Particle and Astroparticle Physics (PAPP)

De werkgemeenschap Particle and Astroparticle Physics heeft tot doel het begrip van fundamentele natuurwetten voor alle elementaire bestanddelen van materie, hun structuur en hun onderlinge interacties te bevorderen. De werkgemeenschap Particle and Astroparticle Physics kent experimentele en theoretische componenten in zowel deeltjesfysica als astrodeeltjesfysica.

Werkgemeenschapscommissie Particle and Astroparticle Physics

Voor werkgemeenschap Particle and Astroparticle Physics is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en de Tafel Natuurkunde gevraagd en ongevraagd adviseert. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Particle and Astroparticle Physics is als volgt samengesteld:

NWO-secretaris: Remko Achten

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies (wgc’s) krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, Platform Academische Natuurkunde, NNV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Natuurkunde bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens Physics@Veldhoven en DutchBiophysics);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Natuurkunde en aan het ENW-bestuur.”