Publicatieculturen NWO-Domein Sociale en Geesteswetenschappen

Beoordelingscommissies, die kandidaten uit verschillende onderzoeksgebieden moeten vergelijken, hebben kennis nodig van de publicatieculturen van elk van die gebieden. Wordt er bijvoorbeeld vooral gepubliceerd in artikelen, of in boeken? Is het gebruikelijk één auteur te noemen, of een hele reeks? En in het laatste geval: staan de auteurs alfabetisch geordend of naar de omvang van hun bijdrage? Dit soort kennis is nodig om de cv’s van onderzoekers die financiering aanvragen op waarde te kunnen schatten. Daarom zijn de verschillen tussen de publicatieculturen binnen de sociale en geesteswetenschappen onderzocht en in kaart gebracht.

Onderzoek publicatieculturen Sociale en Geesteswetenschappen

 

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen stelt  de bevindingen uit dit onderzoek aan beoordelingscommissies ter beschikking en vraagt commissieleden om het onderzoek als hulpmiddel te gebruiken bij het beoordelen van de kwaliteit van onderzoekers.

Over het onderzoek naar publicatieculturen

In 2016 is aan het onderzoeksbureau ‘AO Consult’ gevraagd de verschillen in publicatieculturen in de (sub)disciplines van de geesteswetenschappen en de maatschappij- en gedragswetenschappen in beeld te brengen. Het doel van het onderzoek naar publicatieculturen was:

  1. in kaart te brengen welk belang wordt gehecht aan verschillende typen publicaties in de verschillende (sub)disciplines in de geesteswetenschappen;
  2. te toetsen of de beschikbare beschrijvingen van publicatieculturen van de (sub)disciplines binnen de sociale wetenschappen nog actueel zijn;
  3. te komen tot actuele uitkomsten die bruikbaar zijn in de beoordelingspraktijk van onderzoeksaanvragen.

De beschrijvingen van de publicatieculturen geven de stand van zaken weer, zoals die uit het onderzoek naar voren is gekomen. Ze worden regelmatig getoetst en zo nodig bijgesteld, om hun nut bij de beoordeling van aanvragen te blijven bewijzen.