Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten
Speerpunt

Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten

Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten was een van de zes speerpunten uit de strategieperiode 2011-2014. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.

 Voor de periode 2015-2018 heeft NWO een nieuwe strategie geformuleerd. In lijn daarmee gaat NWO haar programma’s afstemmen op de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda wordt eind 2015 bekend gemaakt. Tot die tijd blijven de programma’s en financieringsinstrumenten  uit de vorige strategieperiode gehandhaafd. Ook in de komende jaren blijven hoogwaardige apparatuur en onderzoeksfaciliteiten onverminderd van belang.


Goede onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar voor toponderzoek. Daarom investeert NWO structureel in hoogwaardige apparatuur en dataverzamelingen. Daarnaast stellen de NWO-instituten instrumenten en laboratoria beschikbaar voor onderzoek van collega’s in binnen- en buitenland. Met deze inzet versterkt NWO de infrastructuur van wetenschappelijke instellingen in Nederland.

NWO-instituten als toegangspoort

De NWO-instituten faciliteren onderzoek van collega’s in binnen- en buitenland door instrumenten en laboratoria beschikbaar te stellen. Dat kan gaan om observatoria met unieke telescopen, een laboratorium voor onderzoek op nanometerschaal, een klimaatkamer voor zeeonderzoek, of uniek onderzoeksmateriaal over criminaliteit. De instituten spelen een belangrijke rol als toegangspoort tot internationale onderzoeksfaciliteiten.

Faciliteiten op specifieke locaties

NWO maakt ook onderzoek mogelijk op specifieke locaties door bijvoorbeeld lidmaatschap te betalen. Zo kunnen onderzoekers rekentijd krijgen op supercomputers om grote hoeveelheden data te verwerken of waarnemingstijd voor een telescoop op Hawaii. Ze kunnen deelnemen aan boorexpedities om onderzoek te doen diep in de oceaanbodem of experimenten uitvoeren bij de synchrotron stralingsfaciliteit in Grenoble. Zo wordt hoogwaardig en competitief onderzoek mogelijk.

Aanschaf van apparatuur

NWO stelt ook middelen beschikbaar voor universiteiten, kennisinstituten en bibliotheken zodat ze zelf hoogwaardige apparatuur kunnen aanschaffen en dataverzamelingen kunnen opzetten, koppelen en verrijken. Daarmee versterkt NWO de infrastructuur van wetenschappelijke instellingen in Nederland.