Kennisoverdracht

In het proces van kennisoverdracht binnen het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) zijn het beleid omtrent intellectueel eigendom en publicaties en de gebruikerscommissie essentieel.

NWO-domein TTW streeft na dat de onderzoeksresultaten uit het door NWO gefinancierde onderzoek zo veel mogelijk hun weg vinden naar economische of maatschappelijke toepassing. Ieder onderzoek dat door NWO domein TTW wordt gefinancierd kent daarom een gebruikerscommissie.

Gebruikerscommissie

In een gebruikerscommissie zijn de volgende partijen actief: 

  • de projectleider
  • de uitvoerders (meestal promovendi) van betrokken kennisinstelling(en)
  • de vertegenwoordigers van de gebruikers - de (beoogde)  toepassers.

De deelnemers  wisselen informatie uit die van meerwaarde kan zijn voor wetenschappelijke en technologische kwaliteit van het onderzoeksproject. Door deelname aan de gebruikerscommissie bestaat de mogelijkheid om als eerste kennis te kunnen nemen van de onderzoeksresultaten en de onderzoekers te adviseren over de richting van het onderzoek.

Samenwerking volgens voorwaarden

Samenwerking in de gebruikerscommissie is onderworpen aan de voorwaarden voor gebruikerscommissies, waarin onder andere regels zijn opgenomen over publicaties, rapportages, conferenties, vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom. Wanneer een lid van de gebruikerscommissie interesse heeft om de onderzoeksresultaten commercieel toe te passen, bestaat de mogelijkheid om een publicatie uit te stellen om afspraken over het gebruik van die kennis te maken en eventueel een octrooiaanvraag in te dienen. NWO-domein TTW, de kennisinstelling en het bedrijf zullen dan in met elkaar gesprek treden, met de Richtlijnen voor Gebruikerscommissies als uitgangspunt.


Intellectueel eigendom

Het is voor (potentiële) gebruikers van groot belang dat zij als eersten kennis kunnen nemen van resultaten uit het project. Wanneer zij van die resultaten gebruik wensen te maken, kan kennisdeling (via publicaties, conferenties e.d.) voorlopig worden uitgesteld om afspraken over toepassing te maken. In dat geval kan dat op verschillende manieren. In het beleid Intellectueel Eigendom en Publicatie-afspraken van NWO-domein TTW zijn de spelregels hierover vastgelegd. Per project wordt voorafgaand aan de start met de leden van de gebruikerscommissie hierover afspraken gemaakt.


Variërende regels intellectueel eigendom

De invulling van de regels over intellectueel eigendom kunnen per financieringsprogramma variëren. Wilt u hier meer informatie over? De Call for Proposals vermeldt welke regels er op het programma van toepassing zijn. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de programmacoördinator die vermeld is in de Call for Proposals.

NWO maakt afspraken

Het is mogelijk om te kiezen voor een aanpak waarbij NWO het voortouw neemt bij het maken van afspraken over intellectueel eigendom. In dat geval wordt het intellectueel-eigendomsbeleid van NWO gevolgd en is NWO mede-eigenaar van de resultaten en tevens contractspartij. NWO biedt deze dienst aan als bedrijven (zoals mkb’s) en kennisinstellingen willen samenwerken en het NWO IE-beleid willen volgen. 

Eigen afspraken maken

NWO biedt onderzoekers en partners waarmee zij samenwerken daarnaast de mogelijkheid  om eigen afspraken te maken over intellectueel eigendom en publicaties die voortvloeien uit TTW-onderzoek. Daarbij is een van de mogelijkheden om aan de hand van de bijdragen die de verschillende partners leveren aan het onderzoek een verdeelsleutel te maken. Op basis van de verdeelsleutel kunnen de rechten door middel van een non-exclusieve licentie bij één van de partners komen te liggen. Daarnaast is het mogelijk om rechten op kennis uit een TTW-project exclusief door middel van een octrooioverdracht  te verwerven tegen een marktconform tarief.
 
Meer weten over de juridische opties die NWO-domein TTW biedt rondom intellectueel eigendom? Neem dan contact op met de medewerkers bij de afdeling Juridische zaken (zie rechterkolom).

Contact

Mr. Leon van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) Mr. Leon van de Laarschot (Legal advisor IP & technology transfer) +31 (0)30 6001272 l.vandelaarschot@nwo.nl