Internationaal samenwerken
Speerpunt

Internationaal samenwerken

Internationaal samenwerken was een van de zes speerpunten uit de strategieperiode 2011-2014. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.

Voor de periode 2015-2018 heeft NWO een nieuwe strategie geformuleerd. In lijn daarmee gaat NWO haar programma’s afstemmen op de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda wordt eind 2015 bekend gemaakt. Tot die tijd blijven de programma’s en financieringsinstrumenten  uit de vorige strategieperiode gehandhaafd. Ook in de komende jaren blijft internationaal samenwerken onverminderd van belang.


Wetenschap gaat over grenzen heen. Om de Nederlandse wetenschap zo goed mogelijk kansen te laten benutten, behartigt NWO de Nederlandse belangen samen met o.a. de universiteiten, de overheid en bedrijven. Onder andere door actieve deelname in Science Europe en Global Research Council beïnvloedt NWO internationaal beleid. NWO financiert internationale onderzoeksprojecten, zorgt voor aansluiting bij internationale samenwerkingsprojecten en speelt in op samenwerkingskansen voor specifieke wetenschapsgebieden. Getalenteerde onderzoekers hebben letterlijke grenzeloze ambities. NWO biedt hen perspectief op internationale samenwerking, onder andere door een bijdrage te leveren aan initiatieven voor seminars of gezamenlijke onderzoeksprogramma’s.

Betrokkenheid en verbinding

NWO is betrokken bij de totstandkoming van internationale onderzoeksagenda’s en gaat samenwerkingsverbanden aan. Daarmee verbindt NWO de Nederlandse wetenschap met Europa en de rest van de wereld. Nederlandse onderzoekers krijgen zo makkelijker toegang tot de competitie, onder andere bij Europese fondsen.

Voorbeelden zijn: NWO draagt bij aan KP7 en Horizon2020 de onderzoeks en innovatieprogramma's van de Europese Commissie; en actieve bijdragen aan de European Research Area (ERA)

Inhoudelijke aansluiting

Via de eigen thema’s zoekt NWO aansluiting met Europese en mondiale onderzoeksthema’s: de Grand Challenges. Grote vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, energie, economische groei, verstedelijking en schaarste van grondstoffen, worden wereldwijd gedeeld. Een goede, internationale inbedding van Nederlands onderzoek verhoogt de kans op doorbraken en innovatie.

Money follows researcher

Via de MfR-regeling kunnen onderzoekers die een aanstelling krijgen aan een andere Europese kennisinstelling een restant van hun financiering meenemen.


‘Europese landen die hun krachten bundelen, zijn samen de beste van de wereld’Financieringsinstrumenten bij deze ambitie

Door internationale samenwerking te stimuleren helpt NWO de aantrekkelijkheid en de concurrentiepositie van de Nederlandse wetenschap te vergroten.

Alle financieringsinstrumenten vanInternationaal samenwerken (2011-2014)