Maatschappij- en Gedragswetenschappen
NWO-onderdeel

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) initieert, stimuleert en financiert hoogwaardig onderzoek op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan het beantwoorden van uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe houden we steeds grotere steden leefbaar, bereikbaar en vitaal? Wat is de invloed van vergrijzing op het onderwijs? Welke rol speelt cognitie bij het eetgedrag van mensen met overgewicht?

De maatschappij - en gedragswetenschappen zijn onmisbaar voor het verwerven van inzicht in de samenleving en het gedrag van groepen en individuen. MaGW bestaat uit vier hoofdgroepen van disciplines:

  • Economie en bedrijfskunde
  • Gedrag en onderwijs
  • Recht en bestuur
  • Sociale wetenschappen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen financiert onderzoekers en onderzoek in meer dan 15 wetenschapsdisciplines.

Strategie Sociale en Geesteswetenschappen

De besturen van NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en NWO Geesteswetenschappen hebben strategische uitgangspunten vastgelegd voor de samenwerking van beide NWO-gebieden in de jaren 2016 en 2017.

De NWO-organisatie verandert ingrijpend. Onderdeel van de nieuwe governance is dat de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen van NWO per 1 januari 2017 worden geclusterd tot vier domeinen. Een van die domeinen zal de naam Sociale en Geesteswetenschappen gaan dragen; in dit domein zullen de huidige NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Geesteswetenschappen worden samengevoegd.

Met elkaar hebben de besturen de volgende ambities benoemd:

  • Versterking van onderscheidend fundamenteel onderzoek door de beste onderzoekers, zodat de Nederlandse sociale en geesteswetenschappen hun positie in de wetenschappelijke Europese top behouden
  • Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen en het laten landen van sociale en geesteswetenschappelijke kennis in de samenleving
  • Hechtere samenwerking tussen de sociale en geesteswetenschappen met behoud van herkenbaarheid, diversiteit en eigenheid van de disciplinaire activiteiten binnen het domein
  • Gezamenlijke agendabepaling voor samenwerking met de andere NWO-domeinen en -instituten en externe partijen

In de gezamenlijke strategische uitgangspunten zijn de strategienota’s van de afzonderlijke gebieden samengevoegd.


Transformaties en Veerkracht: strategie NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen 2015-2018

NWO-MaGW zal in de komende strategieperiode de verschillende NWO-brede beleidsdoelen en financieringsinstrumenten zoals de Vernieuwingsimpuls, internationale samenwerking, open access publiceren en datamanagement uitvoeren. Daarnaast zal NWO-MaGW de samenwerking bevorderen tussen de onderzoekers van de sociale wetenschappen en belanghebbenden in de samenleving. Zij doet dit door partijen samen te brengen, samen te werken en in samenhang onderzoek te programmeren op die terreinen waar maatschappij- en gedragswetenschappers een bijdrage kunnen leveren.

Lees de strategienota 'Transformaties en Veerkracht' voor de uitwerking van de ambities. 

Regieorganen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen huisvest twee regieorganen:

  • Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) bundelt de krachten op het gebied van fundamenteel en toegepast neurowetenschappelijk onderzoek en cognitieonderzoek.
  • Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is ingesteld om de afstand tussen wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs en de praktijk van het onderwijs te verkleinen. Het NRO gaat de versnippering van middelen voor onderwijsonderzoek tegen en zorgt voor een samenhangende meerjarige programmering van wetenschappelijk onderwijsonderzoek.

Financieringsinstrumenten

Alle financieringsinstrumenten vanMaatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma's

Alle programma's voorMaatschappij- en Gedragswetenschappen

Publicaties

Alle publicaties voorMaatschappij- en Gedragswetenschappen