Speerpunten 2015-2018

Stabiele koers met nieuwe accenten

Voor de NWO-strategie 2015-2018 hebben onderzoekers en universiteiten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties meegedacht over de vraag wat nodig is om tot de beste wetenschap te komen binnen een optimaal wetenschapsbestel en wat de rol van NWO daarin moet zijn.

Download


Speerpunten

In de periode 2015-2018 zette NWO haar beleid en financieringsinstrumenten in grote lijnen voort, met daarin nadruk op drie speerpunten:

i. Samenwerking binnen de wetenschap

Individuele talentontwikkeling en competitie zijn belangrijke uitgangspunten  van het huidige NWO-beleid. In de komende jaren zal NWO daarnaast meer nadruk leggen op het bevorderen van samenwerking binnen de wetenschap.  Samenwerking draagt onder meer bij aan wederzijdse inspiratie, nieuwe invals-hoeken en ook robuustheid in onderzoek en zal via programmering en finan-ciering worden gestimuleerd op alle niveaus: binnen onderzoeksgroepen, tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, onderzoeksinstellingen, en over landsgrenzen heen.

ii. Wetenschappelijke krachtenbundeling bij het tegemoet treden van maatschappelijke uitdagingen

Krachtenbundeling op nationaal niveau voor onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen – waaronder economische – vergroot de slagkracht en impact van onderzoek, zeker wanneer er ook sprake is van internationale samenwerking. Waar sterkere verbindingen meerwaarde kunnen bieden zal NWO hiervoor initiatieven nemen. Onder meer door een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een Nationale Wetenschapsagenda, aan de implementatie ervan met inzet van het themabeleid en andere financieringsinstrumenten, en door hierbij verbindingen te bevorderen tussen wetenschappelijk, praktijkgericht en  toegepast onderzoek.

iii. Organisatie en strategievorming binnen de wetenschap

Nederland heeft er baat bij als onderzoekers en andere partijen zich effectief organiseren en samen strategieën formuleren op onderdelen van de wetenschap, nationaal en internationaal. Vanuit de verankering van alle wetenschappelijke disciplines in NWO en met inzet van het brede netwerk zal NWO de organisatie van onderzoekers binnen en tussen disciplines ondersteunen. Binnen het academische veld, maar ook tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen. De Wetenschapsvisie 2025 formuleerde een aantal nieuwe taken voor NWO en heeft geadviseerd om de governance en organisatie van NWO aan te passen wat de aanleiding was voor een reorganisatie in 2017.


Aandachtspunten

Vrij onderzoek en talent

NWO vindt het belangrijk dat er ruimte is voor wetenschappelijke creativiteit en ongebonden wetenschap. Door vernieuwend onderzoek te stimuleren ontstaan nieuwe onderzoekslijnen, wat soms leidt tot verrassende en zelfs baanbrekende resultaten. Daarom biedt NWO financieringsmogelijkheden voor vrij, ongebonden onderzoek en talentvolle wetenschappers.


Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking

Onderzoek draagt bij aan welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving. De impact daarvan kan groeien door de krachten te bundelen en fundamenteel, praktijkgericht en toegepast onderzoek meer te verbinden. Door middel van themaprogramma’s financiert NWO gericht wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke, economische en culturele vraagstukken.


Internationaal samenwerken

Wetenschap is internationaal: onderzoekers werken samen met vakgenoten uit andere landen; talentvolle onderzoekers zoeken kansen in het buitenland, en omgekeerd vinden buitenlandse onderzoekers plekken in Nederland. Internationalisering versterkt de Nederlandse wetenschap. NWO’s inspanningen ten behoeve van internationalisering laten zich in drie woorden samenvatten: faciliteren, verbinden en beïnvloeden.


Grote onderzoeksfaciliteiten

Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. Hoogwaardige apparatuur en onderzoeksfaciliteiten staan aan de bron van nieuwe wetenschap. Waar zulke faciliteiten eenmaal aanwezig zijn, blijken ze vaak te werken als vliegwiel voor nieuwe interessante onderzoeksvragen. Daarom investeert NWO structureel in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen.


NWO-I, Institutenorganisatie van NWO

NWO financiert en beheert negen nationale onderzoeksinstituten. Dit zijn nationale expertisecentra op specifieke wetenschapsvelden, van astronomie tot zeeonderzoek. De NWO-instituten doen hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en geven onderzoekers toegang tot internationale samenwerkingsverbanden en onderzoeksfaciliteiten. Samen met bedrijven ontwikkelen ze innovatieve technologie. De Institutenorganisatie van NWO (NWO-I) bestaat uit de NWO-instituten AMOLF, ARCNL, ASTRON, CWI, DIFFER, Nikhef, NIOZ, NSCR en SRON en Bureau NWO-I in Utrecht.