Uitdagingen

Onze samenleving lijkt steeds meer onder druk te staan, zowel in geopolitieke als economische en cultureel-maatschappelijke zin. De invloed van de media en de almaar toenemende snelheid van de informatievoorziening zijn daarbij belangrijk. Sociale media speelden een grote rol bij de Arabische Lente, waarin Arabische volkeren massaal opstonden tegen hun leiders en opkwamen voor democratie. Wat zou er zijn gebeurd als de demonstranten geen beschikking hadden gehad over moderne communicatiemiddelen? Had de opstand zich dan ook zo snel verspreid?

Internationaal zijn er toenemende spanningen en komen religies en culturen met elkaar in botsing. Ook zijn er botsingen nu de welvaart in ontwikkelende landen zeer snel groeit. In Nederland is er sprake van een nieuw machtsevenwicht. Traditionele politieke partijen verliezen terrein. Welke ontwikkelingen spelen hierbij een rol? Hoe past een veranderende culturele identiteit hierin?

Identiteit

De globalisering versterkt de mobiliteit van mensen en goederen en het contact tussen mensen over de hele wereld, maar stelt ook ideeën van identiteit ter discussie. Technologische ontwikkelingen maken nieuwe modellen van samenleven en andere vormen van betrokkenheid en participatie mogelijk, maar creëren ook een gevoel van vervreemding. Sociale cohesie is niet langer vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten en oplossingen zijn nodig om actief burgerschap te stimuleren en vertrouwen te kweken. In ontwikkelende landen gaat de economische groei vaak sneller dan democratisering. Wat wordt daar in de nabije toekomst de rol van cultuur, politiek en religie?

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de maatschappelijke en culturele uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij gaat het in de eerste plaats om kritische reflectie op de ontwikkelingen: een gedegen analyse en de duiding ervan vanuit verschillende perspectieven. Historisch perspectief is onontbeerlijk. Hoe hebben samenlevingen zich in het verleden ontwikkeld, en welke parallellen zien we met vandaag? Welke rol heeft religie door de eeuwen heen gespeeld? En zorgt sport echt voor verbindingen tussen mensen?