Kennisbenutting ten behoeve van impact

Onderzoek dient naast wetenschappelijke impact ook maatschappelijke impact te hebben en bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Binnen het domein Sociale– en Geesteswetenschappen is veel kennis en ervaring met het bevorderen van de maatschappelijke impact van onderzoek, bijvoorbeeld binnen de vele thematische programma’s en internationale samenwerkingen.

De Sociale- en Geesteswetenschappen kunnen bijdragen aan oplossingen voor vraagstukken rondom bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, verstedelijking, bestuur en beheer, menselijk kapitaal en onderwijs en inzicht bieden in de mechanismen achter deze oplossingen. Dit vraagt een actieve bijdrage van alle partijen, want kennisbenutting ten behoeve van impact vindt vooral plaats in netwerken van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Om deze bijdrage te versterken is het van belang dat sociale- en geesteswetenschappers hun kennis delen, zich inzetten voor de toepassing ervan, en deelnemen aan het maatschappelijk debat over de bijdrage van wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerken met gebruikers

Wetenschappers voeren hun onderzoeken steeds vaker uit binnen publiek-private of publiek-publieke samenwerkingen: publieke of private partners zijn vanaf het begin bij een onderzoek betrokken, participeren actief in het project en leveren een bijdrage in geld of in natura. Deze samenwerkingen worden ook binnen de Nationale Wetenschapsagenda en het topsectorenbeleid van de overheid steeds belangrijker. Bij voorkeur vindt de samenwerking plaats in een proces van co-design en co-creatie, waarbij zowel wetenschappelijke kennis vanuit verschillende disciplines als kennis en kunde vanuit de maatschappij wordt ingezet.

Om sociale- en geesteswetenschappers te helpen bij het opzetten van samenwerkingsprogramma's en projecten, zijn handreikingen voor onderzoekers ontwikkeld.

Handreikingen


Best practices


Best practices samenwerkingen