Contact

Postadres

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Postbus 93461
2509 AL Den Haag

Bezoekadres

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Laan van Nieuw Oost-Indië 300 8e verdieping
2593 CE Den Haag
Routebeschrijving

Contactgegevens

telefoon: +31 (0)70 344 09 44
e-mail: infomagw@nwo.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de contactgegevens per onderzoeksprogramma, gesorteerd op alfabetische volgorde.

U kunt tevens een overzicht van alle bureaumedewerkers van NWO-MaGW raadplegen.

Accelerator. Kennis en innovatie voor een concurrerende logistieke sector
Innovatie in de logistieke sector is al een aantal jaren onderweg. Er is onderzoek gedaan en er zijn consortia gevormd, die in een aantal gevallen zijn doorontwikkeld naar innovatiecommunities. Het doel van de Accelerator-call is vooral om deze communities te ondersteunen en te faciliteren in het verder uitvoeren van hun onderzoeksagenda.

Conflict en veiligheid
Door globalisering, transnationale migratie en mobiliteit ontstaat een grotere diversiteit in samenlevingen. Als gevolg hiervan treden vaak scherpe confrontaties op die samenhangen met culturele, etnische, religieuze, klasse- en genderverschillen. Onderzoek binnen het thema Conflict en Veiligheid richt zich op hieruit voortkomende vraagstellingen van maatschappelijke urgentie.

Duurzame bereikbaarheid van de Randstad
Het programma richt zich op de interne en externe bereikbaarheid van de Randstad, inclusief de mainports en steden, voor personen, goederen en informatiestromen.

Duurzame Bussinesmodellen
Het programma Duurzame Businessmodellen is gericht op zowel het verdiepen van wetenschappelijke kennis over als het maken en ontsluiten van nieuwe methoden voor de ontwikkeling en toepassing van duurzame businessmodellen.

Duurzame logistiek
Het doel van het programma Duurzame logistiek is het ontwikkelen, delen en toepassen van nieuwe kennis die nodig is voor de vitaliteit van de Nederlandse logistieke sector voor de (middel)lange termijn.

ERA-NET Cofund Smart Cities and Communities
De call maakt onderdeel uit van het internationale onderzoeksprogramma Joint Programming Initiative Urban Europe, dat valt onder het NWO-thema Verbinden van Duurzame Steden. Doel is onderzoek uit verschillende landen te bundelen om de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden te versterken.

Era-net Transport Flagship 2015 Call - Sustainable Logistics and Supply Chains
Het Era-net Transport organiseert een gezamenlijke call for proposals op het gebied van sustainable logistics and supply chains. Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van transnationale consortia.

Energietransities
Het programma Energietransities richt zich op multidisciplinair onderzoek, over de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

European Social Survey
De European Social Survey (ESS) is een tweejaarlijkse dataverzameling van de opvattingen van burgers op het gebied van sociale, culturele en politieke kwesties.

 • Beleidsmedewerker: drs. Joris Voskuilen
  telefoon: +31 (0) 70 344 09 89, e-mail: j.voskuilen@nwo.nl

Explorail
Doel van het programma is door grensverleggend en innovatief onderzoek de spoorinfrastructuur in Nederland voor te bereiden op de toekomst.

Geweld tegen psychiatrische patiënten
Het programma Geweld tegen psychiatrische patiënten heeft als doel om risicofactoren voor psychiatrische patiënten te ontdekken om vervolgens interventies te ontwerpen die geïmplementeerd kunnen worden om het geweld tegen deze patiënten te verminderen.

Human Capital
Het doel van dit programma is om tot vernieuwing te komen op het terrein van het versterken van Human Capital in het algemeen en binnen bedrijven en instellingen in het bijzonder.

Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden
De hoofddoelstelling van dit programma is zowel het verdiepen van wetenschappelijke kennis door verdere theorie- en conceptontwikkeling over 21e-eeuwse vaardigheden, als het samen met niet-academische partners cocreëren van kennis voor praktijktoepassingen.

Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM)
Het doel van dit programma is om tot vernieuwing te komen op het gebied van de samenwerking tussen bedrijven en de douane binnen de topsector logistiek.

Investeringen NWO-middelgroot
Met het financieringsinstrument Investeringen NWO-middelgroot kunnen Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en bibliotheken investeren in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van zowel lokaal als nationaal belang.

 •  Beleidsmedewerker: Irma Siebrasse
  telefoon: +31 (0)70 344 09 94, e-mail: i.siebrasse@nwo.nl
 • Meer informatie

Investeringen NWO-groot
Het financieringsinstrument Investeringen NWO-groot is bedoeld om investeringen in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van (inter)nationaal belang te stimuleren.

Jeugd en gezin
Dit initiatief heeft als doel onderzoek uit te zetten op het gebied van jeugd en gezin.

