Internationaal samenwerken

Het beleid op het gebied van internationaal samenwerken van NWO Aard- en Levenswetenschappen, richt zich voornamelijk op Europa. De ontwikkeling van een Europese onderzoeksruimte, de European Research Area (ERA) is hierbij een speerpunt. De Europese samenwerking krijgt vorm in grootschalige programma’s zoals JPI’s en ERA-netten. Daarnaast wordt samengewerkt op bilateraal niveau met partnerorganisaties zowel binnen als buiten Europa en in een aantal mondiale programma’s.

Het ALW-gebiedsbestuur bepaalt de keuze van internationale activiteiten en de mate waarin ALW daarin actief participeert. Zij neemt ook de financiële beslissingen, die de internationale samenwerking op de specifieke werkvloer van aard- en levenswetenschappers mogelijk en uitvoerbaar moeten maken. De strategienota's van NWO en ALW zijn de leidraad voor te selecteren activiteiten.

Europese samenwerking

Europese samenwerking verloopt vooral via de kaderprogramma's van de Europese Commissie, via de European Science Foundation (ESF) c.q. Science Europe en de ESA (European Space Agency). Alle initiatieven vanuit de Europese Commissie zijn gericht de totstandkoming van een gemeenschappelijke Europese Onderzoeks Ruimte (European Research Area ofwel ERA).

Europese programma's

NWO-ALW is betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van de ERA, in het bijzonder de Europese Kader Programma’s (7e Kaderprogramma en haar opvolger, Horizon 2020), ESFRI en JPI. Daarnaast vindt financiering plaats op persoonlijke basis via de European Research Council (ERC) Deze stelt subsidies beschikbaar voor onderzoekers van alle disciplines uitsluitend op basis van excellentie.

KP7 (7e Europese Kaderprogramma)

Binnen het 7e Europese Kaderprogramma is NWO-ALW vertegenwoordigd in de thema's Food, Agriculture and Biotechnology, en Environment, including climate change. Voortkomend uit de kaderprogramma's worden verschillende onderzoeksprogramma's gefinancierd, o.a. ERA-netten. ALW is (financieel) betrokken bij de volgende ERA-netten:

 • SeasERA
 • BiodivERsA
 • SysBio+

Er zijn ook andere ERA-netten op het gebied van milieu, waarbij niet NWO maar andere Nederlandse instellingen, zoals ministeries zijn betrokken. Daarin participeren ook onderzoekers vanuit de ALW-achterban.

ESFRI (European roadmap for Research Infrastructures)

ESFRI heeft een lijst opgesteld van 54 Europese prioriteiten op het gebied van de Europese onderzoeksinfrastructuur (ESFRI Strategy Report and Roadmap Update 2010). ALW is betrokken bij diverse van deze 54 ESFRI-projecten. Nederlandse financiering voor de uiteindelijke realisatie van deze projecten kan volgen uit de nationale roadmap voor grote infrastructuur (financiering door OCW). NWO-ALW is betrokken bij de volgende ESFRI-projecten:

 • ICOS (over broeikasgassen in Europa)
 • LifeWatch (digitale infrastructuur op het gebied van biodiversiteit en ecosystemen)
 • Aurora Borealis (Europese ijsbreker voor zeegaand poolonderzoek)
 • EPOS (digitale infrastructuur op het gebied van aardbevingen, vulkanen en tectoniek)
 • SIOS (Monitoring systeem voor het Noordpoolgebied)
 • EuroBioImaging(digitale infrastructuur voor imaging)
 • EMSO (monitoring van interactie geo-bio-en hydrosfeer)
 • ELIXIR (infrastructuur op het gebied van bioinformatica)
 • JPI (Joint Programming Initiative)

JPI's zijn in het leven geroepen door de Europese Commissie om onderzoek naar grote maatschappelijke uitdagingen op Europees niveau aan te pakken. Op dit moment zijn tien JPI's gedefinieerd. ALW is betrokken bij vijf JPI's:

 • Agriculture, food security and climate change (JPI FACCE)
 • A healthy diet for a healthy life (JPI HDHL)
 • Water challenges (JPI Water)
 • Healthy & productive seas and oceans (JPI Oceans)
 • Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate)

ESF en ScienceEurope

ScienceEurope is een Europese organisatie die de wetenschap vertegenwoordigt. In ScienceEurope worden de krachten gebundeld van de European Science Foundation (ESF) en de European Heads of Research Councils (EuroHORCS). De lopende programma's van ESF worden afgerond. NWO-ALW participeert in een aantal lopende onderzoekprogramma's (EUROCORES) en netwerken (RNP's) van de ESF.

Daarnaast is NWO-ALW betrokken bij het overleg op het gebied van het zee- en kustonderzoek (ESF Marine Board) en het polair onderzoek (European Polar Board).

Esa

Via het Europese ruimtevaartagentschap ESA krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot kostbare, grootschalige wetenschappelijke infrastructuur in de ruimte. ALW stimuleert het gebruik hiervan stimuleren via het programma Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek (aardobservatie- en planeetonderzoek).

Bilaterale samenwerkingsprogramma's

 • Nederland - Brazilie: gezamenlijke financieringsronde over biobased economy
 • Nederland - Duitsland: Trans-nationale financierinsronde Waddenonderzoek en overeenkomst met AWI (Alfred Wegener Institut)
 • Nederland - China: samenwerking via NSFC (National Science Foundation of China) en JSTP (Joint Scientific Thematic Programme)
 • Nederland - Verenigd Koninkrijk: samenwerking binnen het Nederlands Polair Programma, in het bijzonder via de British Antarctic Survey die een basis heeft op Rothera (Antarctica)

Mondiale samenwerking

NWO-ALW betaalt de contributie voor deelname van Nederland aan het Europees consortium voor Ocean Drilling (ECORD). Via ECORD neemt Nederland deel aan het Integrated Ocean Drilling Programme IODP. ECORD kan gebruik maken van de boorschepen JOIDES Resolution en de Chikyu. Met het Japanse schip de Chikyu kan geboord worden in actieve breukzones. Ook biedt ECORD toegang tot speciale Mission Specific Platforms.

Tevens betaalt ALW het lidmaatschap van Nederland van de continentale tegenhanger van IODP, het International Continental Scientific Drilling Programme (ICDP).

Het Nederlandse onderdeel van GBIF, NL-BIF, wil taxonomische gegevens en informatie in biologische collecties, geautomatiseerd ter beschikking te stellen. NL-BIF heeft een voorhoede positie opgebouwd en is hierbij door ALW ondersteund.

ALW betaalt ook de Nederlandse bijdrage aan DIVERSITAS (International programme of biodiversity science), een internationaal onderzoeksprogramma naar biodiversiteit.


Meer informatie