Strategie

Het wetenschapsterrein Chemische Wetenschappen stimuleert vernieuwend fundamenteel, strategisch en toepassingsgericht onderzoek. Dit gebeurt onder meer door financiering van onderzoeksprojecten en -programma’s en het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Chemische Wetenschappen geeft daarbij uitvoering aan de NWO-brede strategienota 2015-2018. Op basis van deze strategienota is door het bestuur van Chemische Wetenschappen de Koers voor de Chemie opgesteld. Deze koers kent drie hoofdlijnen:

  • Chemistry of Life
  • Chemisty of Materials
  • Chemical Conversion

Investeren in talent en vrij onderzoek

Vrij onderzoek verdient de ruimte. Chemische Wetenschappen schept die ruimte met de Vrije competitie (TOP- en ECHO-subsidies) en de Vernieuwingsimpuls voor wetenschappelijk talent. Toponderzoekers krijgen steun, talent wordt erkend; het budget is vergroot en de procedures zijn vereenvoudigd.

Chemische Wetenschappen zet hierbij ook in op multidisciplinair onderzoek. De chemie is immers nauw verbonden met de natuurwetenschappen, de levenswetenschappen en de technische wetenschappen. Altijd gaat het om excellent, vernieuwend onderzoek met een uitdagende vraagstelling.

In 2007 is het Sectorplan natuur- en scheikunde tot stand gekomen. Doel van het Sectorplan is een structurele versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde aan de algemene en technische universiteiten. De Commissie Breimer is tot een advies gekomen inzake de implementatie van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. In 2010 is CW begonnen met de implementatie van het plan. CW maakt middelen vrij voor de verschillende onderdelen hiervan: apparatuur, startende groepsleiders en steun aan topgroepen. Tevens pleit zij - in lijn met de actieagenda van de Topsector Chemie - voor een aanscherping en uitbreiding van het Sectorplan.

Over de voortgang van de implementatie van het Sectorplan en de waargenomen effecten heeft de Commissie Breimer in 2012 gerapporteerd in zijn eerste tussenrapportage en in 2014 in zijn tweede voortgangsrapportage.

In 2013 heeft de Commissie Dijkgraaf het visiedocument 'Chemistry & Physics, Fundamental for our Future' aangeboden aan de opdrachtgevers, prof.dr. Ben Feringa, voorzitter van Chemische Wetenschappen en lid van de Regiegroep Chemie, en prof.dr. Eric Eliel, voorzitter van het Platform Universitaire Natuurkunde. De Nederlandse chemische en fysische gemeenschap hebben hun wetenschappelijke ambities voor 2025 beschreven in één gezamenlijk document. Op basis van gesprekken met stakeholders en de achterban zijn zeven onderzoeksterreinen geformuleerd, die aansluiten bij de zwaartepunten van het Sectorplan natuur- en scheikunde. Deze visie voor 2025 zal onder andere bijdragen aan de ontwikkeling van de strategie 2016-2020 van Chemische Wetenschappen. 

Op 29 januari 2016 heeft minister Jet Bussemaker van Onderwijs Cultuur en Wetenschap het rapport 'Koersvast, Aanbevelingen ter verdere versterking van de bètadisciplines natuur- en scheikunde' in ontvangst genomen. In de Wetenschapsvisie 2025 is de Commissie Breimer door het Kabinet gevraagd aanbevelingen te doen voor versterking van de bètadisciplines. Het rapport 'Koersvast' is een reactie op dit verzoek. Het is ook een eerste uitwerking van het Visiedocument 2025 waarin de Commissie Dijkgraaf omschrijft dat fysica en chemie bij uitstek vakgebieden zijn om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. De Commissie Breimer benoemt in 'Koersvast' de knelpunten die de ontwikkeling van de bètadisciplines in de weg staan. aan hoe de meest urgente knelpunten daadkrachtig aangepakt moeten worden. De Commissie geeft ook aan hoe de versterking van de bètadisciplines natuur- en scheikunde primair via drie (samenhangende) invalshoeken gestalte moet krijgen: onderwijs, onderzoek, en maatschappij en innovatie.

Meer over Investeren in talent

Meer over Vrije competitie

Samenwerken in uitdagingen

Chemische Wetenschappen richt zich op de NWO uitdagingen. Deze uitdagingen zijn verbonden met de topsectoren die de Nederlandse overheid heeft aangewezen. De uitdagingen van de topsector Chemie op het gebied van slimme materialen en groene chemie zijn leidend bij de keuze voor publiek-private samenwerking (PPS) en onderwerpen van onderzoeksprogramma's.

Voor publiek-private samenwerking is een nieuw concept ontwikkeld: het Innovatiefonds Chemie. Hier kunnen consortia van kennisinstellingen en bedrijfsleven voorstellen kunnen indienen voor publiek-private samenwerkingsprogramma's in de chemie. De chemie bij NWO kan hierbij voortbouwen op jarenlange ervaring met publiek-private samenwerking. Chemie is onmisbaar in de multidisciplinaire NWO-onderzoeksprogramma's, zoals Systeembiologie, Nanoscience, Astrochemie, Science for Arts en Forensic Science.

Meer over publiek-private samenwerking

Bevorderen van kennisbenutting

Wist u dat? CW jaarlijks voor de gehele chemische achterban de chemie conferentie Chains organiseert.

De maatschappelijke bijdrage van onderzoek wordt bevorderd door kennismakers en kennisgebruikers met elkaar te verbinden via het organiseren van matchmaking events. In de chemie komt veel nieuwe bedrijvigheid tot stand. Ook in de meer fundamentele onderzoeksprogramma’s is aandacht voor de bewustwording bij onderzoekers van de mogelijkheden van kennisbenutting en –verspreiding.

Chemische Wetenschappen faciliteert vijftien studiegroepen, die jaarlijks bijeen komen tijdens de door CW georganiseerde chemieconferentie CHAINS. Ook hiermee zet Chemische Wetenschappen zich in om een bindend element te zijn in de Nederlandse chemische gemeenschap.

Meer over Studiegroepen

Internationaal samenwerken

Chemische Wetenschappen verkent bilaterale samenwerkingsmogelijkheden met zusterorganisaties in Europa en in emerging science nations zoals China, Brazilië, India en Zuid-Afrika. NWO participeert in voor de chemie relevante ERA-Netten en initieert nieuwe internationale samenwerkingsverbanden. 

Meer over Internationaal samenwerken

Toegankelijk maken van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten

Investeringen in een grootschalige infrastructuur zijn van belang om het onderzoek op topniveau te houden. Door samen te werken zijn grote faciliteiten in het buitenland toegankelijk voor Nederlandse onderzoekers, zoals DUBBLE.

Meer over Hoogwaardige faciliteiten