NWO Natuurkunde/v Subsidies

NWO heeft het NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma (voorheen het FOm/v-stimuleringsprogramma) ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de Nederlandse fysica.

Het NWO Natuurkunde/v Stimuleringsprogramma heeft twee subsidievormen:

  • Persoonsgebonden posities voor postdocs 
  • Overbruggingssubsidies

Persoonsgebonden posities voor postdocs

De persoonsgebonden posities voor postdocs zijn bedoeld voor vrouwen die op langere termijn hun loopbaan binnen de Nederlandse fysica willen vormgeven. De subsidie heeft het voordeel dat hiermee vrouwen in een cruciale en kwetsbare fase van hun carrière voor een periode van maximaal vijf jaar 'onder de pannen' zijn en daarmee een goede uitgangspositie verwerven voor het vervolg van hun carrière.

NWO financiert een postdoc-positie voor maximaal drie jaar gespreid over een periode van maximaal vijf jaar. Voorwaarde is dat de vrouw zelf daaraan gekoppeld een - niet door NWO betaald - verblijf van één tot twee jaar aan een buitenlandse instelling georganiseerd heeft. Het buitenlandverblijf kan naar eigen inzicht worden gepland voor, tijdens of na de periode die NWO financiert.

De subsidie kan aangevraagd worden door vrouwen die net gepromoveerd zijn of door vrouwen die reeds een postdoc-positie in het buitenland hebben (of bijna afronden). In het eerste geval moet het onderzoeksvoorstel gaan over zowel de door NWO gefinancierde positie (maximaal drie jaar) als de positie bij een buitenlandse instelling (maximaal twee jaar). In het tweede geval moet het onderzoeksvoorstel gaan over de door NWO gefinancierde postdoc-positie (maximaal drie jaar) dat bij voorkeur een goede aansluiting heeft met het onderzoek in het buitenland.
Het budget voor de persoonsgebonden postdoc-positie is een personeelsbudget van maximaal drie jaar. Een kleine bijdrage aan persoonlijk materieel budget is mogelijk als er goede argumenten worden gegeven.

Bij het verwerven van een persoonsgebonden subsidie via de Vernieuwingsimpuls van NWO of de Europese Commissie vervalt de toekenning of het restant van deze NWO Natuurkunde/v-subsidie.

De aanvraag moet tenminste de volgende documenten bevatten: brief van de onderzoeker gericht aan directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), onderzoeksplan met planning en benodigd budget, cv en een bevestiging van de aanstelling aan de buitenlandse instelling. 

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met Arlette Werner.

Overbruggingssubsidies

Overbruggingssubsidies zijn bedoeld om faculteiten en onderzoekinstellingen te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in vaste dienst. NWO draagt maximaal vijf jaar bij.

De aanvraag moet door én op verzoek van de decaan of instituutsdirecteur worden ingediend. De decaan moet de garantie geven dat de universiteit binnen vijf jaar de salariskosten van de betreffende vrouw zal gaan dragen.

Voorbeelden van een overbruggingssubsidie zijn een bijdrage aan een vaste aanstelling als UD of UHD (eventueel na werkzaam te zijn geweest aan een buitenlandse universiteit) of een financiering van het salarisverschil tussen UHD en hoogleraar.

De aanvraag moet tenminste de volgende documenten bevatten: brief van de decaan/instituutsdirecteur gericht aan directeur NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, onderzoeksplan met planning en cv.

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met Arlette Werner.

Terugkeren?

Als u na lange tijd terug wilt keren in het natuurkundig onderzoek, kunt u contact opnemen met Arlette Werner.

Geen deadline

Omdat Natuurkunde/v subsidies vaak ad-hocoplossingen zijn, is er geen deadline voor het indienen van aanvragen. Zo kunnen de aanvragen van geval tot geval bekeken worden.

Overige informatie

De Minerva-Prijs en het voormalige FOm/f Symposium (nu Insight Out) vormen activiteiten binnen het NWO Natuurkunde/v-stimuleringsprogramma om de zichtbaarheid van de vrouwelijke fysici te vergroten. Gebruik de links voor meer informatie.

NWO Natuurkunde/v-commissie

De NWO Natuurkunde/v Commissie dient het Domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen van gevraagd en ongevraagd advies over vrouwen in de natuurkunde. De NWO Natuurkunde/v Commissie bestaat uit prof.dr. Petra Rudolf (voorzitter), prof.dr. Henk Stoof (UU), prof.dr. Vinod Subramaniam (VU), prof.dr. Jennifer Herek (UT) en prof.dr. Silvia Völker (LEI).

Contact

Mw. dr. A.B. Werner Mw. dr. A.B. Werner +31 (0)70 3494586 a.werner@nwo.nl