Bevorderen van kennisbenutting
Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting

Bevorderen van kennisbenutting was een van de zes speerpunten uit de strategieperiode 2011-2014. Deze speerpunten waren de belangrijkste aandachtsvelden waar NWO zich in deze periode op richtte en waaraan programma’s en financieringsinstrumenten werden gekoppeld.

Voor de periode 2015-2018 heeft NWO een nieuwe strategie geformuleerd. In lijn daarmee gaat NWO haar programma’s afstemmen op de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda wordt eind 2015 bekend gemaakt. Tot die tijd blijven de programma’s en financieringsinstrumenten  uit de vorige strategieperiode gehandhaafd.

Ook in de komende jaren blijft kennisbenutting onverminderd van belang.
 

Lees meer


NWO vindt dat wetenschappelijke kennis zo goed mogelijk door anderen gebruikt moet kunnen worden, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van software of het opstellen van beleidsadviezen. Daarom versterkt NWO de verbinding tussen kennismakers en kennisgebruikers door te investeren in onderzoek binnen maatschappelijk relevante vraagstukken. Ook stimuleert NWO kennisbenutting door alle onderzoekers te vragen naar mogelijke toepassingen van hun onderzoek. Daarnaast bevordert NWO kennisbenutting met bijvoorbeeld start-up-financiering en matchmakingsbijeenkomsten.

Wat verstaat NWO onder kennisbenutting

NWO definieert kennisbenutting als volgt: Kennisbenutting is een proces dat bevordert dat wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle fases van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten.

NWO-thema’s en topsectoren

NWO heeft in overleg met wetenschap, de overheid, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een aantal grote vraagstukken aangemerkt als thema’s voor onderzoek. De Nederlandse overheid heeft negen economische topsectoren aangewezen waarin onderzoeksinvesteringen worden gestimuleerd. Zowel in thema’s als in topsectoren worden onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij elkaar gebracht om te komen tot innovatief wetenschappelijk onderzoek. Voor onderzoek binnen de topsectoren dat in samenwerking met het bedrijfsleven wordt uitgevoerd (publiek-private samenwerking) bestemt NWO vanaf 2015 100 miljoen euro per jaar.

Kennisbenutting bij vrij en thematisch onderzoek

NWO vraagt onderzoekers die in aanmerking willen komen voor financiering om een toelichting te geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting weegt mee in de beoordeling. De gevraagde toelichting over kennisbenutting en de wijze van beoordeling ervan verschilt per financieringsinstrument en wordt toegelicht in de betreffende call for proposals.

Vrij onderzoek

Kennisbenutting is doorgaans niet het eerste aandachtspunt voor onderzoekers die van NWO financiering krijgen voor vrij onderzoek. Niettemin zijn er genoeg voorbeelden dat de resultaten van dergelijk onderzoek, soms op de langere termijn, soms via verrassende wegen, kunnen leiden tot toepassingen. NWO wil deze onderzoekers stimuleren na te denken over het mogelijk nut van hun onderzoek door hen hierop te laten reflecteren, en - zo mogelijk - concrete plannen uit te laten werken.

Thematisch onderzoek

Van een onderzoeker die een aanvraag doet voor financiering binnen een thematisch programma, bijvoorbeeld binnen de nationale onderzoeksprioriteiten, zoals een (nationale) roadmap, een innovatiecontract of één van de topsectoren, vraagt NWO meer. Deze onderzoekers beschrijven in een plan van aanpak de interactie met bedrijven of maatschappelijke partners met het oog op kennisuitwisseling en -verspreiding. Zij betrekken de relevante partijen bij hun onderzoek, dragen zorg voor afstemming met deze partijen en verankeren de samenwerking in het project. Ook afspraken over taakverdeling, budget, intellectueel eigendom en kennisexploitatie zijn onderdeel van het plan van aanpak.

Faciliterende rol NWO

Een brede en excellente kennisbasis, met voldoende ruimte voor vrij en ongebonden onderzoek, is van essentieel belang voor de Nederlandse economie en maatschappij. NWO is ervan overtuigd dat uitwisseling tussen onderzoek en praktijk voor alle betrokkenen vruchtbaar kan zijn. NWO heeft in dit proces een faciliterende rol, bijvoorbeeld door de organisatie van matchmakingsbijeenkomsten of het instellen van gebruikersgroepen, door middel van start-up financiering en door onderzoekers de kans te bieden na afronding van hun onderzoek hun resultaten alsnog geschikt te maken voor kennisbenutting door derden.

De onderzoeksinstituten van NWO voeren actief beleid dat de samenwerking met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke partijen stimuleert. Zo hebben de instituten een Industrial Liaison Officers netwerk (ILO-net) opgericht en organiseren zij regelmatig bedrijvencontactdagen.

Open Access

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek met publieke middelen en vindt dan ook dat wetenschappelijke publicaties en onderzoeksgegevens publiek toegankelijk moet zijn. Het delen van kennis met collega-wetenschappers en andere geïnteresseerden is cruciaal voor de wetenschapsbeoefening en voor de verantwoording van wetenschap. Wetenschappers kunnen sneller en eenvoudiger voortborduren op elkaars kennis, en voor instellingen en bedrijven zijn openbare data en onderzoeksresultaten een waardevolle aanvulling.

NWO heeft een stimuleringsfonds voor initiatieven om Open Access-tijdschriften op te richten, onderzoek Open Access te publiceren of conferenties over het onderwerp te organiseren.

 


Financieringsinstrumenten bij deze ambitie

Wetenschappelijk onderzoek dient de samenleving. Kennis moet beschikbaar worden gemaakt voor anderen om te kunnen leiden tot innovatief onderzoek en nuttige toepassingen.

Alle financieringsinstrumenten vanBevorderen van kennisbenutting (2011-2014)