Werkwijze

De werkwijze van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) bestaat uit het samenbrengen van technische wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek. Bij ieder door TTW gefinancierd project wordt vanaf de start een gebruikerscommissie samengesteld die regelmatig bijeenkomt en overlegt over utilisatiekansen en de voortgang van het onderzoek. Een gebruikerscommissie maakt samen met het beleid rondom intellectueel eigendom deel uit van het proces van kennisoverdracht.


Toepassen van vernieuwend onderzoek

Het belangrijkste kanaal voor het ontstaan van projecten is het veld oproepen onderzoeksvoorstellen in te dienen. Het gaat altijd om vernieuwend onderzoek met een kans op toepassing, in de vorm van losse projecten en programma’s (samenhangende projecten rond één onderwerp). De kans op toepassing wordt bevorderd doordat onderzoekers in elk onderzoeksvoorstel in een utilisatiehoofdstuk moeten aangeven hoe ze gebruik van de kennis door derden willen realiseren. Idealiter wordt een onderzoeksvoorstel reeds geschreven in samenspraak met potentiële gebruikers. Ieder voorstel wordt door onafhankelijke deskundigen even zwaar beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit als op de utilisatie. Bovendien moet elk voorstel altijd vergezeld gaan van intentieverklaringen van (potentiële) gebruikers. Vertegenwoordigers van deze gebruikers zitten in de gebruikerscommissie die per project wordt ingesteld. Deze benadering geldt voor alle activiteiten van NWO-domein TTW.

Programma's en Topsectoren

Ongeveer de helft van het TTW-onderzoek is relevant voor de topsector High Tech Systemen & Materialen. De andere helft draagt bij aan de acht andere topsectoren. Programma's kunnen top-down tot stand komen, bijvoorbeeld in overleg met de negen topteams, of omdat TTW een partnership aangaat met een of meer bedrijven rondom een speciaal thema. Ongeveer de helft van het TTW-budget wordt via vraaggeïnspireerde programma's verdeeld, de andere helft via projecten binnen het Open Technologieprogramma en de talentlijn Vernieuwingsimpuls. 

Vraaggeïnspireerde programma’s

Een belangrijk deel van de vraaggeïnspireerde programma's komt bottom-up tot stand via Perspectief, een roadmapachtige procedure waarbij programma's in competitie strijden om de TTW-middelen. Binnen Perspectief worden programma’s gehonoreerd die bestaan uit samenhangende projecten die samen een innovatieknelpunt aanpakken. Perspectief-programma’s hebben sterk het karakter van consortia van onderzoekinstellingen en gebruikers. Binnen het instrument Partnership worden samenwerkingsprogramma’s geformuleerd rond expliciete onderzoeksvragen van één bedrijf, een coherente sector of een keten van bedrijven. Ondernemende onderzoekers kunnen voor valorisatie gebruik maken van financiering via de instrumenten Take-off en Demonstrator.