpenzeel), UT - Signalen en Systemen 
  Dit onderzoek moet zorgen dat computers in één seconde de juiste persoon uit honderdduizend anderen selecteren. Zelfs al zijn de vingers vies en de afdrukken vaag.

    Kankerverwekkend virus 
  Dr. P.S. (Patrick) Beisser (m) 01-10-1969 (Dordrecht) , UM - Medische Microbiologie 
  Het Epstein-Barr virus (EBV) is een gammaherpesvirus dat onder andere de ziekte van Hodgkin veroorzaakt. In hun onderzoek naar dit virus richten de biologen zich op een gen dat tumoren kan veroorzaken.

    Schalensynergie 
  Dr. G.J.B. (Jan Bouwe) van den Berg (m) 11-03-1973 (Haarlem), VU - Wiskunde en Informatica 
  Natuurkundige, biologische of chemische problemen omvatten veelal meerdere tijd- of afmetingschalen. Zo wordt de veranderlijkheid van het weer bepaald door zowel wekelijkse, seizoensgebonden als meerjarige effecten. De onderzoekers bestuderen hoe deze verschillende schalen elkaar beïnvloeden.

    Wiskundige taal 
  Dr. A. (Arianna) Betti (v) 04-08-1970 (Italië), VU - Wijsbegeerte 
  De onderzoekers voeren een uitgebreide historische analyse uit van Alfred Tarski's ideeën over taal, logica en waarheid. Is taal volgens hem een universeel medium of eerder iets wiskundigs?

    Normaal of toch psychopaat? 
  Dr. A. (Andreas) de Block (m) 13-03-1972 (België), KUN - Wetenschapsfilosofie 
  De huidige evolutionaire psychiatrie hangt op het gebied van psychopathologie Darwin aan. Afwijkend gedrag is door selectie en aanpassing ontstaan. Dit project onderzoekt de filosofische consequenties van deze gedachtegang. Wat is normaal en wat afwijkend?

    Natuurgetrouwe neurale netwerken 
  Dr. S.M. (Sander) Bohte (m) 28-12-1974 (Hoorn), Centrum voor Wiskunde en Informatica 
  Nieuwe inzichten in de werking van biologische neuronen geven de onderzoekers aanwijzingen om betere kunstmatige neurale netwerken te bouwen. De nieuwe zogenaamde spiking netwerken moeten gestructureerde, hiërarchische informatie kunnen leren en verwerken.

    Waterstofbindingen in biologie 
  Dr. A. (Andreas) Brinkmann (m) 17-07-1969 (Duitsland), KUN - Vaste Stof 
  NMR Waterstofbindingen spelen een belangrijke rol bij de vorming van biologische materialen. De onderzoekers bestuderen met een door hen verfijnde meettechniek, NMR spectroscopie van zware zuurstofisotopen, de waterstofbindingen in een drietal biologische systemen.

    Openrugmuis 
  Dr. M.R. (Madeleine) Brouns (v) 08-07-1970 (Breda), UM - Anatomie en Embryologie 
  Foliumzuur zorgt voor een verlaging van het aantal baby's met een open ruggetje. Het kan nog beter. Maastrichtse onderzoekers speuren naar oorzaken van spina bifida. Ze doen dat met behulp van speciale muizen die qua open ruggetje op mensen lijken.

    Driedimensionale sterrenstelsels 
  Dr. M. (Michele) Cappellari (m) 26-05-1967 (Italië), UL - Sterrenkunde
   
  Hoe ontstaan sterrenstelsels? Op zoek naar een antwoord maken de onderzoekers driedimensionale modellen van nabijgelegen elliptische sterrenstelsels. De modellen combineren gegevens van onder andere de Hubbletelescoop met theoretische berekeningen.

    Oorlog ontwricht 
  Dr. C.H.L.I. (Hans) Cools (m) 15-06-1969 (België), UL - Mediëvistiek 
  De onderzoekers bestuderen effecten van oorlogen op het persoonlijk leven van burgers in Nederland in de zestiende eeuw. Hoe gingen zij om met voedseltekorten door plunderingen en met de grote belastingen waaruit de oorlogen gefinancierd werden?

    Koloniaal Koreaanse kookkunst 
  Dr. K.J. (Katarzyna) Cwiertka (v) 29-01-1968 (Polen), UL - Centrum voor Japanse en Koreaanse Studies 
  Hoe hebben de Japanse en Koreaanse bureaucraten bijgedragen aan de opbouw van het moderne Korea? Door bestudering van veranderingen in productie, verwerking, bereiding en consumptie van voedsel zoeken de onderzoekers antwoord op deze vraag.

