Over dit thema

We leven in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt. Dat we toch droge voeten houden, is te danken aan een uitgekiend stelsel van dijken, duinen en deltawerken. Nederland heeft een sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie gaat. Nederlandse waterprofessionals spelen een rol bij grote nationale en internationale projecten. Bij het aanleggen van de tweede Maasvlakte bijvoorbeeld, het beveiligen van New Orleans na de orkaan Katrina of de bouw van een stormvloedkering in St. Petersburg.

Binnen het NWO-thema Water en klimaat werken onder meer klimaatwetenschappers, hydrologen, oceanografen, civiele ingenieurs, informatietechnologen, chemici en stromingsdeskundigen samen aan onderzoeksvraagstukken waarin water centraal staat.

Drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering zijn van levensbelang voor gezonde leefomstandigheden. Waterbeheersing zorgt dat zowel droogte als overstromingen voorkomen kunnen worden, waardoor gewassen verbouwd kunnen worden en mensen in vruchtbare delta's kunnen leven.

Kennis van de invloed van water, in de vorm van wolken en waterdamp, op het klimaat is van belang om zinnige voorspellingen te doen over toekomstige klimaatextremiteiten. Maar ook zeespiegelstijging, verantwoordelijke exploitatie van oceanen, behoud van biodiversiteit en modern natuurbeheer in onze kustzee├źn vormen belangrijke speerpunten van het onderzoek binnen het thema Water en klimaat.

Topsector Water

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft.

Het onderzoek binnen het NWO-thema Water en klimaat levert kennis op die van belang is voor de topsector Water. Deze topsector omvat de drie deelsectoren  Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritiem. Nederlandse kennis en kunde op het gebied van deze drie deelsectoren behoort tot de beste ter wereld. De activiteiten van de topsector Water en de speerpunten van het NWO-thema Water en klimaat sluiten nauw op elkaar aan.


Watertechnologie richt zich op waterzuivering en sanitatie, watergebruik en irrigatie, water en energie. De wetenschappelijke uitdagingen liggen hier vooral op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals nieuwe bio-nanomaterialen en biologische innovaties, zoals waterzuivering door bacteri├źn.

Binnen de Deltatechnologie bieden de onderwerpen waterveiligheid, eco-engineering (bouwen met de natuur) en leefbare delta gelegenheid voor excellent vernieuwend onderzoek.

In de deelsector Maritiem zijn de uitdagingen deels technisch-natuurkundig (moderne scheepsbouw) en deels ecologisch (diepzeemijnbouw) van aard. NWO-onderzoek zal de wetenschappelijke basis voor maritieme activiteiten aanzienlijk verbreden.