Over dit thema

Op dit moment woont ongeveer de helft van de wereldbevolking in steden, vaak in kwetsbare delta's. De Verenigde Naties voorspellen dat in 2050 zo'n zeventig procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden woont. Dit levert uitdagingen op, onder meer voor waterveiligheid, verkeersstromen, ruimtelijke samenhang en bestuurbaarheid.

In Nederland woont en werkt het merendeel van de bevolking in de immer groeiende Randstad. Leefbaarheid, bedrijvigheid, mobiliteit, veiligheid en biodiversiteit strijden om steeds schaarser wordende ruimte. Tegelijkertijd lopen steden in provincies als Limburg en Groningen leeg. Dit leidt tot beleids- en kennisvragen voor alle betrokken steden. Hoe worden leeglopende steden weer aantrekkelijk? Wat bepaalt de juiste balans tussen bedrijvigheid, groen, woonhuizen en vervoersmogelijkheden?

Een grote stad heeft meerdere functies in een regio. Mensen wonen, werken en recreëren er. Gevolg is dat er steeds grotere verkeersstromen zijn van en naar de stad. Dat geldt niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook voor vrachtverkeer en incidentele verkeersstromen als er grote evenementen zijn. Files zijn het gevolg.

In stedelijke regio's is de behoefte aan huisvesting groot. Ruimtelijke ontwikkeling met aandacht voor milieu, klimaat en biodiversiteit is een belangrijke uitdaging.

Binnen het NWO-thema Verbinden van duurzame steden buigen onderzoekers zich over vraagstukken op al deze terreinen. Hoe houden we steeds grotere steden leefbaar, bereikbaar en vitaal? Wat is de toekomst voor leeglopende regio's? En hoe verbind je mensen in een stad, bijvoorbeeld met gebruik van ICT?

Nederland heeft een vooraanstaande kennispositie op het terrein van stedelijke delta's. NWO maakt met de partners in dit thema een volgende stap door de ontwikkelde kennis met elkaar in verband te brengen, lacunes op te vullen en toe te passen in integrale gebiedsontwikkeling, en aansluiting te zoeken tussen problemen op verschillende schaalniveaus. Van de straat tot de staat.

Topsectoren Logistiek en Water

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft.

Het NWO-thema Verbinden van duurzame steden sluit aan bij de door het kabinet aangewezen topsectoren Logistiek en Water.


Binnen de topsector Logistiek is duurzaamheid een van de speerpunten. Binnen het NWO-thema Verbinden van duurzame steden wordt op dit terrein vernieuwend wetenschappelijk onderzoek verricht. Hoe kunnen we congestie en geluidsoverlast verminderen, publieke ruimte en infrastructuur efficiënt gebruiken en goederenstromen slimmer plannen?

Binnen de topsector Water speelt onder andere deltatechnologie een grote rol. Binnen het NWO-thema Verbinden van duurzame steden wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe in de zuidwestelijke delta van Rijn, Maas en Schelde de zorg voor veiligheid tegen overstromingen kan samengaan met stedelijke en economische ontwikkeling.