Organisatie

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de gehele koepel. De onderdelen hebben locaties over het hele land, met een kantoor in Den Haag en in Utrecht.

Ambitie

NWO wil een flexibeler, slagvaardiger en meer op samenwerking gerichte organisatie worden die beter kan inspelen op ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Het realiseren van deze ambitie vormt de belangrijkste organisatorische uitdaging van deze strategieperiode (2019-2022). Verder wil NWO duurzamer opereren, het finanancieringsinstrumentarium harmoniseren en investeren in personeelsbeleid.

Taakverdeling

De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De NWO-domeinen organiseren de programma’s en financiering voor onderzoek. Zowel de raad van bestuur als de NWO-domeinenbesturen hebben de bevoegdheid om publieke gelden voor wetenschappelijk onderzoek te verdelen.

Bij de NWO-instituten wordt onderzoek gedaan. Regieorganen zijn tijdelijke onderdelen met speciale aandacht voor één, vaak multidisciplinair, onderzoeksveld.


Raad van bestuur

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering binnen de gehele NWO-koepel. Het stelt ook de budgetten van de domeinen en instituten vast en benoemt de besturen van de NWO-domeinen. Daarnaast neemt het bestuur formele toekenningbesluiten voor NWO-brede programma’s, zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), Spinoza- en Stevinpremie, Zwaartekracht en de Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.


Raad van toezicht

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad ter zijde en geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies over het beleid van de raad van bestuur.


Adviesraad

NWO heeft een adviesraad die de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren over voor NWO relevante ontwikkelingen in samenleving en wetenschap.


Governance

Als zelfstandig bestuursorgaan met bevoegdheid om publieke middelen te verdelen, valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. In de NWO-wet zijn de taken en bevoegdheden vastgelegd. In het NWO-reglement is vastgelegd wat de spelregels zijn binnen NWO. De regeling subsidieverlening beschrijft het kader van het beoordelingsproces en projectbeheer. NWO hanteert de Code Goed Bestuur als richtsnoer om verantwoording af te leggen over haar public governance structuur.