Aandacht voor inclusieve mondiale ontwikkeling in de Nationale Wetenschapsagenda

Het Gebiedsbestuur van NWO-WOTRO Science for global development roept op om vragen in te dienen bij de Nationale Wetenschapsagenda

Vanaf 31 maart kunnen individuen en coalities vragen indienen via de website van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) om een bijdrage te leveren aan het vaststellen van de grote vraagstukken voor de wetenschap voor de komende jaren. Het indienen van vragen bij de NWA kan tot 1 mei 2015. 

De NWA is op zoek naar brede, toekomstgerichte vragen waaraan de wetenschap in de komende zeven à acht jaar kan bijdragen. Het gebiedsbestuur van NWO-WOTRO vindt het belangrijk dat de inclusieve mondiale component binnen de NWA zo goed mogelijk over het voetlicht komt. Mondiale diversiteit biedt immers kansen voor innovatieve inzichten en doorbraken die anders buiten het bereik van de Nederlandse wetenschap zouden blijven. Denk aan de schat aan kennis, data, en zienswijzen die mondiaal samenwerken biedt. Maar ook het gegeven dat de Nederlandse economie en  maatschappelijke ontwikkelingen opereren binnen een mondiale context verantwoorden een bredere blik dan alleen op Nederland of Europa. Het is aan u om bij het formuleren van uw vraag de uitdagingen en kansen van de inclusieve mondiale dimensie te benoemen!

Beoordeling van de vragen

De binnengekomen vragen worden onder andere beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  1. Kan de vraag de wetenschap uitdagen en inspireren; leiden tot grensverleggende doorbraken?
  2. Verbindt de vraag verschillende sectoren en wetenschapsdomeinen?
  3. Sluit de vraag aan bij een strategische agenda?
  4. Vindt er Nederlandse onderzoek plaats op dit terrein?
  5. Is de vraag ingediend door een individu of een coalitie?

Ad 1) Kan de vraag de wetenschap uitdagen en inspireren; leiden tot grensverleggende doorbraken?

De vragen moeten tot de verbeelding spreken. Dat wil zeggen dat ze aansprekend moeten zijn voor wetenschappers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers. De vragen moeten uitdagen en inspireren en kunnen leiden tot grensverleggende doorbraken. Creativiteit, vernieuwing en innovatie zijn van belang.

Ad 2) Verbindt de vraag verschillende sectoren en wetenschapsdomeinen?

Naast vragen voor fundamenteel onderzoek is de NWA vooral op zoek naar vragen waarvan de beantwoording betrokkenheid vraagt van meerdere partijen en die samenwerking vergen van meerdere disciplines en soorten onderzoek (van fundamenteel tot toegepast en praktijkgericht onderzoek).

Ad 3) Sluit de vraag aan bij een strategische agenda?

In de NWA uitvraag wordt u verzocht aan te geven in hoeverre uw vraag aansluit bij de zeven thema’s van Horizon2020. Op 13 april presenteert NWO haar nieuwe strategie met zes overkoepelende thema’s (Veerkrachtiger Samenlevingen, Een hoge kwaliteit van leven, Een Circulaire Economie, Greep krijgen op complexiteit, Big Data verantwoord gebruiken, Bouwstenen van leven). Binnen ieder van deze thema’s kunt u een lans breken voor een inclusieve, mondiale benadering.

Uw vraag sluit wellicht ook aan bij de doelen van een andere agenda. Denk bijvoorbeeld aan de Sustainable Development Goals uit de Post2015-agenda (in wording) van de Verenigde Naties, de onderwerpen van de Wereldbank of benoemde risico’s vanuit het World Economic Forum. Hoe breder een onderwerp wordt gedragen, des te groter de kans dat uw vraag wordt geselecteerd.

Ad 4) Vindt er Nederlandse onderzoek plaats op dit terrein?

Eén van de voorwaarden om een vraag in aanmerking te laten komen voor de wetenschapsagenda is dat binnen Nederland voldoende expertise aanwezig is om de vraag te kunnen beantwoorden. Een aantal universiteiten heeft een onderzoeksinstituut, vakgroep of portal op het gebied van inclusieve mondiale ontwikkeling. De kans is groot dat een onderzoeksgroep werkzaam is op het gebied van uw vraag.<

Ad 5) Is de vraag ingediend door een individu of een coalitie?

Het indienen van vragen door coalities van organisaties of partijen wordt toegejuicht door de NWA. Bent u op zoek naar een maatschappelijke partner? Wellicht dat uw vraag aansluit bij het werkveld van (de kennisplatforms van) het Ministerie van Buitenlandse Zaken, leden van NGO-branchevereniging Partos of bedrijven.

Wat gebeurt er met uw vraag?

De binnengekomen vragen worden beoordeeld door een vijftal jury’s. Vragen moeten bij indiening worden ingedeeld in de categorie ‘breed maatschappelijk’, ‘uitgesproken economisch‘ of ‘algemeen wetenschappelijk’. Voor elke categorie vindt in juni een conferentie plaats, waar de geselecteerde vragen worden bediscussieerd. Tijdens het Weekend van de Wetenschap, op 3 en 4 oktober, is de laatste gelegenheid voor dialoog over de dan voorliggende lijst met vragen. Een stuurgroep maakt vervolgens een laatste selectie en eind november wordt de agenda gepresenteerd.

In het belang van het onderzoek voor inclusieve mondiale ontwikkeling, hoopt het gebiedsbestuur van NWO-WOTRO dat u uw kans grijpt om de agenda mede vorm te geven.

Namens het NWO-WOTRO Gebiedsbestuur,

 

Prof. dr. Wiebe Bijker 

Voorzitter

 

Voor vragen naar aanleiding van deze oproep, kunt u terecht bij Judith de Kroon, e-mail: wotro-communicatie@nwo.nl