Financieringsinstrumenten NWO Sociale en Geesteswetenschappen

Wetenschapsfinancier NWO verandert momenteel ingrijpend. Dit zal gevolgen hebben voor de onderzoeksfinanciering en de manier waarop commissies en besturen de beoordeling, selectie en besluitvorming uitvoeren. Met onderstaand overzicht informeren wij u over de NWO-onderzoeksfinanciering voor de sociale en geesteswetenschappen in 2017.


Open instrumenten

Promoties in de geesteswetenschappen: dit programma financiert hoogwaardig promotieonderzoek voor getalenteerde, aankomende onderzoekers binnen de geesteswetenschappen en blijft in 2017 voor aanvragers ongewijzigd.

Onderzoekstalent (maatschappij- en gedragswetenschappen): dit programma biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid de ambitie te verwezenlijken om promotieonderzoek te doen. De call voor de volgende ronde wordt in juni 2017 gepubliceerd.

Rubicon: het programma Rubicon, dat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring op laat doen aan buitenlandse topinstituten, blijft in 2017 ongewijzigd voor indieners vanuit de sociale en geesteswetenschappen.

Vernieuwingsimpuls
De Vernieuwingsimpuls is bestemd voor talentvolle, creatieve onderzoekers die vernieuwend onderzoek doen.

  • Vernieuwingsimpuls Veni: de Veni staat open voor pas gepromoveerde onderzoekers. Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen is in januari 2017 van start gegaan met een gezamenlijke Veni ronde. De geesteswetenschappelijke aanvragen worden beoordeeld door vier panels op het terrein van de geesteswetenschappen, de aanvragen vanuit de sociale wetenschappen door vijf panels op het terrein van de sociale wetenschappen. Alle binnengekomen aanvragen zullen in drie fasen door deze panels worden beoordeeld via een voorselectie, een interviewselectie en interviews. Meer informatie hierover is te vinden op de website van NWO.
  • Vernieuwingsimpuls - Vidi: de Vidi is gericht op ervaren onderzoekers. De Vidi ronde 2017 gaat in oktober 2017 van start en zal in de domeinen plaatsvinden. Lees meer over de aanpassingen in de Vidi-procedure in 2017
  • Vernieuwingsimpuls - Vici: de Vici, die gericht is op senior-onderzoekers, zal in 2017 voor onderzoekers vanuit de Sociale en Geesteswetenschappen grotendeels ongewijzigd blijven. Het grootste deel van de selectie en beoordeling van aanvragen gebeurt reeds op het niveau van het domein Sociale en Geesteswetenschappen. Met ingang van 2017 zullen ook de interviews plaatsvinden op het niveau van het domein. Lees meer over de wijzigingen in de inrichting van de Vici-beoordeling.

Aspasia: het instrument Aspasia is bedoeld om vrouwelijke Vidi-kandidaten te bevorderen tot uhd en vrouwelijke Vici-kandidaten tot hoogleraar. Aspasia blijft in 2017 ongewijzigd.

Vrije competitie geesteswetenschappen: dit instrument stimuleert vrij onderzoek dat niet gebonden is aan een thema. Het zal in 2018 van karakter gaan veranderen. Het NWO-domeinbestuur voor de Sociale en Geesteswetenschappen zal over de aanpassingen gaan besluiten. In 2017 blijft het instrument ongewijzigd en zal alleen de deadline voor het indienen van aanvragen opschuiven naar september 2017. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf half april 2017.

De Samenwerking Vlaanderen-Nederland, onderdeel van de Vrije competitie geesteswetenschappen, was gericht op gezamenlijk onderzoek van Vlaamse en Nederlandse onderzoekers op het gebied van de geesteswetenschappen. Deze aanvraagmogelijkheid zal in 2017 niet meer terugkeren.

Replicatiestudies: gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor het repliceren van 'hoeksteenonderzoek' in de disciplines van het NWO-gebied MaGW en van ZonMw. NWO wil ervaring opdoen die kan leiden tot een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s. De deadline voor aanvragen was: 12 januari 2017. Juli 2017 zullen de aanvragers geïnformeerd worden over het besluit.

Internationalisering in de geesteswetenschappen: dit instrument is erop gericht om internationale samenwerking en netwerkvorming tussen Nederlandse geesteswetenschappelijke onderzoeksgroepen en hun buitenlandse collega’s te bevorderen. De deadline was 2 maart 2017, besluit juli 2017.

