NWO-WOTRO binnen NieuwNWO

NWO verandert. Het nieuwe NWO blijft excellente wetenschap faciliteren maar wordt slagvaardiger en gaat beter over disciplinaire grenzen heen werken. Ook komt er meer aandacht voor de samenwerking tussen wetenschap en maatschappij.

Een mijlpaal in deze transitie was 1 januari 2017. Sinds dat moment kent NWO - naast een institutenorganisatie - vier in plaats van negen domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMW). Een collegiale Raad van Bestuur stuurt het vernieuwde NWO aan onder de bezielende leiding van de voorzitter prof. dr. Stan Gielen. Vanuit de domeinbesturen nemen prof. dr. Ineke Braakman (ENW), prof. dr. Wim van den Doel (SGW), prof. dr. Jeroen Geurts (ZonMW) en prof. dr. ir. Jaap Schouten (TTW) zitting in de Raad van Bestuur alsook drs. Caroline Visser, die verantwoordelijk is voor bedrijfsvoering en financiƫn.

NWO-WOTRO in het nieuwe NWO

Voor NWO-WOTRO biedt de nieuwe structuur betere mogelijkheden om haar missie te implementeren. NWO WOTRO is gepositioneerd  als voortrekker van domeinoverstijgend, interdisciplinair programmeren. In juridische zin betekent dit dat WOTRO als stichting is opgehouden te bestaan. Het WOTRO team maakt echter een doorstart met een eigenstandige stuurgroep, gemandateerd door de NWO Raad van Bestuur. Twee van de huidige bestuursleden, prof. dr. ir. Wiebe Bijker en prof. dr. ir. Rietje van Dam nemen zitting in de nieuwe Stuurgroep. Om de samenwerking met de vier domeinen te borgen, wordt de Stuurgroep gecompleteerd met leden die de domeinen vertegenwoordigen. Op dit moment is nog niet bekend welke leden zitting nemen.

Voor onze achterban en betrokkenen zal er weinig veranderen: de werkwijze van NWO WOTRO - gericht op hoge wetenschappelijke kwaliteit, vraagsturing, interdisciplinariteit, co-creatie, interculturele samenwerking en kennisbenutting - blijft onveranderd. Ook de missie blijft dezelfde; door nauwere samenwerking met de domeinen wordt onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling beter verankerd in de nieuwe organisatie. De verschillende NWO instrumenten worden bovendien beter op elkaar afgestemd zodat het indienen van domeinoverstijgende onderzoeksvoorstellen eenvoudiger wordt.

Het NWO WOTRO-bureau

Ook in NieuwNWO treedt het WOTRO-team op als loket voor onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling. Het WOTRO-team krijgt een teamleider en wordt geplaatst binnen het SGW-domein onder leiding van dr. Dirk-Jan den Boer.