Uitdagingen

Veel interventies in de gezondheidszorg op de terreinen preventie, curatie en zorg zijn onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Er is behoefte aan kennis en middelen op vier niveaus. Op de eerste plaats moleculair en biologisch, om mogelijkheden te scheppen tot vroege herkenning en reparatie. Op de tweede plaats fysiek en mentaal, zodat patiënten zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe situatie. Daarnaast is er kennis nodig over maatschappelijk functioneren: in hoeverre kunnen patiënten nog meedoen in de maatschappij? En tot slot moet er worden gekeken naar de kwaliteit en doelmatigheid van behandelingen, zorgorganisaties en het zorgsysteem, zodat iedereen de optimale zorg kan krijgen die zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt.

Trends

Verschillende trends zetten de zorg onder druk: demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en migratie, toenemende sociale, economische en etnische gezondheidsverschillen, de toename van met leefstijl geassocieerde aandoeningen en de bemensbaarheid en betaalbaarheid van het zorgsysteem.

Ontwikkelingen

Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen waarvan we kunnen profiteren: toenemende kennis op het terrein van preventie en public health, de toenemende belangstelling voor kwaliteit van leven, innovatieve medisch-technologische ontwikkelingen, de toenemende bijdrage van patiënten aan de regie van hun zorg en het toenemend inzicht in zorg als economisch renderende investering.

Doel

Wetenschappelijk onderzoek in het NWO-thema Leven in gezondheid moet kennis opleveren om het ideaal van een lang leven in gezondheid en kwaliteit van leven dichterbij te brengen. De betrokken partners hebben hiervoor een samenhangende interdisciplinaire strategische onderzoeksagenda opgesteld en voeren deze uit.

Multidisciplinair

Onderzoek ten behoeve van de zorg is bij uitstek multidisciplinair van aard: van het opstellen van voedingsadviezen voor mensen met suikerziekte, via gen-onderzoek om oorzaken van ziektes vast te stellen, tot ICT-systemen voor het monitoren van patiënten. Het thema Leven in gezondheid koppelt alle betrokken disciplines aan elkaar om samen te werken aan een gezonde samenleving voor morgen.

Wist u dat