Strategie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek zet zich ook in de strategieperiode 2015-2018 in voor een sterk wetenschapsstelsel in Nederland. NWO bouwt voort op het beleid uit voorgaande jaren door de huidige financieringsinstrumenten in grote lijnen te handhaven. Door daarin accenten aan te brengen, zullen de gewenste ontwikkelingen in de Nederlandse wetenschap worden ondersteund, zoals tot uitdrukking gebracht in de Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet.

In de komende jaren gaat NWO zich extra inzetten om de samenwerking in de wetenschap, nationaal en internationaal, maar ook tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij te bevorderen. Door partijen samen te brengen, door in samenwerking en in samenhang onderzoek te programmeren en door strategievorming te bevorderen. 

Hoofdlijnen

Voortbouwend op de ingezette koers in voorgaande jaren, ontwikkelt NWO zich in de komende jaren tot een brede, nationale onderzoeksorganisatie die medeverantwoordelijkheid neemt voor de Nederlandse wetenschap en het belang daarvan voor welzijn en welvaart.

Leidend daarbij zijn: 

  • een breed gedeelde visie op de dynamiek van wetenschap
  • ontwikkelingen in buiten- en binnenland
  • een goed samenspel met de partijen die samen staan voor sterke wetenschap in Nederland
  • resultaten te behalen voor de wetenschap, de samenleving en onze partners

Speerpunten

Voor de periode 2015-2018 zet NWO haar beleid en financieringsinstrumenten in grote lijnen voort, met daarin de nadruk op drie speerpunten. Deze speerpunten volgen logisch uit de positie van NWO in het wetenschapsbestel én ze zijn een antwoord op de dynamiek in de internationale wetenschap.

Samenwerking binnen de wetenschap

Via programmering en financiering stimuleert NWO samenwerking op alle niveaus : binnen onderzoeksgroepen, tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, onderzoeksinstellingen, en over landsgrenzen heen.

Wetenschappelijke krachtenbundeling ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen

NWO neemt ook het  initiatief om sterkere verbindingen mogelijk te maken die van meerwaarde zijn voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Onder andere door actief bij te dragen aan de ontwikkeling en realisatie van een Nationale Wetenschapsagenda.

Organisatie en strategievorming binnen de wetenschap

NWO ondersteunt de organisatie van onderzoekers binnen en tussen disciplines, en ook tussen wetenschap, overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen. Nederland heeft er baat bij als onderzoekers en andere partijen zich nationaal en internationaal effectief organiseren en samen strategieën formuleren op onderdelen van de wetenschap. 

Een toelichting staat op de pagina Speerpunten 2015-2018

NWO heeft vele partijen geconsulteerd om te komen tot de strategie voor 2015-2018. Onderzoekers en universiteiten, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht over de vraag wat nodig is om tot de beste wetenschap te komen binnen een optimaal wetenschapsbestel en wat de rol van NWO daarin moet zijn.

Exemplaar bestellen

U kunt een gedrukt exemplaar van de NWO-Stategie 2015-2018 bestellen. Stuur een mail naar communicatie@nwo.nl.


Download strategienota's van NWO


Invulling NWO-strategie per domein


Nieuws