Take off, i.s.m. STW: dit instrument voor het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap staat open voor alle wetenschappelijke disciplines en zal zonder noemenswaardige aanpassingen in 2017 gecontinueerd worden.

Investeringen NWO Middelgroot (MaGW): een deel van de middelen van NWO Middelgroot (wetenschapsterrein Maatschappij- en Gedragswetenschappen) zal opgenomen worden in het breed gedragen initiatief Open Data Infrastructure for Social Sciences and Economics Innovation (ODISSEI). Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen organiseert in 2017-2018 een ronde voor het wetenschapsterrein Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De call zal april/mei 2017 worden gepubliceerd en zal alleen openstaan voor investeringen in materiaal. Voor het wetenschapsterrein Geesteswetenschappen is de investeringssubsidie opgenomen in de Vrije Competitie.

Investeringen NWO-groot: NWO-groot is bedoeld voor grote investeringen in vernieuwende apparatuur en dataverzamelingen. Dit programma zal naar verwachting wijzigingen ondergaan als gevolg van de komst van de Permanente Commissie Grootschalige Infrastructuur. Zodra hier meer over bekend is, stellen we u via de website en/of nieuwsbrief op de hoogte.

Spinozapremie: de NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, blijft in 2017 ongewijzigd.

Promotiebeurs voor leraren: voor deze beurs, die docenten ondersteuning biedt bij het schrijven van een proefschrift, geldt dat in 2017 geen veranderingen verwacht worden voor indieners.

Stimuleringsfonds Open Access: via dit fonds stimuleert NWO de open access publicatie van onderzoeksresultaten en de deelname van onderzoekers aan het debat over open access. Het fonds blijft in 2017 ongewijzigd.

Bezoekersbeurs: dit programma verstrekt beurzen aan hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan een Nederlands onderzoeksproject. NWO heeft vanaf 2017 de indieningsvoorwaarden voor de Bezoekersbeurzen verruimd. Ook senior-onderzoekers (minimaal postdoc) kunnen nu aanvragen indienen.

Financieringsinstrumenten topsectoren

De thematische instrumenten die onderdeel zijn van het innovatiecontract voor de topsectoren, worden in 2017 uitgevoerd zoals in het innovatiecontract voorzien.

Maatschappelijk verantwoord Innoveren: Inmiddels is de call for proposals van het MVI-programma heropend, waarbij ingediend kan worden op de thema’s Bouwstenen van leven, Creatieve Industrie, Energie en Logistiek. Deadline: 7 september.

Physical Internet Reisbeurzenprogramma: het doel is het bevorderen van contacten tussen Nederlandse onderzoekers en de onderzoekers van het Georgia Institute of Technology voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling op het gebied van the Physical Internet en Interconnected Logistics. Er kan doorlopend ingediend worden; voor kortlopend bezoek tot 21 augustus 2018, voor langlopend bezoek tot 3 april 2018.

Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie: consortia kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat moet leiden tot het sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus. Dit is een doorsnijdend programma voor de topsectoren Logistiek, Agrifood, Water en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en bedrijven uit de Creatieve Industrie. Aanvragen konden worden ingediend tot 7 februari 2017, besluit juli 2017.

Creatieve industrie – KIEM: dit instrument financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. KIEM-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 30 november 2017, of totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput.

Creatieve industrie – Create health: inmiddels is een call gepubliceerd die de Nederlandse Creatieve Industrie verbindt met de gezondheidszorg; de focus ligt op e-health. De deadline was 17 januari 2017, besluit december 2017.

Smart Culture – Creative Cities: de call creative cities stond tot 14 maart 2017 open voor indiening; de call is gericht op onderzoek naar en kritische reflectie op de stedelijke ontwikkeling. NWO maakt in september 2017 het besluit bekend.

Smart culture – Big data / Digital humanities: dit instrument verbindt het onderzoek voor de creatieve industrie met Digital Humanities-onderzoek en grootschalige digitale infrastructuren. De deadline voor de call for proposals is 1 juni 2017.

Big Data: real time ICT for logistics: dit programma richt zich op de uitdagingen binnen het big data onderzoek in de logistieke sector. Deze call van NWO en TKI Dinalog is onderdeel van de NWO bijdrage aan de Topsector Logistiek. Consortia van onderzoekers èn industriële partners konden tot 28 maart 2017 een aanvraag indienen, besluit juli 2017.

Overige thematische programma’s

Duurzame Businessmodellen (DBM): het programma DBM is gericht op zowel het verdiepen van wetenschappelijke kennis over als het maken en ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen. Binnen DBM wordt gewerkt aan een tweede call, die naar verwachting half 2017 gepubliceerd wordt.