    In eeuwenoude breinen 
  Dr. I. (István) Czachesz (m) 18-02-1968 (Hongarije), RUG - Theologie 
  De onderzoekers kruipen in de breinen van christenen uit de eerste eeuw. Zij laten hiervoor cognitieve theorieën los op teksten uit die tijd. Zo wordt het eeuwenoude gedachtegoed beter vergelijkbaar met menselijk denken op andere tijdstippen en plaatsen.

    Doodsangst oorzaak sociaal gedrag 
  Dr. M. (Mark) Dechesne (m) 31-7-1973 (Nijmegen), KUN - Sociale Psychologie 
  Mensen gaan zich ineens veel meer sociaal betrokken voelen als ze zich bewust zijn van hun eigen sterfelijkheid. De onderzoekers bestuderen de herkomst van dit opmerkelijke ervaringsfeit.

    Babylonische brieven 
  Dr. G. (Guy) Deutscher (m) 20-06-1969 (Israël), UL - Talen en culturen van het Midden Oosten 
  De onderzoekers maken oude Babylonische geschriften uit 2000 tot 1600 voor Christus in digitale vorm toegankelijk voor taalkundigen. Hierna zullen zij zelf een aantal aspecten van de Babylonisch-Assyrische taal waarin de geschriften gesteld zijn, bestuderen.

    Betere botreparaties 
  Dr. J. (Juliette) van den Dolder (v) 16-07-1970 (Enschede), KUN - Biomaterialen 
  Het is inmiddels bij ratten gelukt om uit beenmergcellen botcellen te laten groeien. Snel geschikte beenmergcellen vinden, is nog een probleem. Ook het gaas waarop de cellen moeten groeien en de voeding die ze krijgen, kan beter.

    Meer of minder dominant? 
  Dr. T.J.M. (Tom) van Dooren (m) 14-06-1967 (België), UL - Theoretische Evolutiebiologie 
  Wanneer ontstaat er een verschil tussen dominante en recessieve genen? Sterven deze verschillen in de loop der tijd uit? De onderzoekers combineren in deze studie evolutionaire biologie met theoretische chemie en bestuderen onder andere de evolutie van genetische seksebepaling.

    Alexander de Grote was een moslim 
  Dr. F.C.W. (Faustina) Doufikar-Aerts (v) 11-05-1954 (Amsterdam), UL - Talen en Culturen van het Islamitische Midden Oosten 
  Niet alleen in het Westen, maar ook in de Oosterse geschiedenis is Alexander de Grote een bekend figuur. Uit een recent ontdekt manuscript halen de onderzoekers de overeenkomsten en verschillen tussen westerse en oosterse versies van zijn daden.

    Fluiten naar je geld 
  Dr. J.J.A.G. (Joost) Driessen (m) 07-06-1974 (Nijmegen), UvA - Economie 
  Verstrekkers van leningen lopen altijd het risico dat zij hun geld nooit meer terugzien. Dit onderzoek richt zich op bestaande modellen voor kredietrisico's en kijkt hoe financiële instellingen hiermee omgaan.

    Moleculaire elektronica 
  Dr. D. (Diana) Dulic (v) 06-01-1971 (Joegoslavië), RUG - Materialen Studie Centrum 
  Als binnen enkele jaren de kleinst mogelijke grenzen van de siliciumtechnologie zijn bereikt, is moleculaire elektronica wellicht een alternatief. De onderzoekers gebruiken moleculen die elektrisch schakelen onder invloed van licht om de elektrische stroom te bestuderen, manipuleren en uiteindelijk te beheersen.

    ADHD-kind zonder ADHD 
  Dr. S. (Sarah) Durston (v) 06-04-1974 (VS), UMCU - Psychiatrie
   
  Kinderen van ouders met ADHD hebben afwijkingen aan hun hersenen, ook als ze zelf niet aan ADHD lijden. De onderzoekers willen uiteindelijk op grond van hersenonderzoek kunnen zeggen welke mensen risico lopen om de ziekte te krijgen.

    Wegwijzer voor kankerkillers 
  Dr. M. (Marjolein) van Egmond (v) 27-07-1971 (Utrecht), VUmc - Celbiologie 
  Veel tumoren bevatten specifieke antigenen. Bepaalde witte bloedcellen herkennen deze antigenen en vallen daarna de tumor aan. Dit project zoekt naar een geschikte wegwijzer voor de bloedcellen. Hiermee moeten de cellen tumoren makkelijker kunnen vinden en vernietigen.

