Afdeling Samenwerkingsinitiatieven (SI)

dr. Leon Gielgens

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven
Functie: Hoofd SI
T: 030-6001 318
E: l.gielgens@nwo.nl

dr. ir. Arina Schrier

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven
Functie: Beleidsmedewerker
T: 030-6001 293
E: a.schrier@nwo.nl

drs. Rob Olthof MBA

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven 
Functie: Senior beleidsmedewerker
T: 030-6001 333
E: r.olthof@nwo.nl

ir. Rolf Bossert

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven 
Functie: Coördinator Topsectoren
T: 06-51319063
E: r.bossert@nwo.nl

Sylvia van Mildert

Afdeling Samenwerkingsinitiatieven
Functie: Assistent
T: 030-6001 363
E: s.vanmildert@nwo.nl