Over dit thema

De wereld staat voor de enorme uitdaging de energievoorziening voor de toekomst veilig te stellen. Acceptabele prijzen, met zo min mogelijk (politieke) risico's en met een minimale impact op het klimaat, zijn daarvoor nodig. Dit wereldwijde vraagstuk kan alleen worden opgelost met radicaal nieuwe concepten en technieken.

In Nederland wordt door verschillende publieke en private partijen – zoals TNO, netwerkbedrijven, Energieonderzoekcentrum Nederland, KEMA en Shell – onderzoek gedaan. Zij richten zich op onderzoek met toepassing op de korte en middellange termijn. NWO ziet het als haar taak om in aanvulling hierop het funderende energieonderzoek in ons land te stimuleren. Zo wil NWO bijdragen aan duurzame oplossingen voor het energievraagstuk. NWO heeft hierin een belangrijke rol. De Stichting FOM heeft funderend energieonderzoek benoemd als speerpunt in haar strategisch plan. Als gevolg richt het FOM-instituut DIFFER zich nu volledig op funderend energieonderzoek: kernfusie en zonnebrandstoffen. Verder werkt het Centrum voor Wiskunde en Informatica aan algoritmes en slimme software voor elektriciteitsnetwerken. 

Wetenschappers onderzoeken alternatieve energiebronnen, zoals biomassa, kernfusie, wind en zon. Daarnaast is er aandacht voor opslag van energie, bijvoorbeeld in de vorm van waterstof. Zij kijken of verbranding van fossiele brandstoffen zuiniger en schoner kan. En hoe ze distributie en opslag van elektriciteit slimmer kunnen aanpakken.

Maar hoe goed en slim nieuwe technologie ook is, het succes ervan staat of valt met het gedrag van de consument. Daarom richt het onderzoek zich ook op maatschappelijke acceptatie van nieuwe energievormen. Hoe kunnen mensen worden gestimuleerd zuiniger om te gaan met energie? Wanneer wordt het aantrekkelijk voor mensen om zelf energie op te gaan wekken met bijvoorbeeld zonnecollectoren op het dak? En wat zijn de gevolgen van politieke ontwikkelingen voor onze dagelijkse energievoorziening?

Topsector Energie

Het kabinet heeft topsectoren aangewezen waarin Nederland wereldwijd sterk is en waaraan de overheid samen met ondernemers en onderzoekers extra aandacht geeft.

Terwijl de wereldvraag naar energie toeneemt, hebben meerdere landen zichzelf verplicht om de uitstoot van broeikasgassen als koolstofdioxide sterk te beperken in de komende jaren. Nederland heeft zich tot doel gesteld om in 2020 twintig procent minder koolstofdioxide uit te stoten. Dat wil Nederland bereiken door 14 procent van de gebruikte energie uit duurzame bronnen te laten komen.

Innovatie is cruciaal om de duurzame energie meer concurrerend te maken, verder energie te besparen en slimmer en efficiënter om te gaan met fossiele energiebronnen. De topsector Energie richt zich de komende jaren op zeven focusgebieden:

  • Biomassa
  • Energiebesparing in industrie
  • Gas
  • Smart grids
  • Zon (zonnecellen)
  • Offshore wind
  • Energiebesparing in gebouwde omgeving

 


NWO verwacht met het thema Duurzame energie op al deze focusgebieden met fundamentele wetenschappelijke kennis te kunnen bijdragen. Zo wil NWO de ambities van de topsector helpen realiseren.