    Altijd angstig 
  Dr. B.M. (Bernet) Elzinga (v) 19-10-1970 (Eindhoven), UL - Klinische Gezondheidspsychologie 
  Normaal krijgen mensen na een traumatische gebeurtenis snel hun angst onder controle. Patiënten met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) blijven echter onder hun angsten lijden. De onderzoekers zoeken de oorzaak in de prefrontale cortex in de hersenen.

    Transport van schildklierhormoon 
  Dr. E.C.H. (Edith) Friesema (v) 30-05-1970 (Heerlen), Erasmus MC - Inwendige Geneeskunde 
  Schildklierhormoon is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van allerlei organen, bijvoorbeeld de hersenen. Hoe komt het hormoon op de juiste plaats terecht? De onderzoekers denken het transporteiwit te hebben ontdekt en gaan dat nu bewijzen met behulp van patiënten en cellijnen.

    Weerbaar wegennet 
  Dr. H.J. (Joachim) Gudmundsson (m) 07-05-1969 (Zweden), TUE - Informatica 
  Geometrische netwerken als wegennetten of kabelnetwerken zijn gevoelig voor extreme situaties. Als tijdens BSE- MKZ- en vogelpest-epidemieën hele stukken netwerk worden afgesloten, moet de rest goed blijven functioneren. De onderzoekers willen dit soort netwerken gaan verbeteren.

    Duinzandverzakkingen 
  Dr. ir. R.F. (Ramon) Hanssen (m) 23-12-1968 (Nieuwenhagen), TUD - Geodesie 
  Met satellietgegevens en nieuwe remote sensing technieken bestuderen de onderzoekers vervorming van de aardkorst. Zij zoeken antwoorden op vragen als: Hoe verzakt land onder invloed van water? Hoe beïnvloeden wind en water onze duinen?

    Vriendelijkere ethyleenproductie 
  Dr. ir. E.J.M. (Emiel) Hensen (m) 05-02-1971 (Geleen), TUE - Schuit Katalyse Instituut 
  De chemische industrie maakt haar belangrijkste bouwstenen ethyleen en propyleen op een dure, bewerkelijke en moeilijk controleerbare manier. Dat kan beter, denken de onderzoekers. Namelijk met zure zeolietkatalysatoren bij gematigde temperaturen.

    Geëxecuteerde tomaten 
  Dr. R.A.L. (Renier) van der Hoorn (m) 27-07-1971 (Leiden), WUR - Fytopathologie 
  Met betere kennis van de natuurlijke verdedigingsmechanismen van planten kunnen we gewassen beter tegen ziektes beschermen. De onderzoekers voegen verschillende eiwitten toe aan tomatencellen en bestuderen hun invloed op de geprogrammeerde celdood.

    Hersenen onder stroom 
  Dr. ing. M.T.G. (Marcel) de Jeu (m) 27-12-1968 (Alkemade), Erasmus MC - Neurowetenschappen 
  Centraal staan de Purkinje-cellen in de kleine hersenen. Deze cellen zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen. De onderzoekers meten de stroompjes die door de cellen gaan. Ze willen zo ontdekken hoe de cellen precies werken.

    Taalbrug in de woestijn 
  Dr. R.E. (Rudolf) de Jong (m) 15-11-1958 (Hilversum), UvA - Arabische taal en cultuur 
  Ingeklemd tussen de oosterse en westerse Arabische wereld ligt het Sinaï-schiereiland. De onderzoekers bestuderen de verschillende dialecten in de Sinaï en kijken hoe de Sinaï een brug slaat tussen dialecten uit beide Arabische werelden.

    Nierkanalen voor water en zout 
  Dr. E.J. (Erik-Jan) Kamsteeg (m) 06-02-1971 (Weesp), UMC Nijmegen - Celfysiologie 
  In de nieren draait alles om het transport van water en zout. De onderzoekers gaan zowel de kanalen onderzoeken die betrokken zijn bij het watertransport als de kanalen die zorgen voor de zoutconcentratie.

    Verstoorde hormoonbalans 
  Dr. ir. J.H.J. (Johan) Leveau (m) 12-08-1969 (Laar), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
   
  Sommige bacteriën sturen de hormoonhuishouding van planten danig in de war. De onderzoekers richten zich op de bacterie Pseudomonas putida waarvan bekend is dat hij het fytohormoon IAA uit de plant opneemt en daarmee diens hormoonbalans verstoort.

