Kennisbenutting en PPS

NWO vindt het belangrijk dat (geestes)wetenschappelijke kennis en vaardigheden ook hun weg vinden en toegepast worden buiten de wetenschap en/of in andere wetenschappelijke disciplines, ofwel: dat er kennisbenutting plaatsvindt. In principe speelt kennisbenutting dan ook een rol in alle financieringsinstrumenten van NWO. NWO wil onderzoekers graag helpen bij het vormgeven van kennisbenutting.

Het belang van kennisbenutting voor geesteswetenschappers

De geesteswetenschappen kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld integratie, vergrijzing, zorg en veiligheid. In de geesteswetenschappen staat immers de mens en de reflectie op zijn handelen centraal. In de politiek, het bedrijfsleven, het onderwijs, in culturele en maatschappelijke instellingen én binnen andere wetenschappelijke disciplines wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van geesteswetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Om deze tendens te versterken, is het belangrijk dat geesteswetenschappers deelnemen aan het debat over maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen en dit debat mede vormgeven. Bovendien dienen onderzoekers actief in gesprek te gaan met partijen die gebruik kunnen maken van geesteswetenschappelijk onderzoek.

NWO wil de wisselwerking tussen de geesteswetenschappen en de samenleving én tussen wetenschappelijke disciplines stimuleren en ondersteunen. Daarom zijn voor onderzoekers middelen ontwikkeld die kunnen inspireren en helpen om kennisbenutting binnen een onderzoeksproject goed vorm te geven:


Meer informatie


Publiek-private samenwerking (PPS)

Wetenschappers werken binnen hun onderzoeken steeds vaker samen met bedrijven, of met publieke partners; dit noemen we publiek-private samenwerking. Deze partnerorganisaties zijn vanaf het begin bij een onderzoek betrokken, participeren actief in het project en leveren een (beperkte) bijdrage in geld of in natura. Zeker binnen het huidige topsectorenbeleid van de overheid worden dergelijke samenwerkingen voor de wetenschap steeds belangrijker.

Om geesteswetenschappers te inspireren bij de samenwerking met partnerorganisaties zijn handreikingen en best practices beschikbaar:


Meer informatie


Sportonderzoek – Valoriseren moet je leren

Vanuit het project Meedoen met een motorische beperking: Training en coaching op maat (Onderzoeksprogramma Sport: meedoen) waarbij 21 partners buiten de universiteit betrokken zijn, is duidelijk geworden dat de manier waarop valorisatie wordt vormgegeven binnen de sociale wetenschappen dringend uitwerking behoeft. Het discussiedocument Valoriseren moet je organiseren! Naar meerwaarde van kennis binnen de sociale wetenschappen geeft een aanzet tot een nadere invulling van valorisatie binnen de sociale wetenschappen, waarbij onder andere wordt ingegaan op de productwaarden van valorisatie en het proces voor waardecreatie.

Meer informatie


Impact Assessment

In 2009 is een voor de geesteswetenschappen bruikbare methodiek ontwikkeld om de impact van geesteswetenschappelijk onderzoek te bepalen.

Meer informatie


Contact

Marleen van de Vate
tel: +31 (0)70 3440967
e-mail: m.vandevate@nwo.nl