Smart Urban Regions of the Future (SURF) Pop Up: Onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor een klein project dat een nadere invulling geeft aan de Maatschappelijke Opgaven die genoemd worden in het SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future). In 2017 kan op twee momenten een aanvraag ingediend worden, namelijk op 1 juni of 28 september. De eerste ronde staat nu open voor aanvragen.

DATA2PERSON - Big Data & Gezondheid: Consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. De deadline voor aanvragen is 5 september 2017, besluit februari 2018.

KIEM-VANG: Kennisinnovatie mapping (KIEM) - Van afval naar grondstof (VANG): Lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen kunnen financiering aanvragen waarmee kleine, doelgerichte projecten met betrekking tot Circulaire Economie (CE). Deadline voor aanvragen is 10 november 2017, besluit acht weken na indiening.

Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en/of psychose: dit programma stimuleert innovatief onderzoek naar interventies op het gebied van wonen, vrijetijdsbesteding en beeldvorming van mensen met een autisme stoornis en/of psychotische stoornis. De call zal in de loop van het 2e kwartaal van 2017 worden opengesteld.

Stichting Van Moorsel en Rijnierse: doel van de stichting is het stimuleren van onderzoek naar de kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten van het christendom in Egypte, in het Nijldal of ergens anders in het Midden-Oosten. Dit instrument blijft in 2017 ongewijzigd.

Internationale samenwerking

Humanities in the European Research Area (HERA): voor HERA wordt gewerkt aan een internationale call onder de naam ‘HERA JRP Culture, integration and European public space’. Naar verwachting kan de nieuwe call voor de zomer van 2017 gepubliceerd worden. De call zal worden uitgezet voor projecten waarin onderzoekers uit tenminste vier deelnemende landen deelnemen.

NORFACE: Transformations to Sustainability: het thema voor dit programma is de sociale transformatie die nodig is om om te gaan met schaarste van water en grondstoffen, de aantasting van het milieu en klimaatveranderingen. De deadline voor Outline Proposals was 5 april 2017. De deadline voor Full Proposals is 26 september 2017.

JPI Urban Europe: ERA-NET Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI): ERA-NET Sustainable Urban Global Initiative (SUGI): Food-Water-Energy Nexus: de call for pre-proposals is op 9 december 2016 gepubliceerd en gesloten op 15 maart 2017. In mei 2017 zullen geselecteerde pre-proposals worden uitgenodigd om hun voorstellen uit te werken. In december 2017 worden de financieringsbesluiten bekend gemaakt.

JPI Cultural Heritage: In het kader van het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change is vastgesteld op welke vier terreinen er in de komende drie jaar calls zullen verschijnen. De eerste is Digital Heritage, die naar verwachting in het voorjaar 2017 gepubliceerd zal worden. Later in 2017 volgt Changing Environments en in de jaren daarna Conservation & Protection en Identity & Perception. De calls zullen worden uitgezet voor projecten waarin onderzoekers uit tenminste drie landen deelnemen. NWO heeft de intentie om voor alle calls middelen beschikbaar te stellen zodat Nederlandse onderzoekers kunnen meedoen.

Sustainable Urbanisation Global Initiative - Food-Water-Energy Nexus: deze call geeft onderzoekers, steden en maatschappelijke organisaties in Europa en daar buiten de mogelijkheid te werken aan urgente en maatschappelijke uitdagingen op de korte en lange termijn en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van stedelijke oplossingen op de voedsel-water-energie nexus. Deadline voor vooraanmeldingen was 15 maart, de deadline voor uitgewerkte aanvragen is 20 september. Het besluit wordt in december 2017 bekendgemaakt.

Open Research Area (ORA): in 2017 vindt de vijfde ronde van ORA plaats. De nieuwe call wordt in het voorjaar van 2017 gepubliceerd.

T-AP Digging into data: dit is een internationale ‘big data challenge’ voor onderzoekers binnen de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen; het is nog onduidelijk of deze call gecontinueerd wordt.

Samenwerking Duitsland – Von Humboldt Stiftung: het programma Von Humboldt Stiftung stimuleert internationale samenwerking tussen Nederlandse en Duitse senior-onderzoekers. Het blijft in 2017 ongewijzigd.

Samenwerking Taiwan (MOST): de Samenwerking Taiwan, met als doel het bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers, blijft in 2017 ongewijzigd.