    Metselen met membranen 
  Dr. D.W.P.M. (Dennis) Löwik (m) 30-11-1969 (Den Bosch), KUN - Organische Chemie 
  De onderzoekers maken kunstmatige celmembranen waarmee zij bestuderen hoe cellen informatie uitwisselen met hun omgeving. Ook kunnen de synthetische membranen dienen als bouwstenen voor grotere supramoleculaire structuren.

    Euroscepticisme 
  Dr. M. (Marcel) Lubbers (m) 04-02-1973 (Aalten), KUN - Sociologie 
  Overal is het zogenoemde euroscepticisme voelbaar. Negatieve houdingen tegenover de Europese eenwording resulteren onder andere in strategisch stemgedrag tijdens landelijke verkiezingen. De onderzoekers bestuderen de oorzaken en (politieke) gevolgen van deze sceptische houding tegenover Europa.

    Organismen berekenen 
  Dr. A.F.M. (Stan) Marée (m) 07-05-1971 (Renkum), UU - Theoretische biologie 
  Hoe een bevruchte cel zich tot een volledig organisme ontwikkelt, is één van de wonderen der natuur. Met een model dat de celdynamica beschrijft, berekenen de onderzoekers hoe dit wonder zich voltrekt bij kippenembryo's.

    Uiterste houdbaarheid bloedstolsels 
  Dr. P.F. (Pauline) Marx (v) 29-06-1972 (Driebergen) , AMC - Vasculaire Geneeskunde 
  Zodra iemand een open wond heeft, stolt zijn bloed op die plaats. Als de wond geneest, lossen de stolsels weer op. De onderzoekers bestuderen een enzym dat bepaalt wanneer bloedstolsels opgeruimd moeten worden.

    Besparing zonder betrouwbaarheidsverlies 
  Dr. ir. M. (Mirjam) Moerbeek (v) 13-02-1973 (Westervoort), UU - Methodologie en Statistiek 
  De onderzoekers maken een model dat de meest efficiënte methode berekent om grote groepen mensen te bestuderen. Deze studies kosten veel tijd en geld. Het nieuwe model berekent de zuinigste methode waarbij de onderzoeksresultaten betrouwbaar blijven.

    Genetische oorzaak van schildklierafwijkingen 
  Dr. J.C. (José) Moreno (m) 18-04-1966 (Spanje), AMC - Pediatrische Endocrinologie 
  Het onlangs ontdekte gen NM41 is voornamelijk aanwezig in de schildklier en in mindere mate in de longen en lever. De onderzoekers denken dat dit gen bij embryo's zorgt voor de ontwikkeling van de schildklier. Ze bestuderen hoe dit gen afwijkingen aan de schildklier veroorzaakt.

    Gevaar voor gespletenheid 
  Dr. I.Y.R. (Inez) Myin-Germeys (v) 11-04-1972 (België), UM - Psychiatrie en Neuropsychologie 
  Wie hebben er aanleg voor schizofrenie? De onderzoekers bestuderen de samenhang tussen symptomen van de ziekte en bepaalde persoonlijkheidskenmerken van patiënten. Familieleden van patiënten worden bij het onderzoek betrokken. Zo nemen de onderzoekers erfelijke invloeden mee.

    Kleine burgerij in de buurtwinkel 
  Dr. T.A.H. (Thimo) de Nijs (m) 05-09-1966 (Hoorn), UL - Letteren 
  Onderwerp van dit onderzoek is de detailhandel in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Hoeveel mensen verkozen een eigen winkel boven werk in loondienst?

    In een oogwenk 
  Dr. C.N.L. (Christian) Olivers (m) 28-02-1974 (Boxtel), VU - Cognitieve Psychologie 
  Werken visuele aandacht, visueel werkgeheugen en visueel bewustzijn volgens dezelfde regels, of moeten we ze apart behandelen? Uit analyses van oogbewegingen en MRI-metingen van hersenactiviteit geven de onderzoekers antwoord op deze vraag.

    Rechtvaardiging genocide Rwanda 
  Mr. dr. B.M. (Barbara) Oomen (v) 04-04-1969 (Amsterdam), UL - Rechtsgeleerdheid 
  In 1994 werd in Rwanda een half volk uitgemoord. Hoe reageerden de internationale gerechtelijke instituten hierop? De onderzoekers brengen in kaart welke organisaties verantwoordelijk zijn voor de rechtvaardiging van deze grove schending van mensenrechten.

