Strategie

Naast financiering van onderzoek wil NWO verbindende rollen vervullen. Om de NWO-doelen te bereiken zijn vijf ambities gedefinieerd, die ook leidend zijn voor de visie en doelen van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) in de periode 2019-2022. Bekijk de beknopte weergave van het visiedocument 'Technologie voor mens en maatschappij'.


Maatschappelijke problemen oplossen

Het NWO-domein TTW voert zijn werkzaamheden uit in een steeds dynamischer en complexer wordend speelveld. De politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij vragen de wetenschap te helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Technisch-wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan zijn hierbij cruciaal. Tegelijkertijd staat echter de vitaliteit van het technische wetenschapsveld onder druk.

Missie en doelen TTW

De missie van het NWO-domein TTW speelt in op deze context: het bevorderen van technisch-wetenschappelijk onderzoek met toepassing en impact voor mens en maatschappij.

Om deze missie vorm te geven richt TTW zich voor de periode 2019-2022 op de volgende drie doelen:

 1. een versterkt technisch-wetenschappelijk fundament
 2. efficiënte innovatieketens
 3. zichtbare maatschappelijke impact.

Hoe de doelen te bereiken?

De stappen die het NWO-domein TTW zal zetten om de gestelde doelen te bereiken, zijn onder te brengen in de vijf NWO-ambities.

Welke acties neemt NWO-domein TTW voor:

Nexus  - verbinding van agenda's, wetenschap en samenleving


Acties NWO-domein TTW

 • organisatie van het technisch wetenschapsveld stimuleren en ondersteunen.
 • keuzes maken voor maatschappelijke thema’s en sleuteltechnologieën, waarbij agendavorming en programmatische afstemming wordt gefaciliteerd in samenspraak met partners in de innovatieketens.
 • verzamelen en toegankelijk maken van beleidsmatige informatie uit projecten van het NWO-domein TTW om trends in technologie- en de wetenschapsgebieden te signaleren en te gebruiken voor de ontwikkelingen in de topsectoren en maatschappelijke uitdagingen.
 • organiseren van het NWO Innovation Festival Teknowlogy,met een overzicht van technologische innovaties uit alle NWO-programma’s.

NWO-ambitie: Nexus 

Mensen - perspectief voor onderzoekers

Acties NWO-domein TTW

 • onderzoekers de kans geven een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen via het NWO-talentprogramma.
 • de diversiteit van de onderzoekers vergroten door de inzet van additionele financiële middelen in het Talentprogramma voor participatie van vrouwen en onderzoekers met een migratieachtergrond.
 • prijzen toekennen aan onderzoekers en onderzoekteams in verschillende fasen van hun carrière.
 • onderzoekers ondersteunen in hun ontwikkeling bij het tot toepassing brengen van wetenschappelijke kennis.

NWO-ambitie: Mensen

Onderzoek – samenwerking voor excellentie en vernieuwing

Acties NWO-domein TTW

 • het budget voor het Open Technologieprogramma structureel verhogen met 20 procent tot 26 miljoen euro per jaar.
 • de tweede geldstroommiddelen vanuit het Sectorplan Techniek inzetten voor  explorerend technisch-wetenschappelijk onderzoek.
 • bijdragen aan de inrichting van thematische calls in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en het missie- en sleuteltechnologiegedreven innovatiebeleid in de nieuwe topsectorenaanpak.
 • de aanvraagdruk in de TTW-financieringsinstrumenten omlaag brengen.
 • betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in onderzoeksprogramma’s en -projecten bevorderen.

NWO-ambitie: Onderzoek 

Infrastructuur - toegankelijke en duurzame wetenschappelijke infrastructuur

Acties NWO-domein TTW 

 • de toegankelijkheid en kansen voor de technische wetenschappen bevorderen in het (inter)nationale instrumentarium voor grote wetenschappelijke infrastructuur.
 • het budget voor infrastructuur opnemen in alle financieringsinstrumenten.

NWO-ambitie: Infrastructuur 

Kennisbenutting - effectief gebruik van kennis door co-design en co-creatie

Acties NWO-domein TTW

 • bevorderen van maatschappelijke impact door versterking van de rol van gebruikerscommissies bij onderzoeksprojecten.
 • het concept van gebruikerscommissies opnemen in de thematische programma’s van de Nationale Wetenschapsagenda en de topsectoren.
 • samenwerken met partners (waaronder 4TU, TO2, ministeries) bij het verder  ontwikkelen van het start-up ecosysteem in Nederland.
 • modules aanbieden in bestaande en nieuwe financieringsinstrumenten voor de uitvoering van de programma’s Industrial Doctorates en Societal Doctorates.
 • de module proof of concept-subsidie in financieringsinstrumenten opnemen om onderzoekers de maatschappelijke potentie van onderzoek te laten verkennen.
 • maatschappelijke impact van onderzoek monitoren en resultaten zichtbaar maken.

NWO-ambitie: Kennisbenutting

Meer informatie