Onderzoeksprogramma's

Overzicht van onderzoeksprogramma's binnen het thema Agro, food en tuinbouw:

Publiek-private samenwerking (PPS)

Genetica,  voeding en gezondheid van landbouwhuisdieren

De Nederlandse veehouderij produceert in een veelal stedelijke omgeving, waar hoge eisen worden gesteld aan diergezondheid, dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en natuur. Nieuwe kennis is essentieel om te kunnen voorzien in zowel kwalitatief hoogwaardige dierlijke eiwitten voor een groeiende wereldbevolking, als tegelijkertijd beperking van de nadelige effecten van de productie. Genomics en bioinformatica bieden aanknopingspunten om door middel van fokkerij en voeding de duurzaamheid in dierlijke productieketens te verbeteren. De call van dit programma ging over 2 thema's: De relatie tussen de genetische eigenschappen en de prestaties van landbouwhuisdieren onder uiteenlopende praktijkomstandigheden, en de interactie tussen voeding en darmgezondheid van landbouwhuisdieren.

Gewaswetenschappen: verbeterde weerstand tegen hitte en droogte

Ongunstige klimaatomstandigheden laten naar verwachting het areaal met oogstzekerheid afnemen. Het Indiase Department of Biotechnology en NWO hebben het programma 'Crop sciences: improved tolerance to heat and drought' opgezet. Dat wil bijdragen aan kennis over de veredeling van gewassen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte, twee belangrijke vormen van abiotische stress. Beide landen zijn immers sterk geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek op het terrein van landbouw- en voedselproductie. De sluitingsdatum voor de call was 2 september 2014.

Groen. Fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw

NWO heeft een gezamenlijk programma voor beide 'groene' topsectoren Agri & Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen geopend onder de naam ‘Groen. Fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw’.  De deadline voor indiening van onderzoeksvoorstellen was 16 september 2014. Deze call is gericht op onderzoek dat de basis legt onder duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw. Dit moet leiden tot een circulaire economie met aandacht voor bodemgezondheid, hoogwaardige gewassen en gezonde voeding. Er wordt matching van ten minste één private partij gevraagd.

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Dit programma richt zich op technologische ontwikkelingen die naar verwachting ingrijpende effecten zullen hebben op individu en/of samenleving. Dit betreft enerzijds ontwikkelingen rond nieuwe technologieën zoals ICT, nanotechnologie, biotechnologie en neurowetenschappen, en anderzijds technologische systemen in transitie zoals energie, transport, landbouw en water. NWO heeft een call uitgezet, waarin ethische en maatschappelijke vragen geadresseerd worden. Deze calls zijn gericht op de topsectoren Energie, Agri&Food en/of Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Water, en Life Sciences & Health. In december 2012 zijn er drie projecten toegekend in het kader van de topsector Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Op 12 september 2014 moesten de uitgewerkte aanvragen van de call 2014 bij NWO binnen zijn.

Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

Dit NWO programma in samenwerking met de onderzoeksschool Experimental Plant Sciences (EPS) wil toptalent voor de plantenwetenschappen aantrekken en opleiden. Nederlandse veredelingsbedrijven met grote en kwalitatief hoogstaande R&D-programma's hebben behoefte aan talentvolle, gemotiveerde en goed opgeleide wetenschappers, die in de toekomst grensverleggende innovaties kunnen bewerkstelligen. De veredelingsindustrie is via de EPS Industrial Advisory Board actief betrokken bij dit programma. De eerste call leidde in december 2013 tot 4 toekenningen, de tweede call is gesloten op 17 juni 2014.

Core Programma Uitgangsmaterialen

De doelen van dit programma zijn de consolidatie en versterking van de kennisbasis en capacity building binnen het onderzoeksterrein Uitgangsmaterialen. Er is een toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardig en duurzaam geproduceerd voedsel en sierteeltproducten. Meer kennis van de processen rond groei en ontwikkeling van planten, in relatie tot de omgevingsfactoren, zal leiden tot robuust uitgangsmateriaal voor kwalitatief hoogstaande gewassen. Dit programma is in samenwerking met plantenveredelingsbedrijven opgezet. De call voor dit programma sloot op 14 maart 2013.

Programma Food, Cognition and Behaviour

Dit programma wil nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen met behulp van excellente kennis over de relatie tussen voeding en het brein. De focus ligt op het terrein van voedingsvoorkeuren, keuze- en koopgedrag, eetlustregulatie, de rol van cognitieve processen en de effecten van voedingsmiddelen en -patronen op cognitieve vermogens. Deze investering leidt tevens tot de ontwikkeling van vroegtijdige diagnoses van obesitas, eetstoornissen en aandoeningen die gepaard gaan met veroudering. Voor dit programma werd een call opengesteld, de deadline voor indiening van volledige aanvragen was 23 juni 2014.