    Opruimmethode ophelderen 
  Dr. H. (Huib) Ovaa (m) 18-12-1973 (Utrecht), Nederlands Kanker Instituut 
  Het eiwit ubiquitine zorgt ervoor dat verkeerd gevouwen of beschadigde eiwitten in het lichaam worden afgebroken. We begrijpen echter weinig van de werking van deze opruimer. Daar komt met dit project verandering in.

    Driedimensionale moleculen 
  Dr. N.S. (Navraj) Pannu (m) 18-01-1974 (Canada), UL - Wiskunde en Natuurwetenschappen 
  De onderzoekers verfijnen een model waarmee de elektronendichtheid van moleculen in drie dimensies zichtbaar wordt gemaakt. Dit 3D-model is nodig voor een goed begrip van de functie van een molecuul.

    Intellectueel eigendom 
  Dr. R.J.A.P. (Ronald) Peeters (m) 29-06-1974 (Beers), UM - Economische Wetenschappen 
  De onderzoekers maken een analyse van economische omgevingen waarin competitie een belangrijke rol speelt. Ze bestuderen onder andere of rechten op intellectueel eigendom in dit soort omgevingen innovaties versnellen of vertragen.

    Energiebalans in grijze cellen 
  Dr. W.L.L.P. (Helma) Pluk (v) 24-11-1969 (Boxmeer), UMC Nijmegen - Celbiologie 
  Hoe beïnvloeden bepaalde enzymen de ontwikkeling en de werking van de hersenen? De onderzoekers bestuderen de rol van het enzym creatine kinase bij het handhaven van de energiebalans in hersencellen.

    Verlamd van angst 
  Dr. K. (Karin) Roelofs (v) 24-04-1972 (Venlo), UL - Klinische Gezondheidspsychologie 
  Stress heeft invloed op het lichamelijk functioneren. Soms veroorzaakt een psychologisch trauma zelfs verlammingsverschijnselen. Hoe dat kan, is nog niet duidelijk. De onderzoekers zoeken in dit project het antwoord op deze vraag.

    Snel en gemakkelijk Alzheimer opsporen 
  Dr. S.A.R.B. (Serge) Rombouts (m) 24-08-1970 (Steenbergen), VUmc - Klinische Fysica en Informatica 
  Sinds kort ontdekken functionele MRI-scans Alzheimer in een vroeger stadium dan ooit. Nadeel is dat patiënten allerlei ingewikkelde oefeningen moeten doen. De onderzoekers gaan een stap verder en sporen de dementie nog eerder en zonder ingewikkelde oefeningen op.

    Verlichte Duitse geschriften 
  Dr. S. (Sophie) van Romburgh (v) 27-04-1969 (Hilversum), UL - Engelse Taal- en Letterkunde 
  De invloed van middeleeuwse Duitse literatuur op het gedachtegoed van de Verlichting staat centraal in dit onderzoek. Het project zal ook licht werpen op de culturele overeenkomsten en verschillen tussen de Renaissance en de Middeleeuwen.

    Apostel buiten de boot 
  Dr. H.G.E. (Els) Rose (v) 08-09-1972 (Zwolle), UU - Antieke en Middeleeuwse cultuur 
  In kerkdiensten worden verhalen over de apostelen verteld die nergens in de bijbel staan. Dit project onderzoekt hoe deze verhalen in de liturgie terechtkwamen en hoe ze hun plaats in de westerse traditie hebben verworven.

    Leren van Enron en Worldcom 
  Dr. A. (Arjen) Siegman (m) 04-12-1974 (Diemen), VU - Economische Wetenschappen 
  Mensen zijn gevoelig voor tegenvallers. Deze zogenaamde loss averse veroorzaakte onder andere de schandalen bij Enron en Worldcom. De onderzoekers gebruiken deze menselijke gevoeligheid voor suggesties om financiële risico's van bedrijven te beperken.

    De hand van zinkvingers in DNA-activiteit 
  Dr. F. (Frank) Sleutels (m) 30-08-1972 (Asten), EUR - Celbiologie 
  Nu de volgorde van DNA-moleculen in de mens bekend is, wordt het tijd om te kijken waarom en wanneer het erfelijk materiaal actief is. Dit onderzoek bestudeert twee zogenaamde zinkvinger-eiwitten, BORIS en CTFC. Die eiwitten blijken op een afstandje het DNA te besturen.

