Strategie

NWO Aard- en Levenswetenschappen (ALW) financiert en stimuleert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de aard- en levenswetenschappen.

NWO Aard- en Levenswetenschappen geeft voor de strategieperiode 2015-2018 de hoogste prioriteit aan de uitvoering van het Open Programma. Dat biedt ruimte voor de financiering van bottom-up, vernieuwende en kwalitatief excellente onderzoeksvoorstellen uit het wetenschappelijke ALW-veld. NWO-ALW ambieert daarnaast, waar mogelijk, een versterking van de inzet op de andere financieringsmogelijkheden zoals thematische programma’s, internationale samenwerking en infrastructuur.

De aard- en levenswetenschappen gaan over alle facetten van het leven en van de aarde, zoals complexe en dynamische processen in de vaste aarde, de oceanen, de atmosfeer, de levende natuur, en organismen inclusief de mens. De processen spelen zich af op tijdschalen van miljarden jaren in de geologie tot een fractie van een seconde wanneer het gaat om moleculaire mechanismen in levende cellen.
Onze planeet levert talloze natuurlijke hulpbronnen, zoals water, brandstoffen, lucht, bodem, mineralen en voedsel. Hoe kan de maatschappij een duurzame omgang met deze bronnen combineren met economische groei, een groeiende wereldpopulatie, en met de aanpassing aan een veranderend klimaat? Aan die uitdaging draagt ALW bij door de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.

Financieringsmogelijkheden

NWO-ALW stimuleert excellent onderzoek dat het wetenschappelijke begrip van de aarde en het leven verruimt en verdiept. Om dit onderzoek mogelijk te maken heeft ALW verscheidene financieringsmogelijkheden voor onderzoekers.

Zo organiseert ALW een bottom-up Open Programma voor de allerbeste en meest innovatieve onderzoeksideeën over de gehele breedte van haar domein. ALW stimuleert individueel onderzoekstalent in verschillende fases van hun loopbaan en maakt investeringen mogelijk in apparatuur en data voor een hoogwaardige infrastructuur ten behoeve van toponderzoek.

Ook financiert ALW thematische programma’s in een grote diversiteit; van fundamentele kennisprogramma’s over een afgebakend onderwerp, via publiek-privaat gefinancierde programma’s gericht op een actueel maatschappelijk vraagstuk, tot een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven op specifieke onderzoeksvragen. De afgelopen jaren kon ALW hiermee bijvoorbeeld onderzoek laten uitvoeren op het terrein van dierenwelzijn, klimaatverandering, poolonderzoek, alsmede onderzoeksprogramma’s opzetten voor de topsectoren Water, Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Life Sciences and Health, en Energie.


Internationaal

De wetenschap waarvoor ALW zich inzet is bij uitstek een internationale aangelegenheid. ALW stimuleert de samenwerking over de grenzen heen door deelname van Nederlandse onderzoekers mogelijk te maken aan EU programma’s, door de opzet van samenwerkingsprogramma’s met landen als China en Brazilië, en door te voorzien in het lidmaatschap van onder meer het International Ocean Discovery Programme (IODP), het International Continental Discovery Programme (ICDP), het Integrated Carbon Observation System (ICOS) en in ELIXIR.

Mix

Het ALW-onderzoeksveld ervaart het brede spectrum van financieringsmogelijkheden als cruciaal. In de strategieperiode 2015-2018 zet ALW daarom opnieuw in op een goede mix van deze mogelijkheden. Zo kan het onderzoeksveld blijven rekenen op ALW als een stabiele partner. Tegelijkertijd zet ALW de middelen flexibel in om tegemoet te kunnen komen aan beweging, verandering in omstandigheden en wensen uit het veld. Een strategisch uitgangspunt daarbij is dat ALW de financiële middelen niet te versnipperd inzet.