Biobased Economy

NWO heeft op het gebied van Biobased economy een samenwerkingsprogramma met Brazilië opgezet. Het programma richt zich op de onderwerpen biomassaproductie (de ontwikkeling van planten en algen die goed kunnen worden verwerkt en waaruit hoogwaardige chemie- en energiegrondstoffen kunnen worden gewonnen), duurzame landbouw (efficiënt gebruik van bodem, nutriënten, water), geïntegreerde bioraffinage, en de omzetting van biomassa in brandstof en chemicaliën. Er is een call georganiseerd in samenwerking met de Braziliaanse regionale onderzoeksfinancier Fapesp en een gezamenlijke call met CnPq, de nationale Braziliaanse counterpart. Deze calls werden in samenwerking met de topsector Chemie uitgevoerd. In totaal leverden de 2 calls 13 onderzoeksprojecten op met een waarde van 3,75 miljoen euro.

Op het gebied van Biobased Economy, een sector-doorsnijdend thema, draagt NWO bij aan de ontwikkeling van onderzoeksprojecten met zowel chemokatalytische, biotechnologische, thermochemische als biorefinery-aspecten van biomassa-verwerking. Aanvragen zijn mogelijk in het kader van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties.

Eiwitinnovatieprogramma STW – EZ

Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart in opkomende economieën stijgt de consumptie van vlees, vis en andere eiwitten. Hierdoor ontstaat de behoefte aan verduurzaming van onze toekomstige eiwitvoorziening. Bedrijven zetten in op innovatieve eiwitproducten zoals ingrediënten, functionele diervoeders en vleesalternatieven. Ze beseffen dat vernieuwing vanuit de kennisbasis een competitief voordeel kan opleveren. Dit programma voorziet het bedrijfsleven van effectieve toegang tot kennis en expertise op het gebied van eiwitonderzoek en valorisatie. Voor dit programma zijn 5 projecten toegekend in 2012.

Green defense against Pests, STW

Het programma Green defence Against Pests (GAP) richt zich op het ontwikkelen van duurzame en milieuvriendelijke gewasbescherming. Dit STW Perspectief programma is in 2013 van start gegaan.

Industrial Partnership Programma met Unilever

Het uitgangspunt van dit programma: voedsel en verzorgingsproducten in de toekomst moeten functionele eigenschappen hebben die de gezondheid bevorderen, zoals vermindering van obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, duurzaam desinfecteren. Centraal staat de ontwikkeling van inzicht in de structuur van stoffen en hun wederzijdse interacties, de relatie tussen moleculaire compositie en mechanische eigenschappen, hun biofysisch 'lot' tijdens vertering en adsorptie en bij externe toepassingen ervan.

Food & Business Research

Een integrale benadering van voedselzekerheid is cruciaal, gezien de afhankelijkheid van de voedselvoorziening van activiteiten en processen op mondiaal niveau. Nieuwe inzichten worden verwacht in systeemoplossingen voor veilige en gezonde voedselproductie, gekoppeld aan de wensen van consumenten. In dit programma zijn drie aandachtsvelden geïdentificeerd voor de realisatie van duurzame en stabiele voedselzekerheid: Duurzame lokale voedselproductie met een hogere opbrengst, Van consument naar producent, en Betere toegang tot voedsel van voldoende kwaliteit.

Enabling Technologies & Infrastructure

Ter ondersteuning van een aantal opkomende technologieën in de agrarische ('groene') en medische ('rode') life sciences, is in de topsector Life Sciences & Health een roadmap 'Enabling technologies & infrastructure' opgenomen. Begin 2014 werden in dit programma Enabling Technologies 35 zogenoemde hotelprojecten gehonoreerd.

STW-Rijk Zwaan Partnership Programma

Dit programma richt zich op het bestuderen van meiose en meiotische recombinatie tijdens het kruisen van planten. Nieuwe kennis en technieken moeten het mogelijk maken om variëteiten met een optimale combinatie van natuurlijke eigenschappen efficiënt te ontwikkelen. Voor dit programma zijn in 2012 vijf projecten toegekend. 

Groene eScience

Het eScience Center en het TTI Groene Genetica zetten samen een groen eScience-platform op. Kennisinstellingen en bedrijven maken gebruik van data-intensieve technologie om nieuwe variëteiten te ontwikkelen. Innovatief gebruik van ICT maakt het eenvoudiger en doeltreffender om deze technologieën toe te passen. Zie ook Toppositie plantenkennis versterken.

Andere gerichte activiteiten (niet PPS)

Thematische call Meer met minder

De call 'Meer met minder' is geïnspireerd op het thema Meer met minder van de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. De focus ligt op duurzame en veilige productie in landbouw en tuinbouw. De sluitingsdatum voor deze call was 15 november 2012; in 2013 leidde dat tot 8 nieuwe onderzoeksvoorstellen in de thematische call Meer met minder.

Talent, vrij onderzoek en infrastructuur

Met de open programma's, NWO-talentlijnen en investeringsprogramma’s (apparatuur, dataverzamelingen) draagt NWO bij aan de financiering van excellent academisch onderzoek dat voor de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen relevant is.