Kennisbenutting en Publiek-Private Samenwerking (PPS)

NWO vindt het belangrijk dat wetenschappelijke kennis en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap en/of in andere wetenschappelijke disciplines, ofwel: dat er kennisbenutting plaatsvindt. Kennisbenutting speelt dan ook een rol in alle financieringsinstrumenten van NWO. NWO wil onderzoekers in de maatschappij- en gedragswetenschappen graag helpen bij het vormgeven van kennisbenutting.

Het belang van kennisbenutting voor maatschappij- en gedragswetenschappers

De maatschappij- en gedragswetenschappen kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld mobiliteit, duurzaamheid, verstedelijking, bestuur en beheer, menselijk kapitaal en onderwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat maatschappij- en gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden in toenemende mate aftrek vinden binnen bijvoorbeeld de politiek, het onderwijs, in bedrijven, in beleid en bestuur én binnen andere wetenschappelijke disciplines. Om deze tendens te versterken, is van belang dat maatschappij- en gedragswetenschappers hun kennis delen en een bijdrage leveren aan de toepassing ervan.

NWO wil de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving én tussen wetenschappelijke disciplines stimuleren en ondersteunen. Daarom ontwikkelt NWO middelen voor onderzoekers die kunnen inspireren en helpen om kennisbenutting binnen een onderzoeksproject goed vorm te geven:

Publiek-Private Samenwerking

Wetenschappers voeren hun onderzoeken steeds vaker uit binnen zogeheten publiek-private samenwerkingen: publieke of private partners zijn vanaf het begin bij een onderzoek betrokken, participeren actief in het project en leveren een (beperkte) bijdrage in geld of in natura. Je kunt publiek-private samenwerking zien als een vorm van kennisbenutting die, ook binnen het huidige topsectorenbeleid van de overheid (topsectoren.nl), voor de wetenschap steeds belangrijker wordt.

Om maatschappij- en gedragswetenschappers te helpen bij het opzetten van publiek-private programma's en projecten, ontwikkelde NWO een handreiking voor onderzoekers met tips voor het opzetten van publiek-private samenwerkingen.

Meer informatie