Financieringsinstrumenten en budget 2017 aard- en levenswetenschappen

Het gebied Aard- en levenswetenschappen wordt per 1 januari 2017 samengevoegd met de Exacte en Chemische Wetenschappen en de natuurkunde (NWO gebied N en subsidieverstrekkende deel van FOM). Het nieuwe domein ENW neemt de bijbehorende financieringsprogramma’s en budgetten over. Wat de betekenis hiervan is voor de ALW programma’s in 2017 leest u hieronder.

Open competitie

Open Programma
Voor het Open Programma 2017 is een bedrag van 10 miljoen gereserveerd. Naar verwachting blijft het mogelijk voorstellen doorlopend in te dienen.

Persoonsgebonden financiering – Vernieuwingsimpuls en Rubicon

Rubicon
Het programma Rubicon, dat recent gepromoveerde wetenschappers ervaring op laat doen aan buitenlandse topinstituten, blijft in 2017 ongewijzigd.

Veni
In januari 2017 gaat de Veni ronde open. Voor de Veni 2017 is een bedrag beschikbaar van tenminste vier miljoen euro voor de aard- en levenswetenschappen. De precieze invulling van de werkverdeling op het NWO bureau volgt.

Vidi
De eerstvolgende ronde (deadline 6 oktober 2016) vindt nog plaats in de gebieden en blijft ongewijzigd, dus met een ALW beoordelingscommissie. Voor deze ronde is een bedrag van tenminste 8.8 miljoen euro gereserveerd. De Vidi ronde 2017 gaat in oktober 2017 van start en zal in de domeinen plaatsvinden.

Vici
De Vici procedure zal grotendeels ongewijzigd blijven. De selectie en beoordeling van aanvragen vindt immers al plaats op domein niveau. Eind 2016 zal de uitslag bekend zijn van de ronde 2016.

Spinozapremie:
De NWO-Spinozapremie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap, blijft in 2017 ongewijzigd.

Promotiebeurs voor leraren
Voor deze beurs, die docenten ondersteuning biedt bij het schrijven van een proefschrift, geldt dat in 2017 geen veranderingen verwacht worden voor indieners. De tweede ronde 2016 (deadline in september) blijf ook ongewijzigd.

Stimuleringsfonds Open Access
Via dit fonds stimuleert NWO de open access publicatie van onderzoeksresultaten en de deelname van onderzoekers aan het debat over open access. Het fonds blijft in 2017 ongewijzigd.

Bezoekersbeurs
Dit programma verstrekt beurzen aan hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers die een belangrijke bijdrage leveren aan een Nederlands onderzoeksproject. NWO overweegt om vanaf 2016/2017 de indieningsvoorwaarden voor de Bezoekersbeurzen te verruimen.

Topsector gerelateerde programma’s

Afspraken over het budget voor programma’s binnen de topsectoren zijn al eerder vastgelegd in het Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017. De reorganisatie van NWO heeft hierop geen invloed.

Bouwstenen van leven
De Stuurgroep van dit programma neemt in het najaar van 2016 een beslissing over toekenningen.

Gesloten kringlopen – Transitie naar een circulaire economie
De call voor dit programma sluit op 7 februari 2017. Hiervoor is een bedrag van vijf miljoen gereserveerd. De domeinbesturen ENW en SGW besluiten naar verwachting in oktober 2017 over de subsidietoewijzing.

Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen
Over de lopende call neemt het ALW gebiedsbestuur deze zomer een beslissing over toekenningen. Er komt een nieuwe call in 2017.

Groen
Begin 2017 opent een nieuwe call, waarvan de toekenningen in de herfst van 2017 worden verwacht.

NWO-CCC partnership
In 2017 komt er naar verwachting een nieuwe ronde.

System approaches for Food and Nutrition – TIFN
Eind 2016 besluit het gebiedsbestuur ALW over de toekenningen in de ronde van 2016.

Topsector water call
Voor dit programma is maximaal 4,75 miljoen euro beschikbaar. Besluiten over toekenningen zullen nog in 2016 door het ALW gebiedsbestuur worden genomen.

Gebiedsspecifieke thema’s

Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering
Naar verwachting neemt het gebiedsbestuur ALW in oktober 2016 een beslissing over de projectaanvragen in de tweede call van dit programma.

Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek
Het Ministerie van OCW financiert dit programma, het NSO voert het programma uit in opdracht van NWO. Het programma loopt tot en met 2016; na een evaluatie is verlenging van het programma nu onderwerp van gesprek tussen OCW en NWO.

Nederlands Polair Programma
Over de voorstellen binnen de call die in oktober sluit, neemt het domeinbestuur ENW de beslissing. In 2017 komt er een topsector water gerelateerde call gericht op het Arctische gebied.

Wetenschappelijke bijeenkomsten
Dit programma blijft in 2017 bestaan. De andere onderdelen van het nieuwe domein hebben soortgelijke steunvormen.

Internationaal

IODP
Net als afgelopen jaren zal NWO in 2017 500.000 bijdragen aan het IODP lidmaatschap. In 2018 wordt het IODP als geheel geëvalueerd.

ICDP
In het najaar van 2016 volgt een evaluatie van de NWO bijdrage aan ICDP. Het nieuwe ENW domeinbestuur zal op basis daarvan besluiten over al dan niet continuering van het lidmaatschap.

Water works JPI
Het Ministerie van Economische Zaken financiert de deelname aan de call 2016 van het ERA-net Water works. Naar verwachting neemt het ALW gebiedsbestuur eind 2016 een beslissing over toekenningen. Over deelname aan de call 2017 is nog niets bekend.

NSFC / China
Op 25 oktober 2016 sluit de call over duurzame delta’s. Deze wordt georganiseerd door NWO, NSFC en de Britse EPSRC. Het budget vanuit Nederland bedraagt 1,5 miljoen. Het ENW domeinbestuur zal (samen met het Chinese en Britse bestuur) beslissen over toekenningen.

Internationaliseringsloket ALW
Ook in 2017 is er weer een budget van 1 miljoen beschikbaar. Dit moet de deelname mogelijk maken van Nederlandse aard- en levenswetenschappers aan excellente internationale samenwerkingsverbanden.