Permanente Commissie Nationale Instituten

In navolging van de evaluatie van het portfolio van instituten hebben de besturen van KNAW en NWO in juni 2020 de Permanente Commissie Nationale Instituten (PCNI) ingesteld. De PCNI adviseert beide besturen in de komende jaren gevraagd en ongevraagd over brede wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen waar het portfolio van nationale onderzoeksinstituten op kan inspelen.

De besturen van KNAW en NWO hebben al in hun reactie op het rapport van de portfolio-evaluatiecommissie aangegeven ernaar te streven dat de verzameling van nationale onderzoeksinstituten acteert als een responsief, proactief en dynamisch portfolio. Een portfolio dat zich steeds ontwikkelt in nauwe samenhang met de Nederlandse en internationale kenniswereld. De besturen verwachten dat de adviezen van de commissie dit doel ondersteunt.

Direct naar


Conferentie en consultaties

De eerste strategische conferentie van de PCNI wordt voorafgegaan door zes consultaties met het veld. De nadruk voor de conferentie en consultaties ligt op de rol van nationale instituten op het gebied van ‘infrastructuur’, waarbij dit thema vanzelfsprekend voor elk wetenschapsdomein een andere invulling kent. De PCNI heeft haar tussentijdse bevindingen samengebracht in een startnotitie. Deze notitie dient als startpunt van de discussie en helpt om de context en het doel duidelijk te maken.

De consultaties en conferentie richten zich op het identificeren, samen met het veld, van instellingsoverstijgende uitdagingen en behoeftes van groot wetenschappelijke belang waarvoor een institutionele aanpak met infrastructuur nodig is. Infrastructuur is hierbij breed opgevat en beslaat onder meer apparaten, laboratoria, fysieke collecties, software en digitale data, om enkele voor de hand liggende voorbeelden te noemen.

Digitale consultaties

Van 11 tot en met 18 oktober 2021 organiseert de PCNI een zestal digitale consultaties, ter voorbereiding op de strategische conferentie van 11 november. Voor elk van de zes consultaties worden ongeveer 20 personen uitgenodigd, variërend van onderzoekers (jong en oud), universitaire bestuurders, instituutsdirecteuren, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en andere relevante personen. Jonge onderzoekers, die de nieuwe pioniers in hun veld zijn, worden nadrukkelijk ook bij de discussies betrokken. De genodigden gaan digitaal met elkaar in discussie, onder leiding van twee leden van de PCNI. De lijst van genodigden voor alle consultaties staat onderaan deze pagina. Deze discussie is voor iedereen online te volgen. De publieke links hiervoor zijn onder te vinden.

Het programma voor de consultaties bestaat uit:

 • Korte kennismaking en toelichting door enkele leden van de PCNI
 • Een pitch door alle genodigden waarin zij aangeven welke infrastructuur zij denken dat nodig is
 • Bespreking met elkaar van alle geopperde ideeën
 • Gezamenlijk vaststellen wie namens deze consultatie de conferentie op 11 november bijwoont (onder voorbehoud van geldende coronaregels)

Om de eerste discussies te vereenvoudigen zijn de consultaties opgedeeld naar de verschillende domeinen. Op de strategische conferentie komt de informatie van alle zes digitale consultaties samen. Hieronder staan de data en tijden van de digitale consultaties, en tevens de publieke links: de consultaties zullen te volgen zijn voor alle geïnteresseerden. Kijkers kunnen tijdens de consultaties niet inspreken maar wel via de chat reageren. Er is een technisch maximum van 500 kijkers per consultatie.

