Speerpunten 2015-2018

Stabiele koers met nieuwe accenten

NWO heeft vele partijen geconsulteerd om te komen tot de strategie voor 2015-2018. Onderzoekers en universiteiten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht over de vraag wat nodig is om tot de beste wetenschap te komen binnen een optimaal wetenschapsbestel en wat de rol van NWO daarin moet zijn.

NWO als financier

Vrij onderzoek en talent

Er komt een aangepaste opzet en selectieprocedure van Veni-, Vidi- en Vici- beurzen om de aansluiting met de carrièreontwikkeling van onderzoekers en de kansen in Europese competities te verbeteren. Ook komt er meer ruimte voor interdisciplinair onderzoek en samenwerking in de Vrije Competitie.

Onderzoek aan maatschappelijke en economische uitdagingen

NWO draagt bij aan het opstellen van Nationale Wetenschapsagenda met de onderzoeksthema’s voor de komende jaren. In lijn daarmee worden de onderzoeksagenda’s van de topsectoren verbonden met internationale en maatschappelijke uitdagingen. De Nationale Wetenschapsagenda biedt het kader hiervoor. In aanloop naar deze agenda heeft NWO een zestal uitdagingen geïdentificeerd die wetenschap en maatschappelijke uitdagingen verbinden.

Er komen meer financieringsmogelijkheden voor onderzoekslijnen met een looptijd van vijf tot tien jaar en fundamenteel, praktijkgericht en toepassingsgericht onderzoek worden sterker verbonden.  De track-record van onderzoeksconsortia in kennisbenutting gaat meewegen bij de beoordeling en selectie in thematisch onderzoek.

Grote onderzoeksfaciliteiten

NWO zal een Permanente commissie onderbrengen die een nationale strategie voor investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuren gaat formuleren. Financiering van grote onderzoeksfaciliteiten zal binnen het kader van deze nationale strategie worden ingezet.

NWO-instituten

De komende jaren gaat NWO extra inzetten op de nationale rol en meerwaarde van de instituten. Hiervoor wordt een afwegingskader ontwikkeld waarmee op termijn kan worden beoordeeld of een instituut moet worden versterkt dan wel afgebouwd, of juist een nieuw instituut moet worden opgericht. De NWO-instituten dragen bij aan de Nationale Wetenschapsagenda en worden in 2017 in samenhang met de KNAW-instituten geëvalueerd.


Ondersteunend beleid

Open science : open access publishing en open data

NWO formuleert aangescherpte subsidievoorwaarden voor open access van onderzoeksresultaten zonder embargoperiode. Op het gebied van datamanagement ontwikkelt NWO beleid om onderzoeksdata beter vindbaar en geschikt te maken voor hergebruik.

Internationaal beleid

In thematisch onderzoek wordt een internationale component ingebouwd. NWO stimuleert deelname aan Europese onderzoeksprogramma's via onder meer de Nationale Wetenschapsagenda en de EU-matchingsregeling.

Samenwerking en strategievorming

NWO wil haar positie als platform voor alle disciplines in de wetenschap benutten en zal het ondersteunen en stimuleren van organisatie, agendavorming en strategievorming voor de wetenschap verankeren in haar kerntaken. Binnen de Kenniscoalitie wil NWO de samenwerking verbreden naar meer afstemming van beleid en daarmee het gezamenlijke pleidooi voor meer investeringen in onderzoek en innovatie extra kracht bijzetten.


Werkwijze: flexibel, efficiënt, best practices

NWO gaat alternatieve selectie- en beoordelingsmethoden ontwikkelen, die onderzoekers minder belasten. In overleg met het ministerie van OCW en de universiteiten gaat NWO werken aan een betere balans in de aanvraagdruk met de beschikbare middelen. Op basis van best practices gaat NWO passende kwaliteitscriteria ontwikkelen voor multi- of interdisciplinair onderzoek.  NWO gaat in de eigen procedures de gelijke kansen voor mannen en vrouwen extra bewaken.

NWO-organisatie

De Wetenschapsvisie 2025 formuleert een aantal nieuwe taken voor NWO en adviseert om de governance en organisatie van NWO aan te passen. In 2015 wordt deze opdracht binnen NWO nader uitgewerkt, waarna de organisatie geleidelijk zal worden aangepast.