Chemie

NWO financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de chemie.

De chemie is onderdeel van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De Chemie Tafel is een belangrijk adviesorgaan voor het ENW-bestuur. Het werkterrein van de chemie was opgedeeld in subgebieden, gerepresenteerd door de studiegroepen. Per 1 december 2018 zijn de studiegroepen chemie vervangen door vier werkgemeenschappen.

Het werkterrein omvat onderzoek naar de chemie van leven, nieuwe materialen, energie en chemische conversie. Het onderzoek moet antwoord geven op maatschappelijke uitdagingen zoals het beter begrijpen van processen in de cel, het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, nieuwe klassen van materialen, het zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en energie en het ontwikkelen van nieuwe chemische producten en processen. 

Noodzakelijk voor het stimuleren en faciliteren van de Nederlandse chemie is een stevige binding met de achterban van onderzoekers, publieke en private partners, bijvoorbeeld door de organisatie van het jaarlijkse chemie congres CHAINS. Een goede verbinding met andere organisatieonderdelen van NWO, ZonMw en kennisinstellingen is cruciaal.

NWO stimuleert samenwerkingen en strategische programma's die relevant zijn voor de chemie binnen meerdere topsectoren en die aansluiten bij de NWA. Ook is NWO betrokken bij (inter)nationale ontwikkelingen en agendeert onderzoek op Europees of mondiaal niveau, bijvoorbeeld via European Research Area netwerken en samenwerkingen met Brazilië en China. NWO ondersteunt daarnaast de Raad voor Natuur- en Scheikunde, TKI Chemie en TKI HTSM, en levert de secretaris voor de topsectoren Energie, Chemie en HTSM.

Hoofd van het Team Chemie en Natuurkunde is Tanja Kulkens.