NWO-transitie

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het nieuwe NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). De verandering maakt deel uit van een NWO-brede transitie. Daarbij worden wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO geclusterd tot drie domeinen: Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). De NWO-instituten worden gezamenlijk ondergebracht in een aparte eenheid.
 
Het uitgangspunt is dat de granting tijdens de transitie intact blijft, net als – in het geval van STW – het actief stimuleren van valorisatie voor, tijdens en na afloop van projecten en programma’s. De budgetten van de huidige stichtingen gaan over naar de bijbehorende domeinen, waardoor de huidige honoreringspercentages vooralsnog op hetzelfde niveau blijven.
 
Het doel van deze reorganisatie is een slagvaardiger en meer multidisciplinair gerichte NWO-organisatie. Het nieuwe NWO richt zich meer op samenwerking, gaat flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de wetenschap en zal samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij versterken.

Financieringsinstrumenten

In het vernieuwde NWO worden de financieringsinstrumenten van de afzonderlijke NWO-onderdelen beter op elkaar afgestemd en indien mogelijk gefuseerd. Voor wetenschappers moet het duidelijker zijn bij welk loket ze terecht kunnen met hun onderzoeksideeën.

De huidige financieringsinstrumenten blijven tot nader order bestaan. Aanpassingen worden minstens zes maanden van tevoren aangekondigd via onder meer de website en nieuwsbrieven van NWO. De STW-financieringen die vóór 1 januari 2017 zijn toegekend, blijven gelden voor de gehele periode van het betreffende project, evenals de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Achtergrond

De NWO-transitie vloeit voort uit de Wetenschapsvisie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Op 25 november 2014 presenteerde het ministerie de Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst, met als bijlage een adviesrapport waarin aanbevelingen staan voor aanpassingen van de organisatiestructuur van NWO. 

Aansturing

In de nieuwe structuur vindt de besluitvorming aan de top plaats in een raad van bestuur die functioneert op basis van collegiaal bestuur. Dit bestuur is nauw verbonden met de uitvoerende onderdelen van de organisatie, doordat de vier actieve wetenschappers die er deel van uit maken tevens voorzitter zijn van een domeinbestuur en ZonMW.

Implementatie 

NWO vormde in mei 2015 een Stuurgroep Transitie, onder voorzitterschap van Roelof de Wijkerslooth. Tevens benoemde NWO Wim van Saarloos tot programmadirecteur. De taak van de programmadirecteur Transitie was uitvoering te geven aan de voorbereiding en implementatie van de organisatieaanpassing.

De eerste stap daartoe was het opstellen van een plan van aanpak. Dat plan diende als een spoorboekje voor hoe NWO tot een verdere uitwerking komt van de hoofdlijnen die in april 2015 bekend zijn gemaakt. Om tot dit plan te komen is er met veel mensen binnen en buiten NWO gesproken, om een diepgaande analyse te kunnen maken van alle aspecten en consequenties als gevolg van de transitie. Het plan van aanpak en de samenvatting daarvan waren in oktober 2015 afgerond.

Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak is de vorming van vijftien werkgroepen die delen van het hoofdontwerp voor het nieuwe NWO gaan uitwerken. De werkgroepen bestonden uit NWO-betrokkenen, die de nodige ruimte boden aan stakeholders van NWO om mee te denken.

Integraal plan

In januari 2016 hebben de werkgroepen hun taken afgerond en adviezen uitgebracht. De adviezen zijn verwerkt in een integraal hoofdontwerp, dat in maart 2016 is vastgesteld door de stuurgroep Transitie. Onder leiding van Wim van Saarloos heeft NWO dit integraal plan gepresenteerd. Het Integraal hoofdontwerp en plan NWO beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de governance, de bedrijfsvoering, de nieuw te vormen domeinen en het neerzetten van de nieuwe institutenorganisatie.

Het integraal plan is uitgewerkt tot een detailontwerp, waarna de bedrijfsvoering en de organisatie gereed zijn gemaakt voor de start van het vernieuwde NWO op 1 januari 2017.