Prof. dr. Linda Steg

Binnen het betrekkelijk nieuwe veld van de omgevingspsychologie staat professor Linda Steg (Rijksuniversiteit Groningen) wereldwijd te boek als een van de meest innovatieve en invloedrijke pioniers. Vooral de klimaatcrisis heeft eraan bijgedragen dat haar vakgebied in korte tijd snel aan belang heeft gewonnen. Via grensverleggend onderzoek naar milieugedrag van mensen, talrijke beleidsbepalende publicaties en deelname aan gezaghebbende internationale commissies, heeft Steg daar persoonlijk een grote bijdrage aan geleverd.

LindaSteg_5858.jpg
Prof. dr. Linda Steg (Fotografie: Studio Oostrum/Hollandse Hoogte)

Gedragswetenschappers doen pas sinds een decennium op grotere schaal onderzoek naar de drijfveren van klimaatvriendelijk handelen. Linda Steg mag met recht een van de grondleggers heten. Na haar promotie aan de RUG  op het proefschrift ‘Gedragsverandering ter vermindering van het autogebruik’ werkte ze enkele jaren bij het Sociaal Cultureel Planbureau. Centraal in haar werk staat de vraag welke factoren milieuvriendelijk gedrag stimuleren. Een belangrijke uitkomst is dat mensen niet alleen handelen op basis van ‘rationele’ feiten en argumenten of kosten-batenanalyses, maar dat ook morele en milieuoverwegingen een rol spelen. Ze onderzoekt effecten van interventies op milieuvriendelijk handelen die zich richten op deze factoren. Steg richt zich op algemene determinanten die verschillende typen milieugedrag verklaren, bijvoorbeeld op het gebied van autogebruik, energieverbruik in woningen, duurzaam voedsel en reductie van huishoudelijk afval.

De selectiecommissie voor de Stevinpremie benadrukt de enorme impact die Steg met haar onderzoek heeft op het internationale klimaatbeleid en de strijd tegen klimaatverandering, een strijd die ze volgens de commissie voedt met belangrijke nieuwe invalshoeken en instrumenten. Heel zichtbaar is dat in haar rol binnen het IPCC, het toonaangevende klimaatbureau van de Verenigde Naties. Van oudsher kwamen de adviezen daar vooral van natuurwetenschappers en stonden zaken als regulering, prijsbeleid en technologie centraal. Mede door Steg is er nu ook aandacht voor de visie en evidentie dat de intrinsieke motivatie van mensen cruciaal is voor de acceptatie van klimaatbeleid.

Gedreven als ze is blijkt Steg als geen ander in staat om rond dit thema beleidsbepalers, ngo’s, wetenschappers, bedrijven en consumenten bij elkaar te brengen. Collega’s binnen en buiten haar vakgebied prijzen haar communicatieve vaardigheden en vermogen om te luisteren naar alle stakeholders in het complexe veld van de klimaatdiscussie. Als wetenschapper en als verbindende schakel heeft ze een scherp oog voor de soms zeer uiteenlopende belangen van al die partijen. Steg is niet alleen in staat om bruggen te slaan met andere vakdisciplines, maar betrekt juist ook die stakeholders van buiten de wetenschap nadrukkelijk in alle fasen van haar onderzoek. Juist binnen een grote maatschappelijke uitdaging als klimaatverandering is dat een belangrijke voorwaarde voor succes.

Binnen haar vakgebied is haar onderzoeksgroep beeldbepalend; zelf staat ze bekend als een inspirerend rolmodel voor jonge onderzoekers. Het hoog aangeschreven masterprogramma dat ze heeft opgezet, trekt studenten uit de hele wereld naar Groningen. Outreach naar het grote publiek vormt bij Steg een integraal onderdeel van haar onderzoek. Mede dankzij haar pionierswerk en reputatie slaagt ze erin bij publieke en private partijen in binnen- en buitenland financiering te genereren voor programma’s en projecten waarbij ze als projectleider of mede-aanvrager betrokken is.

Steg is lid van de KNAW sinds 2017. In dat jaar prijkte haar naam al voor de derde keer op de lijst van ‘The world’s most influential scientific minds’ die Thomson Reuters jaarlijks publiceert en waar ze sindsdien onafgebroken op staat. Vanwege haar uitzonderlijke wetenschappelijke prestaties is ze vorig jaar koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het onderstreept nog maar eens wat een van de referenten over haar zegt: ‘Als ik de kans krijg om contact met haar te hebben, voel ik me zeer bevoorrecht. Ze is mijns inziens een fantastische wetenschapper en een geweldig mens.’

 • Wie is Linda Steg?

  1965

  op 21 februari geboren in Ravenswoud

  1991 afgestudeerd in de pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen
  1995 aanstelling bij het Sociaal-Cultureel Planbureau
  1996

  promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift ‘Gedragsverandering ter vermindering van het autogebruik’

  1999 sabbatical leave, University of Victoria, BC, Canada
  2009 benoemd tot hoogleraar Omgevingspsychologie, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (RUG)
  2009 organiseert de eerste internationale Summer School on Theories in Environmental Psychology
  2010 president division 4 ‘Environmental Psychology’ bij de International Association of Applied Psychology
  2013 wetenschappelijk directeur van het Kurt Lewin Instituut, een samenwerkingsverband van vijf Nederlandse universiteiten op het gebied van de psychologie
  2014 benoemd tot voorzitter van de afdeling sociale psychologie van de RUG
  2014

  door Thomson Reuters opgenomen op de lijst van The world’s most influential scientific minds’ (ook in 2016 t/m 2019)

  2014 oprichter en coördinator van het internationale Platform for Energy Research in the Socio-Economic Nexus
  2015 adviseur van de Europese Commissie via lidmaatschap van de Expertgroep RTD-AGE van het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie
  2016 initieert de master Environmental Psychology
  2016 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente
  2017 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
  2019 lid van de commissie van toezicht van het RIVM
  2019 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
  2020 lid bestuur KNAW (vanaf september) en qualitate qua voorzitter van het domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen