Samenwerken in thema’s
Speerpunt

Samenwerken in thema’s

2011-2014

Samenwerken in thema's was een van de zes speerpunten uit de strategieperiode 2011-2014. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financierings-instrumenten werden gekoppeld.

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Vergrijzing, duurzame economische groei, het opraken van fossiele brandstoffen en klimaatverandering: het zijn vraagstukken waarvan de oplossing dichterbij komt door samenwerking. Bovendien draagt de wetenschap bij aan het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie. NWO onderhoudt de dialoog met uiteenlopende partijen om kansen te benutten voor gezamenlijke initiatieven.

NWO-thema’s en topsectoren

NWO heeft in overleg met wetenschap, de overheid, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven voor de periode 2011-2014 een aantal grote vraagstukken aangemerkt als thema’s voor onderzoek. De Nederlandse overheid heeft negen economische topsectoren aangewezen waarin onderzoeksinvesteringen worden gestimuleerd. De thema’s van NWO zijn vanzelfsprekend verbonden met het nationale onderzoek- en innovatiebeleid, daarom heeft NWO naar aanleiding van het topsectorenbeleid de thema’s aangescherpt. Onderzoekers en bedrijfsleven worden bij elkaar gebracht om te komen tot innovatief wetenschappelijk onderzoek. Daarbij is er bijzondere aandacht voor onderzoek dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd.

Ook de onderzoeksinstituten van NWO werken actief samen met wetenschappelijke partners, overheid en bedrijfsleven. Om een sterk fundament onder innovatie te garanderen, blijft NWO naast de thema’s investeren in de wetenschap in de volle breedte, in wetenschappelijke vooruitgang en talent.

Wereldwijde uitdagingen

Op Europese schaal én wereldwijd zijn er grote maatschappelijke uitdagingen benoemd die uitwaaieren over alle wetenschapsterreinen: de 'grand challenges'. De thema’s van NWO lopen hieraan parallel en NWO participeert dan ook in een aantal grand challenge programma’s.

Een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen is van cruciaal belang voor doorbraken die tot vooruitgang leiden. Op alle niveaus, van lokaal tot wereldomvattend.


Thema's

Agro, food en tuinbouw

Drie speerpunten staan centraal: duurzame en veilige voedselproductie, gezonde voeding en voedselzekerheid in mondiaal perspectief.


Creatieve industrie

Dit thema strekt zich uit van software ontwikkeling voor serious gaming, onderzoek naar de werking van creativiteit en de rol van de verschillende media tot onderzoek naar het digitaal toegankelijk maken van erfgoed.


Duurzame energie

Onderzoek naar de energievoorziening van de toekomst. Gericht op technologie én op inzicht in de (geo)politieke en maatschappelijke uitdagingen bij de overgang naar duurzame energie.


High tech systemen en materialen

Onderzoek naar nieuwe materialen, nieuwe componenten en nieuwe functionaliteiten voor high-techtoepassingen.


Leven in gezondheid

Nieuwe kennis is nodig voor het voorkomen, opsporen en behandelen van aandoeningen. En voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten.


Materialen: oplossingen voor schaarste

Grondstoffen worden schaars. Binnen dit thema gaat de wetenschap samen met het bedrijfsleven op zoek naar alternatieven.


Samenleven onder spanning

Globalisering, technologie, commercialisering en individualisering veranderen de samenleving. Wat betekent dat voor onder meer identiteit, taal, religie, burgerschap en cultuur en erfgoed?


Verbinden van duurzame steden

De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in grote steden. Onderzoek is nodig naar de vraag hoe steden vitaal, leefbaar en bereikbaar kunnen blijven.


Water en klimaat

Onderzoek naar onder meer de achtergronden van extreem weer, overstromingsveiligheid, de zoetwatervoorziening, veranderende ecosystemen en de (on)voorspelbaarheid van het klimaat.