Natuurkunde

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van natuurkunde.

De natuurkunde is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Natuurkunde Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur. Het werkterrein van de natuurkunde is opgedeeld in subgebieden, waarvan vier subgebieden gerepresenteerd zijn door een werkgemeenschapscommissie.

Voor de aansturing van de ontwikkelingen in de Nederlandse natuurkunde is het werkterrein van het natuurkundig onderzoek opgedeeld in zeven subgebieden: subatomaire fysica, nanofysica/-technologie, gecondenseerde materie en optische fysica, fysica van levensprocessen, fusiefysica, fenomenologische fysica en overige fysica. Het onderzoek moet antwoord geven op maatschappelijke uitdagingen zoals het beter begrijpen van processen in de cel en de ontwikkeling van schone energiebronnen, nieuwe klassen van materialen en nieuwe ICT-technologie zoals de quantumcomputer.

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse natuurkunde is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse natuurkundecongres Physics@Veldhoven, het jaarlijkse biofysicacongres DutchBiophysics  en Physics with Industry. Een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO en kennisinstellingen is cruciaal. NWO ondersteunt de Raad voor Natuur- en Scheikunde, TKI HTSM en voert het bureau voor het Platform Academische Natuurkunde. Daarnaast levert NWO de secretaris voor de topsectoren Energie, Chemie en HTSM.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de natuurkunde binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. Daarnaast is NWO betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via European Research Area netwerken.

Hoofd van het Team Chemie en Natuurkunde is Tanja Kulkens.

Subsidie aanvragen voor natuurkundig onderzoek?

NWO kent verschillende financieringsinstrumenten voor de natuurkunde. Een deel daarvan werd voorheen door de Stichting FOM verdeeld. Vanaf 1 januari 2017 is FOM onderdeel van het ENW-domein van NWO. U vindt hier een overzicht van alle instrumenten binnen NWO. Elk instrument heeft zijn specifieke doelstellingen en zijn eigen aanvraag-, beoordelings- en selectieprocedure.