    Audio en video 
  Dr. M.J. (Maarten) van der Smagt (m) 31-08-1967 (Amsterdam), UU - Psychonomie 
  Helpen geluidssignalen bij het onderscheiden van objecten die moeilijk te zien zijn? De onderzoekers combineren lichamelijke en psychologische testen met fMRI-opnamen van de hersenen en bestuderen op deze manier audiovisuele interacties.

    Dengue-virus bij de poort tegenhouden 
  Dr. J.M. (Jolanda) Smit (v) 15-04-1975 (Delfzijl), RUG - Moleculaire Virologie 
  De onderzoekers willen ontdekken hoe het dengue-virus binnendringt in de cellen van zijn slachtoffers. Doel is om het virus, waarvoor geen vaccin bestaat, al bij het binnendringen tegen te houden.

    Aderverkalking in muizen en buizen 
  Dr. J.H. (Jan) von der Thüsen (m) 20-11-1970 (VS), UL - Leiden/Amsterdam Center for Drug Research 
  Aderverkalking leidt tot hartaanvallen. Onderzoekers gaan therapieën testen waarbij cytokines (een eiwitsoort) de aderverkalking moeten stabiliseren. De tests vinden plaats in losse cellen en in muizen.

    Betere betrouwbaarheid 
  Dr. M.E. (Marieke) Timmerman (v) 02-05-1972 (Groningen), RUG - Heymans Instituut 
  In gedragswetenschappen maakt men vaak gebruik van de zogenaamde Principal Component Analysis. De onderzoekers verfijnen deze methode om gegevens te verwerken en verhogen hiermee de betrouwbaarheid van de resultaten.

    Calvijn tegen de Libertijnen 
  Dr. M.G.K. (Mirjam) van Veen (v) 29-11-1969 (Vaassen), VU - Kerkgeschiedenis 
  In een serie van artikelen willen de onderzoekers uitdiepen waarom Calvijn een pennenstrijd voerde tegen de Libertijnen. En wie waren die Libertijnen eigenlijk?

    Kunstmatige kletspraat 
  Dr. P.A. (Paul) Vogt (m) 06-06-1967 (Groningen), KUB - Kunstmatige Intelligentie 
  De onderzoekers bestuderen hoe in kunstmatig intelligente systemen taalkundige kennis overgegeven wordt door interacties met de omgeving. De vraag waar zij uiteindelijk een antwoord op zoeken is: Hoe is de menselijke taal ontstaan?

    Suikermuis 
  Dr. ing. P.J. (Peter) Voshol (m) 14-02-1969 (Vlissingen), LUMC - Endocrinologie 
  Moleculaire processen in de alvleesklier spelen een rol bij het ontstaan van suikerziekte. Opeenhoping van vetzuren is één van de oorzaken van de ziekte. De onderzoekers gebruiken levende muizen om deze hypothese te onderzoeken.

    IJs verlegt Rijn 
  Dr. J. (Jakob) Wallinga (m) 09-02-1973 (Enschede), TUD - Stralingstechniek 
  Bewegingen van zware ijslagen hebben tijdens de laatste twee ijstijden onder andere de loop van de rivier de Rijn beïnvloed. Met nieuwe optische dateringstechnieken bestuderen de onderzoekers sedimenten en microfossielen om te zien waar de rivier op welk moment heeft gelopen.

    Neurotische ogen 
  Dr. J.T. (John) Weber (m) 22-05-1969 (VS), Erasmus MC - Anatomie 
  Wat gebeurt er in je hersenen als je met je ogen knippert? De benodigde fijne motoriek wordt geregeld door neuronen in het cerebellum, de kleine hersenen. De onderzoekers kijken hoe deze neuronen aangestuurd worden en welke stoffen daarbij een rol spelen.

    Halfvol of halfleeg? 
  Dr. ir. M.C. (Martijn) Willemsen (m) 05-02-1973 (Leiderdorp), TUE - Mens-Techniek Interactie 
  Consumenten maken meestal negatieve keuzes. Als ze echter een keuze-optie moeten beschrijven, spreken ze alleen over de positieve kenmerken. De onderzoekers bestuderen de oorzaken van dit verschil in gedrag.

    Eiwitverkeer rond afweer 
  Dr. R.W. (Richard) Wubbolts (m) 07-08-1965 (Groningen), UMC Utrecht - Celbiologie 
  Dendritische cellen starten de afweerreactie tegen indringers. Ze presenteren stukjes eiwit op hun buitenkant. De onderzoeker gaat de celblaasjes volgen die voor dat eiwittransport zorgen. Hij doet dat in complete cellen.