Internationaal samenwerken

NWO zoekt actief aansluiting bij internationale initiatieven en netwerken op het terrein van de geesteswetenschappen, om de beste onderzoeksgroepen en onderzoekers bij elkaar te brengen.

Europese samenwerking

Horizon 2020

NWO draagt bij aan de totstandkoming van de Europese kaderprogramma's, de onderzoeksprogramma's van de EU. Het zevende Europese kaderprogramma (KP7) biedt momenteel reeds veel financieringsmogelijkheden voor onderzoekers. Het achtste Europese kaderprogramma (KP8) Horizon 2020 is ondertussen gestart. NWO levert een bijdrage aan de uitwerking van de tweejaarlijkse werkprogramma's waarin de financieringsmogelijkheden worden gepubliceerd en met name aan Grand Challenge 6: Europe in a Changing World – inclusive, innovative and reflective society.

Meer informatie


Science Europe

Science Europe is een Europese organisatie die de wetenschap vertegenwoordigt. In Science Europe worden de krachten gebundeld van de European Science Foundation (ESF) en de European Heads of Research Councils. De lopende programma's van ESF worden afgerond. NWO participeert in de Humanities expert group van Science Europe en in de Standing Committee for the Humanities van de European Science Foundation.

Meer informatie


ERA-NET Humanities in the European Research Area

De Europese onderzoeksfinanciers werken samen in European Research Area Networks (ERA-NET), om hun nationale onderzoeksprogramma's Europees te coördineren. Voor de geesteswetenschappen is het ERA-NET Humanities in the European Research Area (HERA) opgericht. Inmiddels participeren 25 Europese landen in dit netwerk. HERA maakt zich sterk voor het belang van de geesteswetenschappen in Europa en zet grote transnationale Joint Research Programmes op.

Meer informatie


Joint Programming Initiatives

Joint Programming Initiatives (JPI's) zijn in het leven geroepen door de Europese Commissie om onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen op Europees niveau aan te pakken. Op dit moment zijn tien JPI's gedefinieerd. NWO is betrokken bij het Joint Programming Initiative Cultural Heritage. 26 landen nemen deel aan dit initiatief.

Meer informatie


ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructures)

Het European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) wordt ingezet om de Europese integratie en het internationale bereik van de wetenschap te versterken. NWO is betrokken bij twee grote ESFRI-projecten die tot doel hebben om een samenhangende en toegankelijke infrastructuur ter beschikking te stellen van geesteswetenschappers:

  • Common Language Research Infrastructure (CLARIN)
  • Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH

CLARIN en DARIAH hebben ondertussen de ERIC-status verkregen van de Europese Commissie. Met een ERIC-status is het mogelijk om onder het volgende kaderprogramma financiering aan te vragen voor het onderhoud en de verdere uitbouw van de infrastructuur. In Nederland worden beide projecten gefinancierd via het CLARIAH-project.

Meer informatie


Mondiale samenwerking

Digging into Data Challenge

NWO participeert met een aantal partnerorganisaties in de Digging into Data Challenge. Deze partners zijn: de National Science Foundation (VS), de National Endowment for the Humanities (VS), the Institute of Museum and Library services (VS), de Arts and Humanities Research Council (UK), de Economics and Social Sciences Research Council (UK), JISC (UK) en de Social Sciences and Humanities Research Council (Canada). Via Digging into Data worden samenwerkingsverbanden van onderzoekers uit de informatica, de geesteswetenschappen en cultureel erfgoed gestimuleerd. De samenwerking richt zich op nieuwe onderzoeksvragen waarvoor analyse van grote hoeveelheden digitale onderzoeksdata noodzakelijk is.

Meer informatie


Transatlantic Platform for the Social Sciences and Humanities

NWO werkt aan het opzetten van een Trans-Atlantisch Platform voor de sociale wetenschappen en de humaniora. De Europese Commissie heeft hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Het belangrijkste doel is het uitwisselen van kennis en het opzetten van gezamenlijke activiteiten voor Europese onderzoeksfinanciers en hun counterparts in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Mexico.

Contact

Contactpersoon NWO Geesteswetenschappen voor internationaal samenwerken:

Alice Dijkstra
tel:+31 (0)70 344 07 36
e-mail: a.dijkstra@nwo.nl