Privacyverklaring

NWO respecteert de persoonlijke levenssfeer van subsidieaanvragers, onderzoekers, medewerkers en alle andere relaties van NWO. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. NWO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat NWO uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt NWO zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. NWO verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten van NWO. Het Privacybeleid NWO 2018-2019 van NWO biedt medewerkers en alle betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is bij NWO.

Rechten van betrokkenen

Door de komst van de AVG gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. NWO gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van betrokken en (voormalig) medewerkers om. Betrokkenen hebben het recht om de gegevens die NWO van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Recht op inzage

Wilt u weten welke gegevens NWO van u verwerkt? U kunt altijd een overzicht bij ons opvragen via de afdeling Juridische Zaken. We vertellen u dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat u kunt doen als uw gegevens niet kloppen.

NWO moet natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met uw verzoek om inzage ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee. NWO verzoekt u dan wel om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)

Kloppen de persoonsgegevens die NWO van u gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig? U kunt dan een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)

U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. NWO kan uw gegevens niet wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)       

Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u hebben. Deze gegevens kunt u zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)

Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten, kunt u een verzoek bij de afdeling Juridische Zaken indienen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

Een betrokkene kan bij NWO vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt indienen bij de afdeling Juridische Zaken. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt NWO de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Download het privacybeleid

Het document Privacybeleid NWO 2018-2019 is als pdf beschikbaar:


Wat doen wij met uw gegevens voor de NWO-nieuwsbrief?

Wij gebruiken uw gegevens voor niets anders dan het toesturen van de NWO-nieuwsbrief. Op basis van uw surfgedrag stemmen wij ons nieuwsaanbod af op uw voorkeuren.

Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming met derden. Met de leverancier van het nieuwsbrievensysteem hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de NWO-nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd.

Cookiebeleid


Functionaris Gegevensbescherming

NWO heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy. U kunt uw vraag per e-mail stellen via privacyteam@nwo.nl.