Governance

Als zelfstandig bestuursorgaan (opgericht in 1950) met bevoegdheid om publieke middelen te verdelen valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. In de NWO-wet zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd. In het NWO-reglement is vastgelegd wat de spelregels zijn binnen NWO. De regeling subsidieverlening beschrijft het kader van het beoordelingsproces en beheer. NWO hanteert de Code Goed Bestuur als richtsnoer om verantwoording af te leggen over haar public governance structuur.


Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

NWO valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Om deze ministeriële verantwoordelijkheid naar behoren te kunnen dragen, heeft de minister verschillende bevoegdheden die in de NWO Wet zijn vastgelegd:

 • benoemen en ontslaan leden Raad van Bestuur
 • het goedkeuren van wijzigingen in het NWO Reglement (waarin het bestuur en de inrichting van de organisatie en de bestuurlijke betrekkingen van de organisatie tot de onderzoeksorganisaties worden geregeld)
 • bepalen standpunt inzake strategisch plan/instellingsplan
 • goedkeuren begroting
 • goedkeuren jaarrekening (opgenomen in het financieel jaarverslag)

De bewindspersoon van OCW voert een of twee keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur van NWO. Periodiek wordt het functioneren van NWO geëvalueerd.

NWO voert een belangrijk deel van haar taken uit door het toekennen van subsidies aan onderzoekers aan universiteiten. De financiële middelen hiervoor komen voor het overgrote deel uit de begroting van het ministerie van OCW.


Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken NWO.

Onder NWO ressorteren domeinbesturen, onderzoeksinstituten en regie-organen (tijdelijke aansturingsorganen). De Raad van Bestuur benoemt of stemt in met de benoeming van bestuurders in de besturen van deze organisaties. In het NWO-reglement is vastgelegd wat de spelregels zijn binnen NWO. Uitwerking van deze spelregels heeft plaatsgevonden in convenanten en richtlijnen.

Voor een goede uitvoering van de publieke taken onderhoudt NWO op gestructureerde wijze relaties met andere departementen, en andere (intermediaire) organisaties in het veld van wetenschap, o.a. met VSNU, universiteiten, KNAW, ministerie EZ, EU, Research Councils in Europa. De Raad van Bestuur is verantwoording schuldig aan de minister. Daarnaast is het voor een publieke organisatie als NWO vanzelfsprekend om de publieke middelen verantwoord te beheren en daar verantwoording over af te leggen aan het publiek.Regelingen in kader van good governance

NWO heeft belangrijke governance-issues vastgelegd in een aantal documenten.

Subsidieverlening

Belangrijk voor NWO is de kwaliteit, zorgvuldigheid en transparantie van het beoordelingsproces en projectbeheer. De volgende documenten bevatten een aantal van de maatregelen die door NWO in dit kader worden gehanteerd:

 • NWO-regeling subsidies
 • Beroep en bezwaar
 • NWO-reglement ter bescherming van privacygevoelige gegevens opgenomen in NWO-bestanden
 • Code omgang met persoonlijke belangen (vervangt vanaf 1 juli 2019 de Gedragscode belangenverstrengeling NWO)
 • NWO Reglement 'Inbreuk wetenschappelijke integriteit'
 • Fraudeprotocol

Interne regelingen

In onder andere de volgende documenten is of wordt een aantal interne governance-issues geregeld:

 • Klokkenluiderregeling NWO-werkgever
 • Klachtenreglement
 • NWO-bevoegdhedenregeling

Documenten


Effectief per 1 juli 2019


Interne Risicobeheersings- en controlesystemen

NWO hanteert een systeem van planning & control; in het voorjaar bespreekt de Raad van Bestuur op basis van de ingediende jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen met de verschillende besturen de resultaten van het afgelopen jaar en de voornemens voor de komende jaren. In het voorjaar besluit het raad van bestuur over de financiële kaders voor de komende jaren; op basis van deze financiële kaders stellen de verschillende besturen de definitieve begroting voor het volgende jaar op, die in september bij de Raad van Bestuur wordt ingediend. Vervolgens wordt de begroting voor NWO als geheel opgesteld en uiterlijk 1 november aan de minister van OCW aangeboden.

Als onderdeel van deze cyclus komen het financieel beleid en de financiële risico’s uitgebreid aan bod. In de richtlijnen Financiële bedrijfsvoering is de wet- en regelgeving waaraan NWO zich dient te houden vertaald naar richtlijnen die binnen NWO worden gehanteerd. Jaarlijks worden in het consolidatieprotocol de grondslagen vastgelegd voor de financiële verslaggeving waaraan NWO onderdelen zich te houden hebben.