Tijdpad

November 2014: Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst

Het kabinet maakt de Wetenschapsvisie 2025: Keuzes voor de toekomst bekend en daarmee haar visie op het wetenschapsbeleid tot 2025. De belangrijke rol van NWO in het nieuwe beleid brengt een versterkte strategische positionering met zich mee en vereist de nodige flexibiliteit en slagvaardigheid van NWO. Om deze brede opdracht goed te kunnen uitvoeren zal de bestuurlijke structuur en de inrichting van NWO als organisatie veranderen. Samen met de Wetenschapsvisie werd het advies van de commissie Van der Steenhoven bekend gemaakt. Het voorgestelde besturingsmodel brengt een discussie op gang over de rol en invloed van wetenschappers in de besturing van NWO.

April 2015: nieuwe NWO-governance op hoofdlijnen ('plan Breimer')

Na brede discussie met het wetenschappelijk veld en maatschappelijke organisaties wordt het nieuwe besturingsmodel (oftewel: plan Breimer) bekend gemaakt. De vernieuwde organisatie zal het makkelijker maken om over disciplinaire grenzen heen te werken. Het organiserend vermogen van NWO wordt versterkt en de koppeling tussen de Raad van Bestuur, de domeinen en de instituten wordt bevorderd. NWO wordt beter aanspreekbaar voor de samenleving én blijft tegelijkertijd goed verankerd in de wetenschap. Zo zullen vier actieve wetenschappers deel uitmaken van de Raad van Bestuur en tegelijk voorzitter zijn van de vier domeinbesturen.

Oktober 2015: Plan van Aanpak transitie NWO

Dit plan van aanpak geeft de stappen aan waarmee het nieuwe organisatiemodel van NWO wordt voorbereid. De aanpak is op hoofdlijnen verdeeld in vier fasen: Planfase (werken aan een integraal hoofdontwerp), Ontwerpfase (integraal hoofdontwerp verder uitwerken tot een detailontwerp), Implementatiefase (implementatie van het detailontwerp) en Doorontwikkelingsfase (gaandeweg vinden evaluaties en verbeteringen plaats).

December 2015: brief ministeries VWS en OCW over inbedding ZonMw in NWO

In een brief informeren minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Tweede Kamer over het voornemen dat ZonMw opgaat in NWO.

Maart 2016: Integraal plan

Het 'Integraal Plan' beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de governance, bedrijfsvoering, de nieuw te vormen domeinen en het neerzetten van de institutenorganisatie. Het is een uitwerking van het eerdere plan Breimer, waarbij ook werkgroepen van NWO-betrokkenen en andere stakeholders hebben meegedacht. Het Integraal Plan wordt verder in detail uitgewerkt.<>/p

April 2016:ZonMw en NWO komen met eigen voorstel voor integratie van ZonMw

op 19 april 2016 volgt een brief van de ministeries van VWS en OCW die dit voorstel goedkeuren. Er wordt gestreefd naar een integratie van ZonMw rond 1 januari 2019.

Mei t/m september 2016: Uitwerken van het detailontwerp van de organisatie

Najaar 2016: Implementatiefase

Start van de implementatie van het nieuwe detailontwerp Voor de betrokken onderdelen start de zogenoemde plaatsingsprocedure en de voorbereiding voor het invoeren van de nieuwe structuur.

1 januari 2017: 'Grand Départ', ingang van de nieuwe structuur van NWO

2017-2018: Doorontwikkelingsfase

In deze fase wordt onder leiding van de nieuwe besturen en directeuren de transitie gaandeweg met continue evaluatie en verbetering verder in de praktijk gebracht. De bedrijfsvoering van de instituten wordt stapsgewijs geïntegreerd en geoptimaliseerd. In deze periode wordt stapsgewijs gewerkt aan de integratie van ZonMw in NWO.

2019: Voltooiing van de inrichting van de institutenorganisatie en van de integratie van ZonMw in NWO

Per 1 januari 2019 is de transitie volgens de huidige planning volledig afgerond.