Datum Tijd Domein
maandag 11 oktober 2021 15-17 uur Medische Wetenschappen
dinsdag 12 oktober 2021 15-17 uur Bètawetenschappen
woensdag 13 oktober 2021 15-17 uur Aard- en Levenswetenschappen
donderdag 14 oktober 2021 15-17 uur Techniek
vrijdag 15 oktober 2021 15-17 uur Sociale en geesteswetenschappen
maandag 18 oktober 2021 15-17 uur Sociale en geesteswetenschappen

Strategische Conferentie

Het globale programma van de conferentie is als volgt:Op 11 november 2021 organiseert de PCNI de eerste strategische conferentie in hybride vorm. De uitkomsten van de zes voorafgaande consultaties worden gebruikt als input voor deze conferentie. Vanuit elke consultatiebijeenkomst zal een beperkt aantal deelnemers gevraagd worden om fysiek bij deze hybride conferentie aanwezig te zijn. Daarnaast zal een klein aantal extra vertegenwoordigers van universiteiten, overheid, bedrijfsleven en andere belangstellenden aanwezig zijn. De conferentie zal op locatie (Trippenhuis, Amsterdam) en online plaatsvinden en zal digitaal te volgen zijn voor alle geïnteresseerden. De link voor de stream van deze conferentie zal te zijner tijd via deze website beschikbaar worden gemaakt.

Start: 12.30 uur – Afsluiting: 17.30 u

 • Opening door de president van de KNAW en de voorzitter van NWO; inleiding door de voorzitter van de PCNI
 • Terugkoppeling uit de digitale consultaties
 • Drie pitches over infrastructuur (sprekers worden nog bekend gemaakt)
 • Parallelsessies: over de domeingrenzen heen bespreken en bediscussiëren van de opbrengst
 • Voordracht van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur
 • Terugkoppeling uit de parallelsessies
 • Afrondende discussie

Als u vragen heeft, zoals over of en hoe u deel kunt nemen aan de conferentie, neem dan contact op met de organisatie via conferentie@pcni.nl.

Opdracht

De PCNI identificeert brede wetenschappelijke en/of maatschappelijke ontwikkelingen waarvoor het hebben van een nationaal instituut een essentiële meerwaarde kan betekenen, en beziet de rol en positie die de bestaande instituten hier in kunnen nemen, al dan niet door samenwerking binnen of buiten het portfolio. Waar instituten belangrijke nationale of internationale onderzoeken of programma’s met lange looptijd uitvoeren, of een (inter)nationale faciliteit, resource of collectie beheren en ontsluiten, is daarbij uiteraard een goede balans tussen dynamiek en continuïteit van belang.

De PCNI richt zich nadrukkelijk niet alleen op het huidige portfolio van de nationale instituten, maar wil het gehele wetenschapsveld in ogenschouw nemen. Een van de middelen die de PCNI hiervoor gebruikt is het organiseren van een tweejaarlijkse thematische conferentie waarbij het brede wetenschappelijke veld en/of maatschappelijke organisaties betrokken zal worden. Deze conferenties bieden de mogelijkheid voor de PCNI om een bepaald thema verder uit te diepen en informatie uit het veld op te halen voor haar adviezen.

De PCNI onderhoudt regelmatig contact met de besturen van KNAW en NWO over haar bezigheden. Het zelfstandig organiseren van bijvoorbeeld gedetailleerde verkenningen over de missie en strategie van individuele instituten behoort niet tot haar mandaat en is voorbehouden aan het bestuur van het instituut. De volledige opdracht aan de commissie is onderaan deze pagina te lezen.

Samenstelling

De PCNI is samengesteld uit vooraanstaande en gezaghebbende wetenschappers met substantiële bestuurlijke ervaring en een relevant en actueel wetenschappelijk en maatschappelijk netwerk. De leden overzien collectief het gehele wetenschapsveld en zijn in staat de positie van nationale onderzoeksinstituten in het kennislandschap op waarde te schatten.

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen (op persoonlijke titel benoemd):

De commissie wordt ondersteund door twee secretarissen:

Portfolio van nationale onderzoeksinstituten

Het portfolio van nationale onderzoeksinstituten omvat 9 NWO-instituten (AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON), 10 KNAW-instituten (Hubrecht Instituut, Huygens ING, IISG, KITLV, Meertens Instituut, NIN, NIDI, NIOD, NIOO en Westerdijk Instituut) en 1 gezamenlijk instituut (DANS).

Achtergrond en documentatie