Internationaal samenwerken

Internationalisering bij Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Naast het netwerk dat door en tussen onderzoekers wordt onderhouden, neemt NWO actief deel aan internationale initiatieven om de beste onderzoeksgroepen en onderzoekers op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen samen te brengen. Deze initiatieven worden gefinancierd met eigen middelen, financiering door partners en in bepaalde gevallen met steun van de Europese Commissie. NWO neemt deel aan de volgende netwerken en samenwerkingsverbanden:

Netwerken en samenwerking binnen Europa

NORFACE: New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe
NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) biedt de deelnemende onderzoeksorganisaties mogelijkheden voor samenwerking in de maatschappij- en gedragswetenschappen door gezamenlijke financieringsmogelijkheden te bieden, bestaande netwerken te onderhouden en nieuwe netwerken te stimuleren. Meer informatie

Open Research Area (ORA)
De Open Research Area (ORA) financiert gezamenlijke onderzoeksprojecten in de sociale wetenschappen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe
JPI Urban Europe biedt deelnemende landen de gelegenheid om samen te werken aan wetenschappelijk oplossingen voor Europese vraagstukken over stedelijke problematiek. Het doel is om aantrekkelijke, duurzame en economisch sterke stedelijke gebieden te creëren waarin Europese burgers, gemeenschappen en hun omgeving kunnen floreren. Meer informatie: JPI Urban Europe en VerDuS

Joint Programming Initiative (JPI) Climate
JPI Climate is een initiatief van 14 Europese landen om hun klimaatonderzoek te coördineren en nieuwe transnationale onderzoeksinitiatieven te financieren. Meer informatie: JPI Climate.

European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI)
ESFRI is een strategisch platform om gezamenlijk gebruik en ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur  binnen Europa mogelijk te maken en om de internationale verbindingen te versterken.. MaGW maakt zich in dit verband hard voor de infrastructuur voor de sociale wetenschappen. Meer informatie

Binnen het strategische raamwerk van het ESFRI werkt NWO-MaGW mee aan vijf infrastructuren:

Verdere samenwerking binnen Europa

Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe (EIPPEE)
Het EIPPEE Network bestaat uit organisaties en personen die in groepen samenwerken aan verschillende aspecten van het gebruik van bewijsmiddelen. Onderzoekers uit veel verschillende landen zijn erbij betrokken; zij communiceren voornamelijk digitaal en ontmoeten elkaar incidenteel. Meer informatie: EIPPEE en PROO

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)
INCF ontwikkelt in samenwerking infrastructuren voor de neuro-informatica en moedigt het delen van data en computervoorzieningen aan bij de internationale gemeenschap van wetenschappers. Neuro-informatica integreert informatie op alle lagen en schaalniveaus van de neurowetenschappen om te helpen het brein in kaart te brengen en behandelmethoden te ontwikkelen voor ziekten. Meer informatie: INCF en Neuroinformatics NL

Flagship ERA-NET (FLAG-ERA)
FLAG-ERA verbindt regionale en nationale onderzoeksfinanciers (NRFOs) in Europa om het concept van Future and Emerging Technologies (FET) Flagship en de FET Flagship initiatieven Graphene en Human Brain Project (HBP) met gezamenlijk onderzoek te ondersteunen. Meer informatie

Era-net Transport (ENT)
Era-net transport (ENT) is een platform van verschillende Europese onderzoeksorganisaties die zich bezighouden met transport en logistiek. Dit transnationale consortium brengt kennis en perspectieven samen om een duurzame transport (r)evolutie tot stand te brengen. NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, nemen deel aan dit era-net via de TKI Logistiek. Meer informatie

Netwerken en samenwerking buiten Europa

NWO-MaGW werkt ook aan bilaterale samenwerking met China, India, Zuid-Afrika en landen in Zuid-Amerika en draagt bij aan een Trans-Atlantisch Platform.

T-AP: Trans-Atlantic Platform
Het Platform richt zich op het intensiveren van de samenwerking en het verkennen van de mogelijkheden tot het opzetten van thematische onderzoeksprogramma’s met onderzoeksorganisaties in Europa, Brazilië, Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Samenwerking met China
De samenwerking van NWO-MaGW met China wordt ingevuld via twee programma’s:

Samenwerking tussen India en Europa
Vier onderzoeksfinanciers: ANR (Frankrijk), DFG (Duitsland), ESRC (Verenigd Koninkrijk) en NWO-MaGW, hebben een gezamenlijk programma met de Indian Council of Social Science Research (ICSSR, India) om de samenwerking tussen onderzoekers te stimuleren. Meer informatie

EqUIP: EU-India Platform for the Social Sciences and Humanities
EqUIP is het EU-India Platform voor de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen en brengt onderzoeksfinanciers en wetenschappelijke organisaties in Europa en India bij elkaar om een sterkere samenwerking en uitwisseling te ontwikkelen. Meer informatie

Migration, Development and Conflict – Zuid-Afrika, India en Nederland
Het onderzoeksprogramma Migration, Development and Conflict onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken de wisselwerking tussen positieve en negatieve aspecten van grensoverschrijdende migratie. Meer informatie

Samenwerking NWO, ESTC en FAPESP (Brazilië)
NWO-MaGW heeft samen met onderzoeksfinanciers ESRC (Verenigd-Koninkrijk) en FAPESP (Staat São Paulo, Brazilië) een programma opgezet over Duurzame Stedelijke Ontwikkeling. Het doel van dit programma is om de onderzoekssamenwerking tussen onderzoekers uit de verschillende landen te versterken door het financieren van gezamenlijke onderzoeksprojecten.