Exacte Wetenschappen

Het wetenschapsterrein exacte wetenschappen, onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) stimuleert vernieuwend, fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek binnen de disciplines astronomie, informatica en wiskunde. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma´s en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Astronomie, wiskunde en informatica zijn onmisbare wetenschappen om inzicht te kunnen verwerven in de aard, de oorsprong en de toekomst van de mens, de wereld en het universum. Gezien de brede economische en maatschappelijke belangen is het belangrijk dat Nederland haar toppositie in de exacte wetenschappen behoudt.

Het wetenschapsterrein exacte wetenschappen wil een grote bijdrage leveren aan de totstandkoming en het behoud van een excellent wetenschappelijk klimaat, met speciale aandacht voor de toepassing van kennis. Het gebruik van die kennis vergroot de bijdrage van het wetenschappelijk onderzoek aan welvaart en welzijn.

De resultaten van het onderzoek dat exacte wetenschappen financiert, komen ten goede aan de wetenschap, publieke en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Strategie Exacte Wetenschappen

Wetenschapsterrein exacte wetenschappen geeft uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2015-2018 ‘Verbind onderzoek’. Op basis van deze strategienota wordt door het ENW-domeinbestuur jaarlijks een strategiedocument opgesteld.

Wetenschapsterrein Exacte Wetenschappen sluit aan bij de ambities van NWO:

 1. Investeren in talent en vrij onderzoek Waar mogelijk geeft Exacte Wetenschappen talentvolle (jonge) onderzoekers extra steun. Zo stimuleert de Vernieuwingsimpuls het carrièreperspectief van jonge onderzoekers. Binnen de TOP-subsidies wordt geld beschikbaar gesteld voor innovatieve onderzoekslijnen door groepen met een bewezen track record en voor individuele jonge onderzoekers.
 2. Samenwerken in thema's Veel vernieuwend onderzoek komt voort uit een bundeling van krachten. Daarom financiert Exacte Wetenschappen multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s als Astrochemie, Forensic Science en Cyber Security.
 3. Bevorderen van kennisbenutting
  Voor de gouden driehoek van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid wordt in 2013 een nieuw financieringsinstrument opengesteld. Bij de keuzes voor onderzoeksthema’s en publiekprivate samenwerkingsverbanden zijn de ambities van de Roadmap ICT leidend voor de discipline informatica. Om kennisbenutting te bevorderen, worden per discipline bijeenkomsten georganiseerd voor onderzoekers en de industrie, bijvoorbeeld ICTOPEN en Wiskunde met de Industrie.
 4. Internationaal samenwerken
  Exacte Wetenschappen zoekt actief aansluiting bij internationale initiatieven om de beste onderzoeksgroepen en onderzoekers bij elkaar te brengen. Exacte Wetenschappen zet bilaterale samenwerkingsmogelijkheden op met emerging science nations, onder andere met het Science Industry Cooperation- programma.
 5. Toegankelijk maken van hoogwaardige faciliteiten
  Het bestuur neemt samen met enkele organisaties uit andere landen deel in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, zoals de Isaac Newton Group of Telescopes (ING) en ALMA Regional Centre|Allegro.

Strategiedocumenten