NWO Natuurkunde Vrije programma's
Programma

NWO Natuurkunde Vrije programma's

Het financieringsinstrument Natuurkunde Vrije Programma’s is inmiddels definitief gesloten.

Op 1 augustus 2018 is een nieuwe open competitie geopend, waar onderzoekers terecht kunnen met hun ideeën voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Deze nieuwe open competitie vervangt onder andere de Natuurkunde Vrije Programma’s.

Binnen de nieuwe open competitie bestaan hiervoor twee domeinbrede instrumenten: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen (OC ENW - KLEIN) en één voor grootschalige projecten (OC ENW - GROOT).

Historie Natuurkunde Vrije Programma’s

Natuurkunde Vrije Programma's zijn bedoeld voor toponderzoek met een overtuigende fysische en/of technisch-fysische doelstelling. De voornaamste kenmerken zijn - naast wetenschappelijke kwaliteit - focus, kritische massa en cohesie. Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia van) hoogleraren en groepsleiders (ook tenure trackers).

Waarvoor

De Natuurkunde Vrije Programma's zijn speciaal bedoeld voor toponderzoek met een overtuigende fysische en/of technisch-fysische doelstelling, voor de realisatie waarvan een majeure inzet van menskracht en middelen (kritische massa) noodzakelijk is. Een en ander moet dus de omvang van een project uit bijvoorbeeld de Natuurkunde Projectruimte ruim te boven gaan. Natuurkunde Vrije Programma's bieden u de gelegenheid en vrijheid om onderzoek op excellente, uitdagende en innovatieve thema's uit te voeren. Kenmerkend voor een Natuurkunde Vrij Programma is ook dat het een heldere focus en een goede cohesie heeft. De nadruk op het creëren van 'focus en massa' impliceert dat het gros van de programma's zal bestaan uit consortia waarin groepen door samenwerking (gecoördineerde bundeling van expertises en krachten) een meerwaarde creëren ten opzichte van afzonderlijke kleinschalige projecten.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia van) hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst van een Nederlandse universiteit, of in vaste dienst van NWO-I of van een andere onderzoeksorganisatie, die (mede) met middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Ook als u een 'tenure-track' positie, een Vidi-subsidie of een Vici-subsidie hebt, kunt u een aanvraag (mede) indienen. Deze indieners dienen echter wel een verklaring van de decaan/directeur mee te zenden waaruit blijkt dat zij na afloop van hun positie uitzicht hebben op een vast dienstverband. U dient als (mede-)indiener zelf vooraf met de leiding van uw onderzoekinstelling overeen te komen of een aanvraag kan worden ingediend en hoe het programma in de bedrijfsvoering van de instelling kan worden ingepast. Een programma-aanvraag vanuit een NWO-instituut kan alleen met instemming van de instituutsdirecteur worden ingediend.

Wat aanvragen

De aard en omvang van de in te zetten middelen voor de Natuurkunde Vrije Programma's moeten zich op een realistische wijze verhouden tot het bereiken van de gestelde wetenschappelijke doelen. De gemiddelde looptijd van Natuurkunde Vrije Programma's is vijf jaar met een gemiddeld budget van M€ 2,2. NWO nodigt u van harte uit om ook kleinere programma-aanvragen (ondergrens van M€ 1). De aan te vragen middelen worden onderscheiden in personeelsplaatsen, materieel budget en apparatuur. Mede omdat Natuurkunde Vrije programma's per definitie eindig zijn, zullen als regel alleen personeelsplaatsen ten behoeve van tijdelijke aanstellingen van promovendi, postdocs en technici worden toegewezen. Tot het materieel budget behoren bijvoorbeeld verbruiksgoederen, hulpmiddelen,  kosten voor buitenlandse reizen en congresbezoek (inclusief verblijfkosten), de organisatie van workshops en dergelijke. De kosten van gebruiksgoederen, zoals kleine en grote(re) instrumenten, moeten in de aanvraag afzonderlijk gespecificeerd worden.

Beoordeling

Criteria

Bij de beoordeling en selectie van de programma-aanvragen door de beoordelingscommissie en het domeinbestuur worden zowel wetenschappelijke, programmatische als wetenschapspolitieke/strategische criteria gehanteerd. De internationale referenten wordt gevraagd met name aandacht aan de wetenschappelijke en programmatische criteria te geven. De wetenschappelijke, programmatische en wetenschapspolitieke/strategische criteria vloeiden voort uit het bredere beleidskader van de voormalige Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), zoals bijvoorbeeld het Strategisch Plan FOM/N 2015-2019. In de tekst van de call zijn de criteria verder uitgewerkt, maar te allen tijde geldt dat de wetenschappelijke kwaliteit overtuigend moet zijn.

Procedure

Alle ingediende programma-aanvragen (vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen) staan met elkaar in onderlinge competitie. De beoordeling vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde worden vooraanmeldingen voorgelegd aan adviescommissies en worden de indieners door deze commissies geïnterviewd. In de tweede ronde worden enkel uitgewerkte aanvragen in behandeling genomen die door de eerste ronde zijn gekomen. De aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Daarna interviewt de beoordelingscommissie de aanvragers en adviseert het domeinbestuur over de te honoreren voorstellen. De gehele beoordelings- en selectieprocedure vergt ongeveer negen maanden. Meer gedetailleerde informatie over deze procedure is in de tekst van de call te vinden.

Voor digitaal indienen verwijzen wij u naar de financieringspagina.

Voor de lopende programma's verwijzen wij u naar de programmapagina's.

Voor de programma's per onderzoeksgebied verwijzen wij u daar de betreffende pagina.

Onderzoeksprogramma's

De grootste categorie onderzoeksprogramma's van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) binnen de discipline natuurkunde bestaat uit de zogeheten NWO Natuurkunde Vrije programma's (voorheen de Vrije FOM-programma's). Programma's hebben een duidelijke doelstelling, focus, cohesie en meerwaarde (ten opzichte van afzonderlijke kleinschalige projecten).

Lopende programma's

Meer informatie over de vijf programma’s die in 2018 gehonoreerd zijn vindt u hier.

Meer informatie over de zeven programma's die in 2016 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de zes programma's die in 2014 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de vijf programma's die in 2013 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de vijf programma's die in 2012 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de vijf programma's die in 2011 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de zes programma's die in 2010 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

Meer informatie over de vijf programma's die in 2009 gehonoreerd zijn is hieronder te lezen.

 

Contact

dr. Peter Spijker +31 (0)30 600 1228 natuurkunde-vp@nwo.nl