Nieuwe strategie en governance

Op 13 april 2015, is de NWO strategie 2015-2018 gepresenteerd aan Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en op 14 april zijn tevens de contouren van de nieuwe NWO-organisatiestructuur wereldkundig gemaakt. Namens het Gebiedsbestuur is het volgende bericht verspreid onder de NWO-WOTRO achterban.

De NWO-strategie voor de jaren 2015 - 2018 integreert nieuwe werkzaamheden in dé kerntaak van NWO: bijdragen aan een sterke wetenschapssector in Nederland en vergroten van de bijdrage van de wetenschap aan de samenleving. In de rol van nationale onderzoekfinancier bevordert NWO in de eerste plaats de kwaliteit en vernieuwing van het wetenschappelijke onderzoek aan universiteiten en in nationale onderzoeksinstituten. Zij verbindt dit onderzoek met de vragen en behoeften van overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke en kennisorganisaties. Sterker dan in de afgelopen jaren zal NWO samenwerking en samenhang bevorderen: tussen onderzoekers, tussen disciplines, tussen universiteiten en kennisinstellingen onderling, tussen nationaal en internationaal, en tussen wetenschap en belanghebbenden in de samenleving.

NWO governance

Bovendien zijn vandaag de contouren van de nieuwe NWO structuur gepresenteerd. Het doel daarvan is voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken dat NWO ook in de toekomst en met een bredere opdracht haar taken optimaal uitvoert. Dit vraagt om een NWO dat zich meer dan nu strategisch positioneert, wint aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, middelen flexibeler kan inzetten, meer werkt vanuit één samenhangende programmering en beter in staat is NWO-brede en interdisciplinaire samenwerking te stimuleren. Voor betrokkenen zal NWO hiermee transparanter worden. Deze nieuwe structuur is door een werkgroep van het Algemeen Bestuur van NWO en de voorzitters van de NWO-gebiedsbesturen (waaronder NWO-WOTRO) vormgegeven.

Samengevat is nu een nieuw model voor de governance en organisatie van NWO ontworpen dat waarborgt dat NWO in de toekomst haar (bredere) taken optimaal kan uitvoeren, een groot draagvlak in de wetenschap en bij andere stakeholders geniet, werkt op basis van gezamenlijke visie en samenwerking over disciplines heen, een grote flexibiliteit heeft om in te spelen op ontwikkelingen in wetenschap, beleid en maatschappij, beschikt over een efficiënte bureauorganisatie met voldoende aanpassingsvermogen en transparant is naar partners en stakeholders.

Dit nieuwe model bevat de volgende elementen:

  • er wordt voorzien in een centraal bestuur, met een goede verbinding met en draagvlak in de wetenschap, en een zodanige concentratie van besluitvorming dat de slagkracht en de flexibiliteit van de inzet van mensen en middelen worden vergroot en dat op een adequate wijze verantwoording kan worden afgelegd over de doelmatigheid en rechtmatigheid van die inzet;
  • er wordt voorzien in structurele inbedding van advisering over strategie en beleid door de belangrijkste stakeholders;
  • er wordt voorzien in een zodanige inbreng van actieve wetenschappers (en anderen) op het niveau van domeinen dat zij daadwerkelijk invloed hebben op beslissingen over beleid en inzet van middelen;
  • er wordt voorzien in een bureauorganisatie die een goede balans kent tussen aansluiting op domeinen en disciplines en ruimte voor dwarsverbanden, en die zodanig is vormgegeven dat de efficiency en het aanpassingsvermogen blijvend worden vergroot;
  • er wordt voorzien, via de aanpassingen van governance en organisatie, in waarborgen voor meer gezamenlijke strategie- en beleidsvorming, waaronder discipline-overstijgende programmering en NWO-brede (interdisciplinaire) samenwerking;
  • er wordt voorzien in een positionering van de instituten die past bij een professioneel beheer, een betere aansluiting op de gezamenlijke programmering waarborgt en hun (hoge) wetenschappelijke kwaliteit en nationale rol verder versterkt.

Concreet betekent dit dat vier nieuwe domeinen als ‘disciplinaire’ pilaren de kern van NWO zullen vormen: (1) sociale en geesteswetenschappen, (2) exacte wetenschappen, (3) medische en zorgwetenschappen, en (4) technische en toepassingswetenschappen (over de precieze naamgeving wordt nog gesproken).

Verankering gedachtengoed van WOTRO binnen NWO

Voor de interdisciplinaire samenwerking op het terrein van mondiale duurzaamheidsvraagstukken, thans ondergebracht bij de Stichting WOTRO, wordt in ruggenspraak met het vakdepartement BuZa/DGIS en de nieuwe domeinbesturen een brede bestuurlijke taskforce (of regieorgaan) met mandaten ingesteld, voor een periode van vijf jaar met mogelijkheid tot verlenging. Dit betekent dat het gedachtengoed en de missie van NWO-WOTRO duidelijk herkenbaar in de structuur van NWO blijft verankerd.

Deze missie is als volgt omschreven:

High-quality knowledge is a prerequisite for change, a prerequisite for realising equity, social justice and sustainability. NWO(-WOTRO) seeks to promote the generation, sharing and use of validated knowledge to enhance the quality of life for all. A number of characteristics hallmark such research:

  • International and intercultural research collaboration;
  • Inter- and trans-disciplinary cooperation to tackle complex development challenges;
  • Public-private partnerships and multi-sector stakeholder involvement in all stages of research;
  • A focus on research capacity strengthening, knowledge sharing, research uptake, and innovation.

Het zal nog veel uitwerktijd vergen voordat de nieuwe structuur en governance van NWO zijn ingevoerd, hoewel NWO al snel zal proberen naar de geest van de nieuwe plannen te gaan werken. Gedurende dit gehele proces zal het reguliere functioneren van NWO-WOTRO normaal voortgang vinden. Wij houden u op de hoogte.

Bestuur en bureau van WOTRO zijn vol vertrouwen dat de nieuwe situatie veel goede kansen biedt om het ontwikkelingsrelevante onderzoek, zoals omschreven in de WOTRO-missie, te blijven ondersteunen.

Namens het Gebiedsbestuur van NWO-WOTRO,

Prof.dr.ir. Wiebe E. Bijker
Voorzitter | WOTRO Science for Global Development

Documenten