Joint Programming Initiative Climate
Binnen het Joint Initiative Programming (JPI) Climate is financiering beschikbaar voor onderzoek naar maatschappelijke veranderingen in het licht van klimaatverandering, in lijn met duurzaamheid binnen Europa en wereldwijd.

Joint Programming Initiative URBAN EUROPE
Een onderzoeksprogramma dat bijdraagt aan de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van Europese steden.

Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) - Smart Energy in Smart Cities
In het Joint Scientific Thematic Research Programme (JSTP) verschijnt elk jaar één call for proposals. Dit jaar is het thema Smart Energy in Smart Cities, waarbij naast technische vraagstukken onder andere planologische, psychologische, economische, bestuurskundige en juridische vraagstukken op het terrein van duurzame stedelijke ontwikkeling aan bod komen.

New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE) – A Strategy for Social Sciences
NORFACE is een strategisch samenwerkingsverband van Funding Agencies uit zestien landen op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Onderzoekstalent
Financieringsinstrument met vrije competitie voor hoogwaardig promotieonderzoek.

Open Research Area for the Social Sciences
Transnationaal onderzoeksprogramma dat beoogt de procedure voor internationale aanvragen in de vrije competitie te vereenvoudigen en flexibeler te maken.

Rubicon
Doel van het Rubicon-programma is talentvolle onderzoekers bij Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten van KNAW en NWO na voltooiing van hun promotie voor de wetenschap te behouden.

Slimme sturing (Smart Governance)
Het programma Smart Governance beoogt excellent interdisciplinair onderzoek en samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire partners, zoals private, publieke en maatschappelijke organisaties te stimuleren.

Smart Urban Regions of the Future (SURF)
SURF is een programma voor kennisontwikkeling en -toepassing. Consortia van wetenschappelijk onderzoekers en professionals uit de praktijk in stedelijke regio's gaan hierin samen werken aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur.

Trans-Atlantic Platform (T-AP)
Het Platform richt zich op het intensiveren van de samenwerking en het verkennen van de mogelijkheden tot het opzetten van thematische onderzoeksprogramma’s met onderzoeksorganisaties in Europa, Brazilië, Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

Transnational Research Projects (Sao Paulo - United Kingdom) - Sustainable Urban Development
Het doel van deze call is samenwerking van onderzoekers uit de staat São Paulo (Brazilië), het Verenigd Koninkrijk en Nederland te versterken door gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren op het gebied van Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.

Urban Regions in the Delta
In dit programma wordt kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken.

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)
Doel van het programma Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems is het leveren van een bijdrage aan het verminderen van onzekerheid voor actoren in het energiesysteem.

Veranderingsstudies
Met het financieringsinstrument Veranderingsstudies wil het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen enkele academische studies die veranderingen meten tegemoet komen in de kosten voor het verzamelen van data.

Verbinden van duurzame steden
De wereldbevolking concentreert zich steeds meer in steeds grotere steden. Dit leidt tot een sterke groei van mobiliteit en transport. Ook de opwarming van het klimaat heeft gevolgen voor het leven in de grote steden. De consequenties van dit soort ontwikkelingen worden vaak pas op de lange termijn duidelijk. Het onderzoeksthema Verbinden van Duurzame steden werkt aan het ontwikkelen van de kennis die nodig is om op tijd in te spelen op deze vraagstukken.

Vernieuwingsimpuls
De Vernieuwingsimpuls richt zich met drie persoonsgebonden subsidievormen op verschillende fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers.

 • Coördinator, Veni, Vidi, Vici: drs. Mariël Schweizer
  telefoon: +31 (0)70 344 09 39, e-mail: m.schweizer@nwo.nl
 • Beleidsmedewerker Veni: drs. Mariël Schweizer
  telefoon: +31 (0)70 344 09 39, e-mail: m.schweizer@nwo.nl
 • Beleidsmedewerker veni: Inge van Leeuwen MSc
  telefoon: +31 (0)70 349 43 12, e-mail: i.vanleeuwen@nwo.nl
 • Coördinerend secretaresse Veni: Claudia Modder
  telefoon: +31 (0)70 349 45 85, e-mail: c.modder@nwo.nl
 • Beleidsmedewerker Vidi: drs. Linda ter Beek
  telefoon: +31 (0) 70 344 09 81, e-mail: l.terbeek@nwo.nl
 • Beleidsmedewerker Vidi: drs. Cecile Raat
  telefoon: +31 (0) 70 344 09 08, e-mail: c.raat@nwo.nl
 • Beleidsmedewerker Vici: drs. Cécile Raat
  telefoon: +31 (0)70 344 09 08, e-mail: c.raat@nwo.nl
 • Meer informatie

Vitale Logistiek
Het onderzoeksprogramma Vitale Logistiek stimuleert onderzoek waarin wetenschap, bedrijfsleven en overheden samenwerken om een bijdrage te leveren aan een sterke concurrentiepositie voor logistiek Nederland.