NWO-WOTRO en de Nationale Wetenschapsagenda

Strategische keuzes en samenwerking zijn nodig om de toppositie van de Nederlandse wetenschap verder te versterken. Om dit te kunnen realiseren heeft het kabinet de opdracht gegeven om een Nationale Wetenschapsagenda te ontwikkelen. In dit proces wordt door NWO-WOTRO Science for Global Development — samen met verschillende partners — stevig ingezet op het inbedden van een inclusief mondiaal perspectief in de Nationale Wetenschapsagenda.

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda is een aantal routes vastgesteld. Binnen deze routes worden vragen, die zijn gesteld door burgers, uitgewerkt op een bepaald thema of onderwerp. Deze routes vormen de basis voor een investeringsvoorstel voor het Nederlandse onderzoek van de toekomst dat de NWA-Stuurgroep zal aanbieden aan het Kabinet. Om aandacht te vragen voor het mondiale perspectief binnen de investeringsagenda, heeft NWO-WOTRO een route geïnitieerd met als thema ‘Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling’. Deze route daagt uit tot nieuwe verbindingen tussen onderwerpen, tussen Nederlandse en niet-westerse wetenschappers, tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis (co-creatie) en tussen theoretische onderbouwing en praktijkgericht onderzoek.

Bijeenkomsten rondom NWA-SDG route

Op 9 maart 2016 heeft een workshop rondom de SDG-route plaatsgevonden bij NWO in Den Haag. Hier waren ruim 120 vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, het bedrijfsleven en publieke organisaties aanwezig om uitdagingen voor de wetenschap te formuleren rondom vijf thema's. De resultaten van deze workshop - complexe vraagstukken inclusief innovatieve aanpakken per thema - vormen het uitgangspunt voor een geïntegreerd onderzoeksvoorstel aan de NWA. Dit heeft geleid tot een investeringsvoorstel aan de NWA met als twee game changers: wetenschappelijke systeembenadering en een kennisinfrastructuur voor waarde- en kennispluriformiteit.

Het mobiliseren van kennis voor het bereiken van duurzame ontwikkeling (de SDG’s) blijft velen van ons bezighouden. Welke kennis is er al, welke dient te worden ontwikkeld? Wat gebeurt er al en wat zou er moeten gebeuren? En hoe kunnen wij komen tot meer samenwerking voor meer verbinding en impact? Met deze vragen zijn ruim veertig SDG-experts vanuit Nederlandse kennisinstellingen, leden van Het Groene Brein en enkele andere experts tijdens verdiepende rondetafelgesprekken aan de slag gegaan op 2 november 2017.

Op 6 juni 2018 vond een informatie- en netwerkbijeenkomst plaats rondom de open call van het NWA-programma binnen NWO.Tijdens de bijeenkomst werd tevens de mogelijkheid aangestpit om zelf bijeenkomsten te organiseren met een bijdrage vanuit de NWA-call voor matchmaking.

Lees verder


De Nationale Wetenschapsagenda

In november 2014 publiceerde het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap de Wetenschapsvisie 2025; keuzes voor de toekomst, met daarin een schets van de (gewenste) toekomst van de wetenschap in Nederland. In de Wetenschapsvisie staat dat de wetenschap zich nog sterker dan voorheen moet gaan richten op grote maatschappelijke vraagstukken; samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en wetenschappelijke instellingen is onmisbaar om kennis te doen circuleren.

In november 2015 is een (digitale) agenda gepresenteerd door het bureau van de NWA. De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze agenda zijn tot stand gekomen op basis van vragen vanuit de gehele Nederlandse samenleving. In totaal zijn meer dan 11.000 vragen ingediend, die tot ruim twintig ‘routes’ zijn gebundeld. In 2018 is het programma van de Nationale Wetenschapsagenda gestart bij NWO.